The Thammasat University Research and Consultancy Institute's repository (TU-RAC Repository) is a digital repository which preserves and distributes TU-RAC's publications which include journal articles, research reports, and project documents.

TU-RAC Repository promotes long-term collection and preservation of data in the repository. Faculty and researchers are welcome to deposit and distribute their working papers, research materials, technical reports, and other electronic materials online.

เลือกชุมชนเพื่อเรียกดูกลุ่มข้อมูลภายในชุมชน

สาขากฎหมาย [34]
สาขาการเกษตรและการพัฒนาชนบท [23]
สาขาการเงิน [13]
สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร [93]
สาขาการพัฒนาเมือง [27]
สาขาการศึกษา [25]
สาขาเบ็ดเตล็ด [13]
สาขาประชากร [29]
สาขาพลังงาน [39]
สาขามาตรฐานคุณภาพ [16]
สาขาสาธารณสุข [23]
สาขาสิ่งแวดล้อม [114]
สาขาอุตสาหกรรม [98]
 • type-icon

  ศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 และยกร่างอนุบัญญัติในส่วนที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ร่างกฎหมายตามมาตรา 78 และร่างประกาศกระทรวงตามมาตรา 81) 

  ณรงค์ ใจหาญ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-01-15)

  งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์คือ ศึกษาแนวคิด หลักเกณฑ์เพื่อยกร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 78 และร่างประกาศกระทรวงตามมาตรา 81 ของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 โดยมีวิธีการศึกษาวิจัยเอกสารและเก็บรวบรวมข้อมูล รับฟังความเห็นของผู้มีส่วนไดเสีย ผู้ทรงคุณวุฒิ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งในภูมิภาคและในกรุงเทพมหานคร และดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเมษายน 2563 ผลการศึกษา คณะที่ปรึกษานำแนวคิดในการอนุรักษ์ จัดการ และคุ้มครองแหลงน้ำสาธารณะในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีหลักเกณฑ์ใกล้เคียงกับประเทศไทยมาปร...
 • type-icon

  ศึกษาแนวทางการกำหนดค่าอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการประเมินศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการ 

  บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-01-13)

  เอกสารตามไฟล์แนบ
 • type-icon

  พัฒนาโครงสร้างคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมด้วยพลังการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 

  รณรงค์ จันใด (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-01-05)

  โครงการพัฒนาโครงสร้างคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรม ด้วยพลังการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตัวอย่างสภาวัฒนธรรมและข้อเสนอเชิงนโยบายและการนำไปสู่การปฏิบัติในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัด และพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาโครงสร้างคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรม ด้วยพลังการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 รวมทั้งการประเมินการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรม และการนำนโยบายไปขับเคลื่อนในพื้นที่ รวมถึงปัจจัยที่...
 • type-icon

  วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบรายงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

  นพพร ลีปรีชานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-01-05)

  รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผลการออกแบบ และพัฒนา รวมถึงขั้นตอนการดำเนินการในโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบรายงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยเป้าหมายของโครงการนี้ มุ่งเน้นที่จะให้ทุกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 79,595 กองทุน มีการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศที่ถูกต้องและมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีระบบฐานข้อมูลกลางของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่สามารถสืบค้นฐานข้อมูลกองทุนฯ การประมวลผล การรายงาน การเตือนภัย และระบบรักษาควา...
 • type-icon

  การติดตามประเมินผลและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ 

  รุ่งรัตน์ เต็งเก้าประเสริฐ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-12-30)

  การวิจัย “การติดตามประเมินผล และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ” มีวัตถุประสงค์ 3 ด้าน ได้แก่ 1. เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ตามข้อเสนอนโยบายสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ระหว่างปี 2551-2558 2. เพื่อสร้างกระบวนการติดตามประเมินผลขับเคลื่อน และดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมหรือนโยบายจากมติการประชุมผู้สูงอายุระดับชาติ และ 3. เพื่อรับฟังข้อเสนอนโยบายด้านผู้สูงอายุ จากภาคีเครือข่ายและกำหนดเป็นมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2560 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการดำเนินงาน 3 ขั้นตอนหลักๆ ได...
 • View more