DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

เลือกชุมชนเพื่อเรียกดูกลุ่มข้อมูลภายในชุมชน

สาขากฎหมาย [23]
สาขาการเกษตรและการพัฒนาชนบท [16]
สาขาการเงิน [8]
สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร [66]
สาขาการพัฒนาเมือง [14]
สาขาการศึกษา [6]
สาขาเบ็ดเตล็ด [2]
สาขาประชากร [21]
สาขาพลังงาน [24]
สาขามาตรฐานคุณภาพ [15]
สาขาสาธารณสุข [14]
สาขาสิ่งแวดล้อม [68]
สาขาอุตสาหกรรม [85]
 • type-icon

  วัดมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาในการประกอบธุรกิจ 

  พีระ เจริญพร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562)

  การดำเนินธุรกิจการค้าและการลงทุนในปัจจุบัน มีรูปแบบการแข่งขันที่มีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าในอดีตอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งนวัตรรมและทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการยอบรับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ เห็นได้จากประเทศที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ได้มาก จะมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้มากกว่าประเทศในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาที่น้อยกว่า จึงอาจกล่าวได้ว่า นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกุญแจสำคัญที่สร้างการเชื่อมต่อระหว่าง...
 • type-icon

  พัฒนาการเปลี่ยนแปลงสังคม การเมืองไทย และความคิดเรื่องการปฏิรูปที่เกี่ยวเนื่อง 

  ธีรยุทธ บุญมี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562)

  เข้าถึงข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของสถาบัน http://kpi.ac.th/knowledge/research/data/928
 • type-icon

  การสร้างตัวแบบผู้นำที่ทรงธรรมปัญญา โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน สถาบันพระปกเกล้า 

  ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562)

  เข้าถึงข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของสถาบัน http://kpi.ac.th/knowledge/research/data/372
 • type-icon
 • type-icon

  พัฒนาปัญญาประดิษฐ์สำหรับการค้นหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  นพพร ลีปรีชานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562)

  เข้าถึงข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของสถาบัน http://kpi.ac.th/knowledge/research/data/374
 • View more