Collections in this community

Recent Submissions

 • type-icon

  กิจกรรมการวิจัยและทดสอบตลาดสู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการ “ สร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ” 

  ชัยวัฒน์ อุตตมากร; สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์; สุวรรณ จันทิวาสารกิจ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-09-15)

  กิจกรรม “การวิจัยและทดสอบตลาดสู่เชิงพาณิชย์” ภายใต้โครงการ “สร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ (NEC)” ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จนั้น ทีมที่ปรึกษาได้จัดทำแผนปฏิบัติงานทั้งหมดของโครงการ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 5 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) พบว่า 1. ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย จำนวน 5 วัน มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 1,352 คน มีค่าผลคะแนนก่อนเรียน (Pre-Test) รวมที่ 3.24 (ร้อยละ 32.4) มีค่าผลคะแนนหลังเรียน (Post-Test...
 • type-icon

  ปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19 

  สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-09-15)

  โครงการ ปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาผสมผสานกับการพัฒนากลยุทธ์ในการทำตลาดออนไลน์รูปแบบใหม่ มาช่วยพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs มีศักยภาพการตลาดออนไลน์ และขยายฐานลูกค้าใหม่ ในช่องทางตลาดออนไลน์ อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลทาให้เศรษฐกิจของประเทศเกิดการชะลอตัว โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ความรู้แนวคิดและทักษะให้กับผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และบุคคลทั่วไปในการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและทำการตลาดออนไลน์บนตลาดกลางออนไลน์ (E-marketpl...
 • type-icon

  ความต้องการกำลังคนที่เชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน (Area-based) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

  เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-08-27)

  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความต้องการกำลังคนที่เชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน เป็นการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิควบคู่ไปกับข้อมูลปฐมภูมิเกี่ยวข้องกับความต้องการกำลังคนที่เชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน (Area-based) โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ต่อยอดจากองค์ความรู้เรื่องแนวโน้มความต้องการกำลังคนที่ยึดพื้นที่เป็นฐาน (Area-based) ให้เห็นความเชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน (Area-based) อันจะส่งผลให้มีข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ในการจัดทำข้อเสนอเชื่อมโยงกับภาคการทำงาน รวมถึงยังเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนางานกลไก...
 • type-icon

  การศึกษาและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring:EM) สำหรับผู้กระทำผิดในกระบวนการยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

  สุธาทิพย์ สวนมะลิ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-08-27)

  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวกับผู้กระทำผิดโดยศึกษาถึงค่าใช้จ่ายต่อคน การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย แนวทางการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อจัดทำแนวทางในการบริหารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวที่เหมาะสมกับประเทศไทย ประกอบด้วยรูปแบบการบริหารจัดการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระเบียบ/ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการการเงินและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ที่เหมาะสมในประเทศไทยนั้นควรเป็นการทำงานร...
 • type-icon

  วิเคราะห์เนื้อหารายการ ฟังเสียงประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

  ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-08-18)

  โครงการฟังเสียงประเทศไทยเป็นการสร้างกลไกและพื้นที่สำหรับการรับฟังเสียงประชาชน (Public consultation) เพื่อส่งถึงระดับนโยบาย เป็นการตอกย้ำหลักการสื่อสาธารณะในการเปิดพื้นที่รับฟังสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ทั้งภาคประชาชน ราชการ และการเมือง ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศเป็นโครงการผลิตเนื้อหาและเครื่องมือสำคัญในการดำเนินการวาระหลักการเมืองการกระจายอำนาจ ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเนื้อหาวาระหลักขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ในปีพ.ศ. 2563 ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนวาระหลักการเมืองการกระจายอำนาจบรรลุผลตามเป้าหมายที่ว...
 • type-icon

  แผนพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  อุรุยา วีสกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-08-03)

  คู่มือการใช้งานระบบงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เรื่อง OKRs และการจัดการผลการปฏิบัติงาน สำหรับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติฉบับนี้ ได้มีการประยุกต์ใช้แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) และ OKRs โดยกำหนดให้มีการถ่ายโยงเป้าหมาย (Cascade) การร่วมกับการหารือร่วม (Performance Agreement) และการเชื่อมโยงเป้าหมายในรูปแบบบูรณาการข้ามหน่วยงาน (Cross Functional Alignment) เพื่อให้การกำหนด OKRs และ KPI ส่งผลต่อการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของสถาบัน รวมถึงการสร้างความเป็นทีม สนับสนุนสนุนซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงา...
 • type-icon

