Now showing items 1-20 of 60

  • type-icon

   จ้างที่ปรึกษาวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายอนาคตไทย 

   อรพรรณ คงมาลัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

   ตั้งแต่ปี 2559 ที่ผ่านมา มูลนิธิมั่นพัฒนาได้เป็นแกนหลักในการระดมความร่วมมือขององค์กรชั้นนำในประเทศเพื่อก่อตั้งเครือข่ายอนาคตไทย ซึ่งมี 109 องค์กรเข้าร่วมเครือข่าย ประกอบด้วย ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม โดยมีเจตนารมณ์เพื่อวางรากฐานการใช้ชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการรณรงค์ระดับชาติเพื่อให้คนไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและพฤติกรรม ใน 4 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรม ทั้งนี้ ได้มีการขยายผลการดำเนินงานของเครือข่ายอนาคตไทยไปในระดับพื้นที่ต้นแบบเป็นแห่งแรกในจังหวัดขอนแก่น งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึก ...
  • type-icon

   จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม กลุ่มที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

   อุรุยา วีสกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

   การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำแผนแม่บทยกระดับมาตรฐานชั้นทางของกรมทางหลวงชนบท และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากรมทางหลวงชนบทและแผนปฏิบัติราชการของกรมทางหลวงชนบทพ.ศ. 2561-2579 โดยการจัดทำแผนแม่บทยกระดับมาตรฐานชั้นทางของกรมทางหลวงชนบท มี่ขั้นตอนการดำเนินงาน คือ 1) การวิเคราะห์ความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของสายทาง 2) การวิเคราะห์ความพร้อมของสายทางในการยกระดับมาตรฐานชั้นทาง 3) การจัดกลุ่มสายทาง 4) การกำหนดชั้นทางที่เหมาะสม 5) การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐ์ศาสตร์ 6) การจัดทำแผนแม่บทยกระดับมาตรฐานชั้นทาง โดยมีผลการศึกษาดังนี้ แผนแม่บทการ ...
  • type-icon

   จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียของ สายงาน รวผ. ประจำปี 2561 

   ศุภชัย ศรีสุชาติ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

   เพื่อให้การดำเนินงานของสายงานรองผู้ว่าการนโยบายและแผน (รวผ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สามารถบรรลุเป้าหมายของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. และแผนกลยุทธ์สายงาน รวผ. ปี 2561 – 2569 สายงาน รวผ. จึงได้จัดทำการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสายงาน รวผ. เพื่อเป็นกิจกรรมที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสายงาน รวผ. การรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสายงาน รวผ. เพื่อนำมาปรับปรุงกา ...
  • type-icon

   ตรวจประเมินคุณภาพการให้บริการของจุดสัมผัส ประจำปี 2562 

   นพพร เรืองวานิช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-04-28)

   โครงการตรวจประเมินคุณภาพการให้บริการของจุดสัมผัส ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ตรวจประเมินคุณภาพและวัดผลการให้บริการลูกค้าของงานบริการ ณ จุดสัมผัสของ กฟน. แบบบูรณาการต่อยอดสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Service Improvement) และเสนอข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนางานบริการให้สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้าเแบบรายไตรมาส แยกตามราย ฟข. รายจุดสัมผัส และภาพรวมงานบริการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการปรับปรุงคณภาพบริการของจุดสัมผัสสู่ความเป็นเลิศ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ให้ได้รับประสบการณ์และการรับรู้ที่ดีเมื่อติดต่อกับ กฟน. ก่อให้เกิดการถ่ายทอดแนวค ...
  • type-icon

   สำรวจความพึงพอใจและส่วนแบ่งทางการตลาดของ สธค. 

   กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-04-30)

   ภายใต้การวิจัยทางการตลาด โครงการสำรวจความพึงพอใจ และส่วนแบ่งทางการตลาดของสำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) ภายใต้วัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ สำรวจ และประเมินศักยภาพการดำเนินการให้บริการของโรงรับจำนำ ของ สธค. (2) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ พฤติกรรม ทัศนคติของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้บริการโรงรับจำนำของ สธค. (3) เพื่อศึกษาส่วนแบ่งทางการตลาด โรงรับจำนำของสธค. โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาวิจัย โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ผ่านเครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) ...
  • type-icon

   ประเมินผลระดับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ปี 2561 

   พิภพ อุดร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-04-30)

   โครงการประเมินผลระดับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ปี 2561เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2560 โดยมีเป้าหมายประเมินระดับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนใน 3 ระดับ คือระดับที่ 1 ชุมชนเข้มแข็ง จำนวน 29 ชุมชน ระดับที่ 2 ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเอง จำนวน 40 ชุมชน และระดับที่ 3 ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน จำนวน 50 ชุมชน รวม 119 ชุมชนโดยในระดับที่ 1 และ 2 การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เป็นผู้ประเมินชุมชนและสำรวจกลุ่มตัวอย่างในชุมชน ส่วนในระดับที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ประเมินชุมชนและสำรวจความพึ ...
  • type-icon

   ยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) 

   วีรบูรณ์ วิสารทสกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-05-21)

   โครงการการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (CSR) มีที่มาจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีแนวทางการบริหารจัดการองค์กรที่สอดคล้องตามทิศทางนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมโคนมไทยที่มี ความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมอย่างยั่งยืน โดยเน้นกระบวนการทำแผนและทบทวนแผนการปฏิบัติงานประจำปีทุกปี เพื่อให้การนำแผนไปสู่การปฏิบัติใน อ.ส.ค. โดยได้ทำการทบทวนแผนวิสาหกิจ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) สำหรับปี พ.ศ. 2561 โดยนำนโยบายประเทศไทย 4.0 (THAILAND 4.0) ...
  • Thumbnail

   ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563 -2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

   อุรุยา วีสกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-05-28)

   ตามไฟล์แนบ
  • type-icon

   จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) พ.ศ.2566-2569 

   จิรพล ทับทิมหิน (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-10-18)

   รายละเอียดตามไฟล์แนบ
  • type-icon

   จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 

   นาอีม แลนิ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-10-27)

   แผนปฏิบัติการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัยภายใต้ความรับผิดชอบหลัก ของกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง เพื่อเป็นการปรับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในด้านธรณีพิบัติภัยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาในระดับต่างๆ อันได้แก่ 1. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 2. กรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจาก ภัยพิบัติ พ.ศ. 2558-2573 3. ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถาน ...
  • Thumbnail

   จ้างการจัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดทำแนวทางบริหารจัดการธรณีพิบัติภัยของประเทศ 

   ทวิดา กมลเวชช (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-11-09)

   รายละเอียดตามไฟล์แนบ
  • type-icon

   จัดทำหลักการบริหารข้อมูลและธรรมาภิบาลข้อมูล หรือ Data Governance และ Cyber Security สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   ศราวุธ แรมจันทร์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-11-21)

   สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐได้ตระหนักถึงการดำเนินการให้สอดคล้องต่อพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงได้ดำเนินการประเมินช่องว่างของการดำเนินงานในปัจจุบันกับสิ่งที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จากนั้นจึงได้ดำเนินการให้ทุกกระบวนการสอดคล้องต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย อีกทั้งสำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐยังได้ทำการประเมินสภาพแวดล้อมภายในเกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูลเพื่อวางแผนเกี่ยวกับการดำเนินงานทางด้านธรรมาภิบาลข้อมูลซึ่งต้องดำเนินการต่อไปอนาคต
  • type-icon

   SME ปรับตัวรับมือ VUCA World (ภาคบริการ) ปีงบประมาณ 2565 

   อรพรรณ คงมาลัย (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-11-24)

   หน่วยร่วมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดำเนินโครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA World เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME (ภาคบริการ) ปีงบประมาณ 2565 การดำเนินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ เสริมแกร่งและยกระดับความสามารถในการแข่งขันธุรกิจให้สอดรับกับกระแสนิยมของโลก และพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของกลุ่มธุรกิจบริการ และเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วยุค VUCA World มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ยกระดับความสามารถการแข่งขันธุรกิจผ่านโปรแกรม SME VUCA ...
  • type-icon

   จ้างเหมาจัดทำคู่มือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตของกรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

   อรรถสิทธิ์ พานแก้ว (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-12-06)

   กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนของกรุงเทพมหานครได้จัดทำ “คู่มือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตของกรุงเทพมหานคร” เพื่อรองรับการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตและเตรียมความพร้อมกรุงเทพมหานครตามกรอบแนวทางการสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ อีกทั้ง ยังเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมของเมืองต่อวิกฤตการณ์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2566 – 2570 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2564 – 2570 นอกจากนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดของประกา ...
  • Thumbnail

   ศึกษาวิเคราะห์อัตรากำลัง (Supply Analysis) เพื่อจัดทำแผนอัตรากำลังของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

   วีรชัย อโณทัยไพบูลย์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-12-13)

   รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  • Thumbnail

   พัฒนานวัตกรต้นแบบ (MRTA Academy and MRTA Innovator) ปีงบประมาณ 2565 

   อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-12-27)

   รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  • type-icon

   จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์ และข้อเสนอแนะแผนปฏิบัติราชการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน พ.ศ.2566-2570 

   สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-01-04)

   โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์และข้อเสนอแนะแผนปฏิบัติราชการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2566 - 2570 เป็นการจัดทำแผนกลยุทธ์ให้มีความครอบคลุมถึงกรอบทิศทางและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน และเพื่อให้มีข้อเสนอแนะแผนปฏิบัติราชการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่เชื่อมโยงและครอบคลุมกรอบทิศทางและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยกระบวนการจัดทำแผนมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกรม การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง บุคลากร และเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดประชุมระดมสมอง
  • Thumbnail

   วิเคราะห์และประเมินรูปแบบเพื่อพัฒนารูปแบบและแนวทางการดำเนินงาน ของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   วินัย รักสุนทร (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-01-13)

   รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  • Thumbnail

   จัดทำแผนแม่บทการสื่อสารภายในองค์กร พ.ศ.2566 - 2570 และประเมินผลประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร ททท. ประจำปี 2565 

   สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-01-31)

   รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  • Thumbnail

   การปรับตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ (Strategic Position) และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครในบริบทเมืองมหานครแห่งเอเชีย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 

   จิตติภัทร พูนขำ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-02-08)

   รายละเอียดตามเอกสารแนบ