Recent Submissions

 • Thumbnail

  จัดทำแผนแม่บทการสื่อสารภายในองค์กร พ.ศ.2566 - 2570 และประเมินผลประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร ททท. ประจำปี 2565 

  สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-01-31)

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • Thumbnail

  วิเคราะห์และประเมินรูปแบบเพื่อพัฒนารูปแบบและแนวทางการดำเนินงาน ของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  วินัย รักสุนทร (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-01-13)

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • type-icon

  จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์ และข้อเสนอแนะแผนปฏิบัติราชการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน พ.ศ.2566-2570 

  สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-01-04)

  โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์และข้อเสนอแนะแผนปฏิบัติราชการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2566 - 2570 เป็นการจัดทำแผนกลยุทธ์ให้มีความครอบคลุมถึงกรอบทิศทางและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน และเพื่อให้มีข้อเสนอแนะแผนปฏิบัติราชการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่เชื่อมโยงและครอบคลุมกรอบทิศทางและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยกระบวนการจัดทำแผนมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกรม การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง บุคลากร และเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดประชุมระดมสมอง
 • Thumbnail

  พัฒนานวัตกรต้นแบบ (MRTA Academy and MRTA Innovator) ปีงบประมาณ 2565 

  อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-12-27)

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • Thumbnail

  ศึกษาวิเคราะห์อัตรากำลัง (Supply Analysis) เพื่อจัดทำแผนอัตรากำลังของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

  วีรชัย อโณทัยไพบูลย์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-12-13)

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • type-icon

  จ้างเหมาจัดทำคู่มือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตของกรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

  อรรถสิทธิ์ พานแก้ว (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-12-06)

  กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนของกรุงเทพมหานครได้จัดทำ “คู่มือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตของกรุงเทพมหานคร” เพื่อรองรับการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตและเตรียมความพร้อมกรุงเทพมหานครตามกรอบแนวทางการสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ อีกทั้ง ยังเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมของเมืองต่อวิกฤตการณ์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2566 – 2570 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2564 – 2570 นอกจากนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดของประกา...
 • type-icon

  SME ปรับตัวรับมือ VUCA World (ภาคบริการ) ปีงบประมาณ 2565 

  อรพรรณ คงมาลัย (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-11-24)

  หน่วยร่วมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดำเนินโครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA World เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME (ภาคบริการ) ปีงบประมาณ 2565 การดำเนินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ เสริมแกร่งและยกระดับความสามารถในการแข่งขันธุรกิจให้สอดรับกับกระแสนิยมของโลก และพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของกลุ่มธุรกิจบริการ และเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วยุค VUCA World มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ยกระดับความสามารถการแข่งขันธุรกิจผ่านโปรแกรม SME VUCA ...
 • type-icon

  จัดทำหลักการบริหารข้อมูลและธรรมาภิบาลข้อมูล หรือ Data Governance และ Cyber Security สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  ศราวุธ แรมจันทร์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-11-21)

  สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐได้ตระหนักถึงการดำเนินการให้สอดคล้องต่อพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงได้ดำเนินการประเมินช่องว่างของการดำเนินงานในปัจจุบันกับสิ่งที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จากนั้นจึงได้ดำเนินการให้ทุกกระบวนการสอดคล้องต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย อีกทั้งสำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐยังได้ทำการประเมินสภาพแวดล้อมภายในเกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูลเพื่อวางแผนเกี่ยวกับการดำเนินงานทางด้านธรรมาภิบาลข้อมูลซึ่งต้องดำเนินการต่อไปอนาคต
 • Thumbnail

  จ้างการจัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดทำแนวทางบริหารจัดการธรณีพิบัติภัยของประเทศ 

  ทวิดา กมลเวชช (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-11-09)

  รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 • type-icon

  จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 

  นาอีม แลนิ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-10-27)

  แผนปฏิบัติการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัยภายใต้ความรับผิดชอบหลัก ของกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง เพื่อเป็นการปรับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในด้านธรณีพิบัติภัยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาในระดับต่างๆ อันได้แก่ 1. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 2. กรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจาก ภัยพิบัติ พ.ศ. 2558-2573 3. ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถาน...
 • type-icon

  จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) พ.ศ.2566-2569 

  จิรพล ทับทิมหิน (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-10-18)

  รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 • type-icon

  ประสานงานจัดการความรู้งานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายตามร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 

  นนท์ นุชหมอน (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-08-27)

  ที่ผ่านมาประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในทางนิติบัญญัติและการบริหารราชการแผ่นดินยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน้อย ทั้งนี้อาจเกิดจากสาเหตุบางประการ เช่น ขาดหน่วยงานที่เชื่อมต่อระหว่างภาควิชาการและภาคนโยบาย ทำให้องค์ความรู้จากงานวิจัยไม่ได้ถูกจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย โดยเฉพาะในการร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สคช.) อยู่ในระหว่างการระดมความเห็นร่วมกับภาคีการพัฒนา ในระหว่างกระบวนการจัดทำกรอบพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ในช่วงปลายปี ...
 • type-icon

  การยกระดับประกันสังคมสู่ระบบประกันสังคมถ้วนหน้า 

  ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-07-27)

  การขยายตัวของแรงงานอิสระสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง ซึ่งแม้จะทำให้เกิดการสะสมทุนของกลุ่มทุนง่ายขึ้น และไวขึ้นแต่ก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ รายงานวิจัยฉบับนี้ได้ทำการศึกษาข้อเสนอการยกระดับประกันสังคมสำหรับกลุ่มแรงงานอิสระภาคสมัครใจ หรือมาตรา 40 ให้เป็นรูปแบบประกันสังคมแบบถ้วนหน้า ตามข้อเสนอของเครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม We Fair โดยมีหัวใจหลักคือ เป็นระบบถ้วนหน้า ไม่แบ่งกลุ่มอาชีพ ไม่ตัดสิทธิสวัสดิการจากประกันสังคมมาตราอื่น หรือราชการ ไม่ได้เป็นระบบสมัครใจ โดยรัฐเป็นผู้อุดหนุนส่วนการสมทบ ร้อยละ 90 ของการสมทบโด...
 • type-icon

  พัฒนาประสิทธิภาพการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรมกระทรวงพลังงาน 

  สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-04-26)

  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานได้ร่วมกับสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรมกระทรวงพลังงาน โดยมีการดำเนินการศึกษา ทบทวน ยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมาย แผนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ทบทวนแนวคิดทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จในการพัฒนาระดับคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงปัจจัยเสี่ยงด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเสี่ยงด้านการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ได้มีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ...
 • type-icon

  จัดทำแผนแม่บทด้านนวัตกรรมของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ปีงบประมาณ 2564-2568 

  ศราวุธ แรมจันทร์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-03-31)

  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จัดตั้งหน่วยนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการและกระบวนการที่ตอบสนองความพึงพอใจของผู้โดยสาร แผนนวัตกรรม AOT ได้รับการพัฒนาสำหรับปี 2564 - 2568 แผนนี้เป็นกลยุทธ์ที่ครอบคลุมเรื่ององค์กรแห่งนวัตกรรม นวัตกรรมการบริการ นวัตกรรมดิจิทัลและนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โดยจะนำกลยุทธ์ทั้งหมดไปใช้กับ 6 สาขาของทอท. ประกอบด้วยสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนานาชาติดอนเมือง สนามบินนานาชาติภูเก็ต สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่และสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย Airport of Thailand established an innovation ...
 • type-icon

  สำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนเเละการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตามเเนวทางระบบราชการ 4.0 ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  อัครนัย ขวัญอยู่ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-03-30)

  การสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตามแนวทางระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ.2564 ของกรมบังคับคดี มีวัตถุประสงค์หลักคือ การประเมินคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้ทราบถึงความเชื่อมั่น ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา ตลอดจนทราบถึงความคิดเห็นต่อระบบงานและกระบวนการทำงาน อันจะนำมาซึ่งแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและส่งผลให้กรมบังคับคดีมีแนวทางในการขับเคลื่อนกระบวนการทำงานตามยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ของกรมบังคับคดี สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธ...
 • type-icon

  ยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) ปี 2563 

  อรพรรณ คงมาลัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-03-04)

  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาผู้ประกอบการที่กระจายตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภาคและทำธุรกิจใน ภาคผลิต ภาคการค้า ภาคบริการ และภาคการเกษตร ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่งคั่งและยั่งยืน และใน 3 ปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่กว่า 30,000 ราย เพื่อกระตุ้นให้เกิดนักธุรกิจใหม่ขึ้นทั่วประเทศ โดยมีการพัฒนาแนวคิดและแผนธุรกิจที่มุ่งเน้นให้สามารถขายสินค้าได้ เป็นที่ยอมรับของสถาบันการเงิน และสามารถเพิ่มมูลค่า ก่อให้เกิดรายได้มากขึ้น การพัฒนาที่ผ่านมาเป็นเพียงการพัฒนาระยะเริ่มต้นธุรกิจ ผู้ประกอบการบางส่ว...
 • type-icon

  พัฒนาหลักสูตรสร้างผู้นำและเครือข่ายด้านนวัตกรรมระดับท้องถิ่น 

  ทวิดา กมลเวชช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-01-18)

  การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตร “สร้างผู้นำและเครือข่ายด้านนวัตกรรมระดับท้องถิ่น”และเพื่อสร้างหลักสูตรที่มีการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำภาครัฐและเอกชนส่วนท้องถิ่นให้มีแนวความคิดที่เป็นนวัตกรรมโดยพัฒนาความรู้และความเข้าใจบ่มเพาะทักษะและกระบวนทัศน์ เพื่อเปลี่ยนให้กลายเป็นผู้นำที่มีแนวคิดเชิงนวัตกรรม ซึ่งได้มีการศึกษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรมทางวิชาการและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบคุณลักษณะของผู้นำระดับท้องถิ่น 2) รายละเอียดกลไกของสำนักงานนวั ตกรรมแห่งชาติในระดับเอกชน ชุมชน และท้องถิ่น 3) ระบบการทำงานขององค์...
 • type-icon

  จัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สู่การพัฒนาในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด 

  พีระ เจริญพร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-01-07)

  กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้จัดทำโครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สู่การพัฒนาในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนลงสู่ระดับพื้นที่ เป็นการยึดโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมกับศักยภาพเชิงพื้นที่ และเชื่อมโยงให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ผ่านรูปแบบการผลิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนภายใต้ความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดทำ...
 • type-icon

  การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  ภุชงค์ เสนานุช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-10-07)

  ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลงานวิจัยได้ที่ http://kpi.ac.th/knowledge/research/data/1191
 • View more