Now showing items 1-20 of 21

   Funder
   กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ [1]
   การยาสูบแห่งประเทศไทย [1]
   ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [1]
   สถาบันคลังสมองของชาติ ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ “This research and innovation activity is funded by National Research Council of Thailand (NRCT)” [2]
   สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) [1]
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) [3]
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) [2]
   สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ [7]
   สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) [1]
   สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน [2]
   สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) [2]
   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [4]
   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) [1]
   สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) [2]
   สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [4]
   สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ [3]
   สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม [1]
   หน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ แผนงานคนไทย 4.0 [1]
   ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) [2]
   ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ “Thais research and innovation activity is funded by National Research Council of Thailand (NRCT)” [2]