The Thammasat University Research and Consultancy Institute's repository (TU-RAC Repository) is a digital repository which preserves and distributes TU-RAC's publications which include journal articles, research reports, and project documents.

TU-RAC Repository promotes long-term collection and preservation of data in the repository. Faculty and researchers are welcome to deposit and distribute their working papers, research materials, technical reports, and other electronic materials online.

Select a community to browse its collections.

สาขากฎหมาย [35]
สาขาการเกษตรและการพัฒนาชนบท [23]
สาขาการเงิน [13]
สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร [105]
สาขาการพัฒนาเมือง [27]
สาขาการศึกษา [27]
สาขาเบ็ดเตล็ด [14]
สาขาประชากร [31]
สาขาพลังงาน [39]
สาขามาตรฐานคุณภาพ [16]
สาขาสาธารณสุข [24]
สาขาสิ่งแวดล้อม [125]
สาขาอุตสาหกรรม [100]
 • type-icon

  พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 

  พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์; มฑุปายาส ทองมาก; คมน์ พันธรักษ์; ลัดดาวัลย์ แก้วกิติพงษ์; ปิเตอร์ รักธรรม; วินัย นาดี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-09-15)

  โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาไปสู่การใช้ระบบดิจิทัลมากขึ้น โดยมีองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ - พัฒนาระบบการนำเข้าข้อมูลตามแบบ iSingleForm ทั้งแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือน (ร.ง.8) และแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายปี (ร.ง.9) ตามที่กฎหมายกำหนดภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไปประมวลผลเป็นค่าดัชนีอุตสาหกรรม รายงานผลิตภาพอุตสาหกรรม ภาวะอุตสาหกรรมรายเดือน ภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาสและรายปี เพื่อติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ - พัฒนาระบบก...
 • type-icon

  กิจกรรมการวิจัยและทดสอบตลาดสู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการ “ สร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ” 

  ชัยวัฒน์ อุตตมากร; สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์; สุวรรณ จันทิวาสารกิจ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-09-15)

  กิจกรรม “การวิจัยและทดสอบตลาดสู่เชิงพาณิชย์” ภายใต้โครงการ “สร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ (NEC)” ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จนั้น ทีมที่ปรึกษาได้จัดทำแผนปฏิบัติงานทั้งหมดของโครงการ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 5 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) พบว่า 1. ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย จำนวน 5 วัน มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 1,352 คน มีค่าผลคะแนนก่อนเรียน (Pre-Test) รวมที่ 3.24 (ร้อยละ 32.4) มีค่าผลคะแนนหลังเรียน (Post-Test...
 • type-icon

  ปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19 

  สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-09-15)

  โครงการ ปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาผสมผสานกับการพัฒนากลยุทธ์ในการทำตลาดออนไลน์รูปแบบใหม่ มาช่วยพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs มีศักยภาพการตลาดออนไลน์ และขยายฐานลูกค้าใหม่ ในช่องทางตลาดออนไลน์ อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลทาให้เศรษฐกิจของประเทศเกิดการชะลอตัว โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ความรู้แนวคิดและทักษะให้กับผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และบุคคลทั่วไปในการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและทำการตลาดออนไลน์บนตลาดกลางออนไลน์ (E-marketpl...
 • type-icon

  กิจกรรมการส่งเสริม SMEs เข้าสู่ระบบการผลิตดิจิทัลด้วยจรวดสามลูก ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Value chain) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  ธีร เจียศิริพงษ์กุล; อิศเรศ ธุชกัลยา; นภดล อุชายภิชาติ; ดุลยโชติ ชลศึกษ์; อภิวัฒน์ มุตตามระ; จักร ชวนอาษา; สวัสดิ์ ภาระราช; พิศาล แก้วประภา; สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย; ชลดา เหลืองอาภา; ศุภกิจ พฤกษอรุณ; อนินทยา คำกันยา; สนันตน์เขม อิชโรจน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-09-15)

  จากนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในประเทศไทยตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ซึ่งเป็นการประสานความสามารถของเทคโนโลยีการผลิตเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น เพื่อให้สอดรับกับประเทศไทย 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้กำหนด 10 อุตสาหกรรม เป้าหมาย เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) และกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานส่งเสริม และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนา SMEs ให้เข้าสู่ ประเทศไทย 4....
 • type-icon

  ค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปี 2563 

  อุรุยา วีสกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-08-31)

  กรมทางหลวง เป็นหน่วยงานหลักที่ต้องดูแลโครงข่ายทางหลวงทั่วประเทศ ปัจจุบันมีระยะทาง ในความรับผิดชอบประมาณ 74,786.100 กิโลเมตร (ต่อ 2 ช่องจราจร) โดยแบ่งเป็นทางบำรุง 73,165.825 กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยผิวลาดยางประมาณ 66,711.865 กิโลเมตร ทางผิวคอนกรีตประมาณ 6,406.886 กิโลเมตร และทางผิวลูกรังประมาณ 47.074 กิโลเมตร นอกจากนั้นยังมีทางก่อสร้างและทางรักษาสภาพอีก 1,614.275 กิโลเมตร (ข้อมูลบัญชีลักษณะผิวทาง ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563) ที่ผ่านมากรมทางหลวง ได้นำเอาระบบบริหารงานบำรุงทางโดยใช้โปรแกรมบริหารงานบำรุงทาง TPMS Budgeting Module เป็นโปรแกรมที่ใช้วิ...
 • View more