The Thammasat University Research and Consultancy Institute's repository (TU-RAC Repository) is a digital repository which preserves and distributes TU-RAC's publications which include journal articles, research reports, and project documents.

TU-RAC Repository promotes long-term collection and preservation of data in the repository. Faculty and researchers are welcome to deposit and distribute their working papers, research materials, technical reports, and other electronic materials online.

Select a community to browse its collections.

สาขากฎหมาย [34]
สาขาการเกษตรและการพัฒนาชนบท [23]
สาขาการเงิน [13]
สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร [96]
สาขาการพัฒนาเมือง [27]
สาขาการศึกษา [25]
สาขาเบ็ดเตล็ด [14]
สาขาประชากร [31]
สาขาพลังงาน [39]
สาขามาตรฐานคุณภาพ [16]
สาขาสาธารณสุข [23]
สาขาสิ่งแวดล้อม [124]
สาขาอุตสาหกรรม [100]
 • type-icon

  ศึกษาพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อและกระจายเวชภัณฑ์ร่วมของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

  ปกรณ์ เสริมสุข (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-04-07)

  งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นที่การศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการจัดซื้อและกระจายเวชภัณฑ์ร่วมของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้เกิดการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม พร้อมทั้งออกแบบและพัฒนาระบบนำร่องเพื่อติดตามกระบวนการจัดซื้อและกระจายเวชภัณฑ์ร่วมฯ รวมถึงศึกษาและเสนอแนะการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ผสานกับกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อและกระจายเวชภัณฑ์ร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพรวมถึงแนวทางการใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน โดยผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ ผลการศึกษาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกระบวนก...
 • type-icon

  ศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดตั้งส่วนราชการให้มีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 

  สมคิด เลิศไพฑูรย์ เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-04-02)

  ปัญหาสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ระบบราชการของประเทศไทยขาดความยืดหยุ่นและคล่องตัวมาจากการที่ส่วนราชการในระดับกระทรวง ทบวง กรม มีฐานะเป็นนิติบุคคล ทั้งนี้ตามมาตรา 7 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และการกำหนดให้การจัดตั้ง การรวม หรือการโอนส่วนราชการดังกล่าว ให้กระทำโดยการตราเป็นพระราชบัญญัติ ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ส่งผลให้การจัดตั้ง รวม โอน หรือยุบเลิกกระทรวง ทบวง กรม กระทำได้ยาก เพราะต้องจัดทำเป็นร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาซึ่งใช้เวลานาน ทำให้ไม่สามารถปรับปรุงโคร...
 • type-icon

  วิจัยการพัฒนาเครื่องมือเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 

  พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-04-02)

  การพัฒนาเครื่องมือเตรียมพร้อมก่อนปล่อย (ผู้ต้องขัง) เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบท่วมท้นไปด้วยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด จนก่อให้เกิดความยุ่งยากในการบริหารจัดการงานยุติธรรมของประเทศทั้งระบบ โดยเฉพาะในส่วนของเรือนจำที่ต้องรับภาระอย่างหนักกับปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ แต่เรือนจำก็ไม่สามารถจำคุกผู้ต้องขังทุกคนไว้จนตาย สักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วก็ต้องปล่อย โดยเฉพาะผู้ต้องขังส่วนใหญ่ที่เป็นคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีมากกว่าร้อยละ 70 นั้น มักจะเป็นผู้กระทำผิดซ้ำถึงร้อยละ 62.64 และร้อยละ 73.13 ของผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำและศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเย...
 • type-icon

  หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคกลาง 

  กนกวรา พวงประยงค์; สานิตย์ หนูนิล; วีรบูรณ์ วิสารทสกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-03-23)

  โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคกลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบท ชุมชน สถานการณ์ปัญหา และศักยภาพของชุมชนพื้นที่เป้าหมายในเขตภาคกลาง ตลอดจนบ่มเพาะและส่งเสริมเยาวชนและกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจเชิงนวัตกรรมให้สามารถต่อยอดผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชุมชนเป้าหมาย สร้างเครือข่ายระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคมและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนานวัตกรสังคมและวิสาหกิจเริ่มต้นเพื่อสังคมสำหรับการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป้าหมายได้อย่างเป็นระบบ โดยใช้วิธีการดำเนินงานผ่านกระบวนการบ่มเพาะให้คำปรึกษาและสนับสนุนการพั...
 • type-icon

  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 

  สุวรรณ จันทิวาสารกิจ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-03-23)

  โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม บ่งชี้ว่าผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงประโยชน์การใช้เทคโนโลยีธุรกิจอัจฉริยะ (Business intelligence: BI) เพื่อลดต้นทุน และความเร็วในการบริหารจัดการธุรกิจ การออกแบบรายงานถือว่าเป็นสิ่งสำคัญช่วยธุรกิจดำเนินไปได้อย่างถูกต้องแม่นยำ นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ประกอบการยังขาดความเข้าใจในการใช้เครื่องมือด้านดิจิทัลสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจและการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักการจัดเก็บข้อมูลที่จะช่วยให้การใช้ข้อมูลในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การนำข้อมูลที่มีคุณภาพมาจัดทำรายงานผ่านเทคโนโลยีธุร...
 • View more