DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Select a community to browse its collections.

สาขากฎหมาย [22]
สาขาการเกษตรและการพัฒนาชนบท [14]
สาขาการเงิน [7]
สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร [64]
สาขาการพัฒนาเมือง [11]
สาขาการศึกษา [5]
สาขาเบ็ดเตล็ด [1]
สาขาประชากร [20]
สาขาพลังงาน [24]
สาขามาตรฐานคุณภาพ [15]
สาขาสาธารณสุข [14]
สาขาสิ่งแวดล้อม [67]
สาขาอุตสาหกรรม [84]
 • type-icon

  การศึกษาการจัดทำต้นแบบความร่วมมือในการบูรณาการภารกิจรัฐในพื้นที่จังหวัด 

  วสันต์ เหลืองประภัสร์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

  โครงการการศึกษาการจัดทำต้นแบบความร่วมมือในการบูรณาการภารกิจรัฐในพื้นที่จังหวัด มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษารูปแบบ วิธีการ และกลไกสนับสนุนของการบูรณาการในพื้นที่จังหวัดต้นแบบทั้งในเรื่องที่เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สำคัญและเรื่องที่เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขหรือป้องกันอย่างเป็นระบบ อีกทั้งเพื่อนำรูปแบบ วิธีการ และกลไกสนับสนุนของการบูรณาการในพื้นที่จังหวัดต้นแบบไปเผยแพร่ ให้ความรู้ หรือประยุกต์ใช้ในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ได้ รวมไปถึงเพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการทั้งด้านงบประมาณการบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบข้อบังค...
 • type-icon

  ประเมินผลโครงการคลินิกเทคโนโลยีและโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  ธีร เจียศิริพงษ์กุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

  โครงการคลินิกเทคโนโลยีและโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมายให้คณะที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงาน หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2561 นี้ขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยผลการประเมิน 3 ได้แก่ การประเมินเพื่อแสดงสถานะภาพของหมู่บ้าน วท. ที่ได้รับงบประมาณใน ปี 2561 จำนวน 68 หมู่บ้าน ว่ามีความเข้มแข็งอยู่ในระดับใด (ยั่งยืน เข้มแข็งเติบโต หรืออยู่รอด) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการดำเนินงาน โครงการคลินิกเทคโนโลยีและโครงการหมู่บ้าน วท. จำนวน 24 โครงการคลินิกเทคโนโลยีและ 68 โครงการหมู่บ้าน...
 • type-icon

  ศึกษา ทบทวน และปรับตัวชี้วัดระดับเมืองตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 

  ทวิดา กมลเวชช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

  กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575)มาแล้วช่วงเวลาหนึ่งแต่ยังมีข้อจำกัดในการติดตามความก้าวหน้าของมหานครทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ โดยพบว่ามีความไม่สอดคล้องกันระหว่างตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง กับภารกิจและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร อีกทั้งการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่กำหนดบทบาทและภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน และการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลักและทิศทางการพัฒนาที่สำคัญ โดยมีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.25...
 • type-icon

  ขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ 

  พ.ต.ต. ดร.ชวนัสถ์ เจนการ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

  การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและlมานฉันท์เป็นโครงการของกระทรวงยุติธรรมโดยสำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ตามกรอบยุทธศาสตร์20 ปี กระทรวงยุติธรรม ที่กำหนดให้มีหน่วยงานประสานงานระดับพื้นที่กับส่วนกลางเป็นศูนย์ประสานงานในการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆ และส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และสันติ วัฒนธรรม การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ทดลองวางระบบในการจัดการความขัดแย้งให้กับสำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉ...
 • type-icon

  ศึกษาวิจัยวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่...) พ.ศ....ภายใต้โครงการวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจตามรัฐธรรมนูญใหม่ 

  วสันต์ เหลืองประภัสร์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

  สถาบันพระปกเกล้าได้มอบหมายให้สำนักงานศูนย์วิจัยและให้ปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำเนินโครงการศึกษาวิจัยวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่....) พ.ศ. .... โดยเฉพาะที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 และ 2) เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อประเด็นสำคัญของร่างพระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง...
 • View more