  ศึกษาเพื่อกำหนดรูปแบบ สถาบันส่งเสริมการฝึกวิชาชีพและทักษะการทำงาน สำหรับจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) 

  ชวนัสถ์ เจนการ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-08-02)

  กรมราชทัณฑ์มีนโยบายที่จะจัดตั้งองค์กรรูปแบบพิเศษ SDU (Services Delivery Unit) โดยใช้ชื่อ ‘สถาบันส่งเสริมการฝึกวิชาชีพและทักษะการทำงาน’ ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งของการแก้ปัญหาด้วยการนำภารกิจด้านการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ และการบริหารแรงงานรับจ้างผู้ต้องขัง ออกนอกระบบ โดยตั้งให้เป็นองค์กรพิเศษเฉพาะทางที่มีความคล่องตัว การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาประเมินสภาพแวดล้อมขององค์กรและภารกิจต่าง ๆ ของกรมราชทัณฑ์เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้และรูปแบบการจัดตั้งองค์กรที่เหมาะสม ผลการศึกษาพบว่าการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพงานของกรมรา...
 • type-icon

  ทบทวนแผนแม่บทการสื่อสารภายในองค์กร และประเมินผลประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 

  ศุภชัย ศรีสุชาติ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-06-29)

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานให้บุคลากรภายในองค์กรเกิดความรู้สึกรักในงานที่ทำและผูกพันกับองค์กร โดยมีกลไกเรื่องการสื่อสารภายในองค์กรเป็นเครื่องมือในการประสานการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นแล้ว หน่วยงานสื่อสารภายใน กองเลขานุการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ จึงดำเนินการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการสื่อสารภายในองค์กร พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563-2565) ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนวิสาหกิจ ททท. พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564-2565) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมิ...
 • type-icon

  ศึกษาแนวทางการพัฒนาบริหารจัดการสนาม และสถานการกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

  เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-06-21)

  การศึกษานี้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์หลักสองประการ สิ่งแรกคือการออกแบบศูนย์กีฬาของจังหวัดสระบุรีใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรในจังหวัด วัตถุประสงค์ประการที่สองคือการพัฒนาแผนการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมเพื่อให้ศูนย์กีฬาแห่งใหม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสองกิจกรรมดังต่อไปนี้ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. การสำรวจผู้ใช้ของผู้เข้าร่วม 400 คน ดำเนินการที่ศูนย์กีฬาและพื้นที่ใกล้เคียงในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ของศูนย์กีฬาในปัจจุบัน มีการรวบรวมคำแนะนำวิธีการปรับปรุงสนามกีฬา 2. มีการอภิปรายกลุ่มสองครั้งด้วยแบบฝึกหั...
 • type-icon

  ศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดตั้งส่วนราชการให้มีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 

  สมคิด เลิศไพฑูรย์ เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-04-02)

  ปัญหาสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ระบบราชการของประเทศไทยขาดความยืดหยุ่นและคล่องตัวมาจากการที่ส่วนราชการในระดับกระทรวง ทบวง กรม มีฐานะเป็นนิติบุคคล ทั้งนี้ตามมาตรา 7 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และการกำหนดให้การจัดตั้ง การรวม หรือการโอนส่วนราชการดังกล่าว ให้กระทำโดยการตราเป็นพระราชบัญญัติ ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ส่งผลให้การจัดตั้ง รวม โอน หรือยุบเลิกกระทรวง ทบวง กรม กระทำได้ยาก เพราะต้องจัดทำเป็นร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาซึ่งใช้เวลานาน ทำให้ไม่สามารถปรับปรุงโคร...
 • type-icon

  จัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

  วิทวัส รุ่งเรืองผล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-02-10)

  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่รัฐบาลให้ความสำคัญสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้ประโยชย์จากโอกาสการเชื่อมโยง (Connectivity) ในภูมิภาค เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ดังจะเห็นได้จากความมุ่งมั่นของภาครัฐที่จะพัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อส่งเสริมให้พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 จังหวัด มีความเข้มแข็งในทุกด้าน และเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ในแต่ละป...
 • type-icon

  ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทะเลให้เป็นศูนย์กลางผลิตอาหารทะเลแห่งอนาคต ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) 

  แก้วตา โรหิตรัตนะ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-01-29)

  โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทะเลให้เป็นศูนย์กลางผลิตอาหารทะเลแห่งอนาคต ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) ภายใต้การดำเนินของ ศภ.8 มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายในระดับพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายและการพัฒนาประเทศในภาพรวมและเป็นไปตามภารกิจการดำเนินงานใหม่ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยเฉพาะภารกิจในการเป็นหน่วยงานวิชาการในการเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุ...
 • type-icon

  พัฒนาโครงสร้างคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมด้วยพลังการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 

  รณรงค์ จันใด (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-01-05)

  โครงการพัฒนาโครงสร้างคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรม ด้วยพลังการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตัวอย่างสภาวัฒนธรรมและข้อเสนอเชิงนโยบายและการนำไปสู่การปฏิบัติในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัด และพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาโครงสร้างคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรม ด้วยพลังการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 รวมทั้งการประเมินการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรม และการนำนโยบายไปขับเคลื่อนในพื้นที่ รวมถึงปัจจัยที่...
 • Thumbnail
 • type-icon

  กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการร้านค้าส่งค้าปลีกให้สามารถแข่งขันได้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกไทย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค ปีงบประมาณ 2563 

  วิทวัส รุ่งเรืองผล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-12-16)

  ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจประเทศ เพราะเป็นกลุ่มธุรกิจที่ติดอันดับหนึ่งในสามของจำนวน SMEs ทั้งหมดในประเทศ รวมถึงยังเป็นเครื่องมือสำคัญของภาครัฐในการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย ปัจจุบันพบว่าร้านค้าส่งค้าปลีกแบบดั้งเดิมต้องเผชิญกับปัจจัยหลายอย่าง อาทิ การแข่งขันอย่างรุนแรงจากร้านค้าสะดวกซื้อและร้านค้าปลีกสมัยใหม่ พฤติกรรมของผู้บริโภคปัจจุบันที่หันมาใช้ช่องทางออนไลน์มากขึ้น เป็นต้น ทำให้ร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่มีองค์ความรู้จำกัด มีความเสี่ยงที่จะเสียเปรียบทางการแข่งขัน และอาจต้องมีการปิดตัวลง ทำให้ร้านค้าส่งค้าปลีกต้...
 • type-icon

  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Standard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

  ทวิดา กมลเวชช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-12-08)

  โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Standard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งในแง่ของความซับซ้อนของการบริการสาธารณะ ศักยภาพและความสามารถ รวมถึงระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทั้งสองด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นการรวบรวมรายละเอียดเนื้อหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยที่องอยู่กับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 แผนก...
 • type-icon

  พัฒนาองค์กรและระบบการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐ 

  ศุภชัย ศรีสุชาติ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-12-04)

  รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและระบบการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐใช้การศึกษาแบบผสมผสาน (Mixed methods) จากการศึกษาเอกสาร การสำรวจด้วยแบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เกี่ยวข้อง และการศึกษาดูงานหน่วยงานด้านการส่งแรงงานไปต่างประเทศของประเทศฟิลิปปินส์ การศึกษามีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษา/วิเคราะห์ปัญหาการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐ รวมทั้งแนวโน้มความต้องการแรงงานในอนาคต 2) เพื่อให้คำปรึกษา รวมทั้งเสนอแนะรูปแบบองค์กรและแนวทางการให้บริการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ...
 • Thumbnail

  สร้างแผนการยกระดับ Ambassador (MEA Premium Ambassador) ประจำปี 2562 

  นพพร เรืองวานิช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-11-11)

  รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 • type-icon

  ส่งเสริมการลงทุนไทย-จีน 

  แก้วตา โรหิตรัตนะ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-10-29)

  ในช่วงเวลาโครงการ (กรกฎาคม 2562 – มีนาคม 2563) ที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ ทั้งการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและการสนับสนุนผ่านทางจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. ข้อมูลด้านวิชาการ ที่ปรึกษาฯ ได้ศึกษาและจัดทำรายงานทางวิชาการได้แก่รายงานการศึกษา สถานภาพทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม หรือพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะที่รัฐบาล ท้องถิ่น ให้การส่งเสริมโอกาสและลู่ทางในการชักจูงการลงทุน รวมถึงโอกาส และลู่ทางในการส่งเสริมการลงทุนจากไทยไปยังมณฑลและพื้นที่ที่เป็นเป้าหมาย จำนวน 3 แห่ง ได้...
 • type-icon

  พัฒนาตัวชี้วัดและวัดระดับสันติภาพในสังคมไทย 

  เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-10-29)

  เชื่อมโยง Link: http://kpi.ac.th/knowledge/research/data/1070
 • View more