The Thammasat University Research and Consultancy Institute's repository (TU-RAC Repository) is a digital repository which preserves and distributes TU-RAC's publications which include journal articles, research reports, and project documents.

TU-RAC Repository promotes long-term collection and preservation of data in the repository. Faculty and researchers are welcome to deposit and distribute their working papers, research materials, technical reports, and other electronic materials online.

Select a community to browse its collections.

สาขากฎหมาย [33]
สาขาการเกษตรและการพัฒนาชนบท [23]
สาขาการเงิน [12]
สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร [88]
สาขาการพัฒนาเมือง [25]
สาขาการศึกษา [24]
สาขาเบ็ดเตล็ด [13]
สาขาประชากร [28]
สาขาพลังงาน [39]
สาขามาตรฐานคุณภาพ [15]
สาขาสาธารณสุข [22]
สาขาสิ่งแวดล้อม [112]
สาขาอุตสาหกรรม [97]
 • type-icon

  พัฒนามาตรฐานการตรวจสอบการประเมินและซ่อมแซมโครงสร้างอาคารเก่าและโครงสร้างอาคารที่เสียหาย 

  สมนึก ตั้งเติมสิริกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-11-12)

  รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 • type-icon

  วิจัยมาตรฐานอัตราค่าใช้จ่ายในการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมกรณีศึกษาอัตราค่าจ้างทนายความกองทุนยุติธรรม 

  เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-11-12)

  เอกสารตามไฟล์แนบ
 • type-icon

  ศึกษาความเป็นไปได้และจัดทำแนวทางสู่การต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ 

  เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-11-12)

  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ“สพภ.” เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน ส่งเสริม และสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และธุรกิจชีวภาพด้วยการใช้สหวิทยาการเพื่อยกระดับ และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกทั้งมีแนวทางการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมในยุคโลกาภิวัฒน์ นอกจากนี้แล้ว เนื่องจากปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นมีความสลับซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว การแก้ปัญหาจึงจำเป็นต้องมีความรอบคอบโดยคำนึงถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน ต้องมีความรอบรู...
 • type-icon

  พัฒนาระบบให้บริการการตลาดแบบดิจิตัลของศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ 

  โมไนยพล รณเวช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-11-12)

  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบให้บริการการตลาดแบบดิจิทัลของศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ เพื่อให้วิสาหกิจมีช่องทางการทำการตลาดออนไลน์ และมีสื่อออนไลน์ที่สามารถนำผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนเข้าสู่ตลาดออนไลน์ได้ผลการศึกษา พบว่า แนวทางการพัฒนาเว็บฟ้าใสแกลอรี่ (www.fahsaigallery.com) คือ ควรพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความสวยงามและรองรับการใช้งานผ่านมือถือ ควรปรับปรุงกระบวนการขายสินค้าโดยเพิ่มช่องทางการขายสินค้าให้หลากหลายมากขึ้น เช่น เปิดบัญชี LINE@ และเพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่านสื่อสังคม เป็นต้น รวมทั้งควรมีการส่งเส...
 • type-icon

  ศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ด้านเทคนิคการผลิตและลวดลายเครื่องประดับโบราณ (จังหวัดสุโขทัย) 

  อนุชา ทีรคานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-11-12)

  ความสืบเนื่องของพัฒนาการในอดีตของเมืองสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย ส่งผลให้พื้นที่ประวัติศาสตร์นี้กลายเป็นอู่อารยธรรมและที่หลอมรวมของศิลปกรรมหลายยุคหลายสมัย ลวดลายและรูปแบบศิลปกรรมในประวัติศาสตร์ ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้คนชนหลังได้เรียนรู้ ซึมซับและบังเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้กับงานหัตถศิลป์แขนงต่าง ๆ ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเครื่องทองอนุวิจิตรของช่างชาวศรีสัชนาลัย เครื่องทองจากแหล่งผลิตที่ศรีสัชนาลัยนี้ ล้านเป็นเครื่องทองผลิตขึ้นรูปและสร้างลวดลายด้วยกรรมวิธีที่สืบทอดกันมา จัดเป็นงานช่างหัตถกรรมที่มีอัตลักษณ์งดงาม มีองค์ประกอบเฉพาะของช่างพื้นถิ่น เ...
 • View more