The Thammasat University Research and Consultancy Institute's repository (TU-RAC Repository) is a digital repository which preserves and distributes TU-RAC's publications which include journal articles, research reports, and project documents.

TU-RAC Repository promotes long-term collection and preservation of data in the repository. Faculty and researchers are welcome to deposit and distribute their working papers, research materials, technical reports, and other electronic materials online.

เลือกชุมชนเพื่อเรียกดูกลุ่มข้อมูลภายในชุมชน

สาขากฎหมาย [30]
สาขาการเกษตรและการพัฒนาชนบท [22]
สาขาการเงิน [12]
สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร [85]
สาขาการพัฒนาเมือง [25]
สาขาการศึกษา [24]
สาขาเบ็ดเตล็ด [11]
สาขาประชากร [28]
สาขาพลังงาน [35]
สาขามาตรฐานคุณภาพ [15]
สาขาสาธารณสุข [22]
สาขาสิ่งแวดล้อม [112]
สาขาอุตสาหกรรม [95]
 • type-icon

  พัฒนาหลักสูตรการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกสำหรับประเทศไทย 

  บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-10-21)

  ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ United Nations Framework on Climate Change (UNFCCC) มีพันธกรณีจะต้องจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกเพื่อเสนอต่อ UNFCCC ตามศักยภาพและความพร้อมในการดำเนินการของประเทศ ต่อมาเพื่อให้ทุกประเทศมีการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น UNFCCC และภายใต้ความตกลงปารีสได้จัดตั้งกรอบการดำเนินงานด้านความโปร่งใส (Transparency framework) เพื่อมุ่งส่งเสริมความเข้าใจ ความชัดเจนและติดตามการดำเนินงานและการสนับสนุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคความตกลงปารีส โ...
 • type-icon

  สำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2563 

  ธีระ สินเดชารักษ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-10-21)

  โครงการวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาทัศนคติความคิดเห็นของประชาชนต่อกองทัพบกโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ 1) เพื่อศึกษาทัศนคติ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของกองทัพบก 2) เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นและความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาท หน้าที่ และการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบก และ 3) เพื่อนำไปใช้กำหนดแนวทาง การสื่อสารและแนวทางการดำเนินงานของกองทัพบกต่อไปในอนาคต ผลการศึกษา พบว่า (1) ภาพลักษณ์ของกองทัพบก มิติที่ 1 ภาพลักษณ์แต่เดิมมีระดับภาพลักษณ์อยู่ในระดับดี มิติที่ 2 ภาพลักษณ์ปัจจุบันระดับภาพลักษณ์อยู่ในระดับดี มิติที่ 3 ภาพลักษณ์ด้านผู้นำกองทัพบกมีระดับภาพล...
 • type-icon

  พัฒนากลไกการส่งเสริมสิทธิคนพิการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรายบุคคล 

  ระพีพรรณ คำหอม; วรรณวดี พูลพอกสิน (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-10-20)

  การศึกษาโครงการพัฒนากลไกการส่งเสริมสิทธิคนพิการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรายบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรายบุคคล และส่งเสริมระบบการจัดการคนพิการรายบุคคล (Case management) และเพื่อจัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรายบุคคล ระเบียบวิธีการศึกษา เป็นการใช้แบบพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ คนพิการที่ทำการสำรวจข้อมูลในปี 2561 ในพื้นที่เป้าหมาย 8 จังหวัดจำนวน 540 คน และจัดทำแผนได้จำนวน 484 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบประเมินคนพิการมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาค...
 • type-icon

  การสร้างแบบจำลองหัวข้อ (Topic Modelling) เพื่อการวิเคราะห์ข้อความภาษาไทยจากสื่อสังคมออนไลน์ ร่วมกับบริษัท ฟีดแบค 180 จำกัด 

  รัชฎา คงคะจันทร์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-10-09)

  จากการที่ปัจจุบันข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีลักษณะเป็นเอกสารข้อความภาษาไทย (Text) มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งจำนวนเอกสารและความหลากหลายของเนื้อหาในเอกสาร หากสามารถนำข้อมูลและสารสนเทศที่อยู่ในเอกสารข้อความภาษาไทยเหล่านั้นมาวิเคราะห์ เพื่อสกัดข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ออกมาได้ ก็จะสามารถนำไปช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจและพัฒนาศักยภาพขององค์กรธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศได้ ปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของการสกัดสารสนเทศออกจากเอกสารข้อความภาษาไทย คือ ความสามารถในการระบุหัวข้อ (Topic) ของเอกสารจากเนื้อหาข้อความภายในเอกสาร โดยการ...
 • type-icon

  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรูปร่างแบบรายงานต้นทุนบริการของโรงพยาบาล 

  ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-10-09)

  ข้อมูลต้นทุนการรักษาพยาบาลเป็นข้อมูลหนึ่งที่มีความสำคัญในการใช้บริหารองค์กร บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนบริหารแผนงานสุขภาพทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ การรวบรวมข้อมูลต้นทุนการรักษาพยาบาลส่วนใหญ่ในอดีตมักทำเป็นการศึกษาวิจัยและมีความยากลำบากในการจัดทำมาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะระบบการรวบรวมข้อมูลภายในองค์กรที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีความแตกต่างกันไปและไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้รายงานต้นทุนที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหาร งานศึกษานี้ศึกษาเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต้นทุนค่ารักษาพยาบาลในอดีต โครงสร้างการรายงานขององค์กรหรือหน่ว...
 • View more