Now showing items 1-20 of 60

  • type-icon

   SME ปรับตัวรับมือ VUCA World (ภาคบริการ) ปีงบประมาณ 2565 

   อรพรรณ คงมาลัย (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-11-24)

   หน่วยร่วมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดำเนินโครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA World เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME (ภาคบริการ) ปีงบประมาณ 2565 การดำเนินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ เสริมแกร่งและยกระดับความสามารถในการแข่งขันธุรกิจให้สอดรับกับกระแสนิยมของโลก และพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของกลุ่มธุรกิจบริการ และเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วยุค VUCA World มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ยกระดับความสามารถการแข่งขันธุรกิจผ่านโปรแกรม SME VUCA ...
  • Thumbnail

   การปรับตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ (Strategic Position) และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครในบริบทเมืองมหานครแห่งเอเชีย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 

   จิตติภัทร พูนขำ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-02-08)

   รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  • type-icon

   การยกระดับประกันสังคมสู่ระบบประกันสังคมถ้วนหน้า 

   ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-07-27)

   การขยายตัวของแรงงานอิสระสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง ซึ่งแม้จะทำให้เกิดการสะสมทุนของกลุ่มทุนง่ายขึ้น และไวขึ้นแต่ก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ รายงานวิจัยฉบับนี้ได้ทำการศึกษาข้อเสนอการยกระดับประกันสังคมสำหรับกลุ่มแรงงานอิสระภาคสมัครใจ หรือมาตรา 40 ให้เป็นรูปแบบประกันสังคมแบบถ้วนหน้า ตามข้อเสนอของเครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม We Fair โดยมีหัวใจหลักคือ เป็นระบบถ้วนหน้า ไม่แบ่งกลุ่มอาชีพ ไม่ตัดสิทธิสวัสดิการจากประกันสังคมมาตราอื่น หรือราชการ ไม่ได้เป็นระบบสมัครใจ โดยรัฐเป็นผู้อุดหนุนส่วนการสมทบ ร้อยละ 90 ของการสมทบโด ...
  • type-icon

   การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

   ภุชงค์ เสนานุช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-10-07)

   ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลงานวิจัยได้ที่ http://kpi.ac.th/knowledge/research/data/1191
  • type-icon

   การศึกษาและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring:EM) สำหรับผู้กระทำผิดในกระบวนการยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

   สุธาทิพย์ สวนมะลิ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-08-27)

   โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวกับผู้กระทำผิดโดยศึกษาถึงค่าใช้จ่ายต่อคน การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย แนวทางการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อจัดทำแนวทางในการบริหารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวที่เหมาะสมกับประเทศไทย ประกอบด้วยรูปแบบการบริหารจัดการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระเบียบ/ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการการเงินและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ที่เหมาะสมในประเทศไทยนั้นควรเป็นการทำงานร ...
  • type-icon

   กิจกรรมการวิจัยและทดสอบตลาดสู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการ “ สร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ” 

   ชัยวัฒน์ อุตตมากร; สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์; สุวรรณ จันทิวาสารกิจ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-09-15)

   กิจกรรม “การวิจัยและทดสอบตลาดสู่เชิงพาณิชย์” ภายใต้โครงการ “สร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ (NEC)” ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จนั้น ทีมที่ปรึกษาได้จัดทำแผนปฏิบัติงานทั้งหมดของโครงการ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 5 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) พบว่า 1. ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย จำนวน 5 วัน มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 1,352 คน มีค่าผลคะแนนก่อนเรียน (Pre-Test) รวมที่ 3.24 (ร้อยละ 32.4) มีค่าผลคะแนนหลังเรียน (Post-Test) ...
  • type-icon

   กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการร้านค้าส่งค้าปลีกให้สามารถแข่งขันได้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกไทย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค ปีงบประมาณ 2563 

   วิทวัส รุ่งเรืองผล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-12-16)

   ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจประเทศ เพราะเป็นกลุ่มธุรกิจที่ติดอันดับหนึ่งในสามของจำนวน SMEs ทั้งหมดในประเทศ รวมถึงยังเป็นเครื่องมือสำคัญของภาครัฐในการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย ปัจจุบันพบว่าร้านค้าส่งค้าปลีกแบบดั้งเดิมต้องเผชิญกับปัจจัยหลายอย่าง อาทิ การแข่งขันอย่างรุนแรงจากร้านค้าสะดวกซื้อและร้านค้าปลีกสมัยใหม่ พฤติกรรมของผู้บริโภคปัจจุบันที่หันมาใช้ช่องทางออนไลน์มากขึ้น เป็นต้น ทำให้ร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่มีองค์ความรู้จำกัด มีความเสี่ยงที่จะเสียเปรียบทางการแข่งขัน และอาจต้องมีการปิดตัวลง ทำให้ร้านค้าส่งค้าปลีกต้ ...
  • type-icon

   ขับเคลื่อนการบริหารราชการ แบบประชารัฐที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

   วสันต์ เหลืองประภัสร์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-09-28)

   โครงการขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบประชารัฐที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ เพื่อศึกษารูปแบบหรือวิธีการเปิดให้ภาคประชาสังคม/ชุมชนเข้ามามีบทบาทร่วมในการจัดบริการสาธารณะ รวมถึงเพื่อเป็นแนวทางและต้นแบบในการจัดทำข้อตกลงร่วมกันระหวางภาครัฐกับภาคประชาสังคม/ชุมชน อันจะเป็นกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพให้กับประชาชนหรือผู้รับบริการอย่างทั่วถึง โดยโครงการวิจัยนี้มีขอบเขตการศึกษา คือ การสร้างภาคความร่วมมือจากส่วนราชการภาคประชาสังคม/ชุมชนที่เกี่ยวข้อง โดยนำรูปแบบหรือวิธีการในการเปิดให้ภาคประชาสังคม/ชุมชนเข้า ...
  • type-icon

   ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ CSR ไปสู่ CSR 4.0 และแผนการดำเนินงานด้าน CG/CSR ปี 2562-2564 

   สานิตย์ หนูนิล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-03-04)

   การดำเนินการให้คำปรึกษาในโครงการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR ปี 2562-2564 ทีมที่ปรึกษามีบทสรุปและข้อเสนอ ดังนี้ ข้อเสนอด้านยุทธศาสตร์ : CG/CSR สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กรฉบับล่าสุด และมีความต่อเนื่องกับงาน CG/CSR ที่องค์กรได้พัฒนามาในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา ในปัจจุบันเน้น CSR 4.0 ซึ่งมีการบูรณาการงานของฝ่ายต่าง ๆ โดยใช้ยุทธศาสตร์องค์กรเป็นตัวตั้ง ลดโครงการย่อย ๆ ที่เป็นงานเพิ่มและไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเพิ่มโครงการใหญ่ ๆ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และจะก่อให้เกิดผลกระทบในมุมกว้างเพื่อตอบสนอง ...
  • type-icon

   ความต้องการกำลังคนที่เชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน (Area-based) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

   เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-08-27)

   การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความต้องการกำลังคนที่เชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน เป็นการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิควบคู่ไปกับข้อมูลปฐมภูมิเกี่ยวข้องกับความต้องการกำลังคนที่เชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน (Area-based) โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ต่อยอดจากองค์ความรู้เรื่องแนวโน้มความต้องการกำลังคนที่ยึดพื้นที่เป็นฐาน (Area-based) ให้เห็นความเชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน (Area-based) อันจะส่งผลให้มีข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ในการจัดทำข้อเสนอเชื่อมโยงกับภาคการทำงาน รวมถึงยังเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนางานกลไก ...
  • type-icon

   จัดทำหลักการบริหารข้อมูลและธรรมาภิบาลข้อมูล หรือ Data Governance และ Cyber Security สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   ศราวุธ แรมจันทร์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-11-21)

   สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐได้ตระหนักถึงการดำเนินการให้สอดคล้องต่อพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงได้ดำเนินการประเมินช่องว่างของการดำเนินงานในปัจจุบันกับสิ่งที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จากนั้นจึงได้ดำเนินการให้ทุกกระบวนการสอดคล้องต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย อีกทั้งสำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐยังได้ทำการประเมินสภาพแวดล้อมภายในเกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูลเพื่อวางแผนเกี่ยวกับการดำเนินงานทางด้านธรรมาภิบาลข้อมูลซึ่งต้องดำเนินการต่อไปอนาคต
  • type-icon

   จัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

   วิทวัส รุ่งเรืองผล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-02-10)

   เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่รัฐบาลให้ความสำคัญสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้ประโยชย์จากโอกาสการเชื่อมโยง (Connectivity) ในภูมิภาค เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ดังจะเห็นได้จากความมุ่งมั่นของภาครัฐที่จะพัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อส่งเสริมให้พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 จังหวัด มีความเข้มแข็งในทุกด้าน และเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ในแต่ละป ...
  • type-icon

   จัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สู่การพัฒนาในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด 

   พีระ เจริญพร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-01-07)

   กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้จัดทำโครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สู่การพัฒนาในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนลงสู่ระดับพื้นที่ เป็นการยึดโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมกับศักยภาพเชิงพื้นที่ และเชื่อมโยงให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ผ่านรูปแบบการผลิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนภายใต้ความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดทำ ...
  • type-icon

   จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) พ.ศ.2566-2569 

   จิรพล ทับทิมหิน (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-10-18)

   รายละเอียดตามไฟล์แนบ
  • type-icon

   จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 

   นาอีม แลนิ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-10-27)

   แผนปฏิบัติการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัยภายใต้ความรับผิดชอบหลัก ของกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง เพื่อเป็นการปรับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในด้านธรณีพิบัติภัยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาในระดับต่างๆ อันได้แก่ 1. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 2. กรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจาก ภัยพิบัติ พ.ศ. 2558-2573 3. ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถาน ...
  • Thumbnail

   จัดทำแผนพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูงของเทศบาลนครลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

   จตุรงค์ นภาธร (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-02-16)

   รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  • Thumbnail

   จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง (พ.ศ.2566-2570) 

   จตุรงค์ นภาธร (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-04-04)

   รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  • Thumbnail

   จัดทำแผนแม่บทการสื่อสารภายในองค์กร พ.ศ.2566 - 2570 และประเมินผลประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร ททท. ประจำปี 2565 

   สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-01-31)

   รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  • type-icon

   จัดทำแผนแม่บทด้านนวัตกรรมของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ปีงบประมาณ 2564-2568 

   ศราวุธ แรมจันทร์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-03-31)

   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จัดตั้งหน่วยนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการและกระบวนการที่ตอบสนองความพึงพอใจของผู้โดยสาร แผนนวัตกรรม AOT ได้รับการพัฒนาสำหรับปี 2564 - 2568 แผนนี้เป็นกลยุทธ์ที่ครอบคลุมเรื่ององค์กรแห่งนวัตกรรม นวัตกรรมการบริการ นวัตกรรมดิจิทัลและนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โดยจะนำกลยุทธ์ทั้งหมดไปใช้กับ 6 สาขาของทอท. ประกอบด้วยสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนานาชาติดอนเมือง สนามบินนานาชาติภูเก็ต สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่และสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย Airport of Thailand established an innovation ...
  • Thumbnail

   จ้างการจัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดทำแนวทางบริหารจัดการธรณีพิบัติภัยของประเทศ 

   ทวิดา กมลเวชช (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-11-09)

   รายละเอียดตามไฟล์แนบ