DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

เลือกชุมชนเพื่อเรียกดูกลุ่มข้อมูลภายในชุมชน

 • type-icon

  จับมือผู้ประกอบการโคนมไทยบุกตลาดต่างประเทศโดยใช้ประโยชน์จาก FTA 

  สุทธิกร กิ่งแก้ว (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561)

  “โครงการจับมือผู้ประกอบการโคนมไทยบุกตลาดต่างประเทศ โดยใช้ประโยชน์จาก FTA” เกิดจากความริเริ่มของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากเล็งเห็นถึงผลกระทบจากการเปิดตลาดให้กับสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมนำเข้าจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ในปี 2564 และ 2568 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโคนมที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับเป็นกลุ่มสินค้าที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีศักยภาพในการแข่งขันสูง เป็นผู้นำในการผลิตและส่งออกของโลก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐต้องเข้าไปช่วยเหลือให้กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโคนมสามารถปรับตัว...
 • type-icon

  จ้างปรับปรุงฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 

  ชนินทร์ มีโภคี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561)

  โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายใต้โครงการส่งเสริมบูรณาการแหล่งเรียนรู้และจัดทำดัชนีชี้วัดแหล่งเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 เกิดขึ้นจากการจัดทำฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศึกษาวิจัยพัฒนามาตรฐานแหล่งเรียนรู้ ระยะแรกในปีงบประมาณที่ผ่านมา พบว่า ยังมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภาครัฐและเอกชนที่น่าสนใจอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งอยู่นอกเครือข่ายของคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ สบร. จึงเห็นความสำคัญ ในการดำเนินการรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งอยู่นอกเครือข่ายของคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้กลุ่ม...
 • type-icon

  ศึกษารูปแบบการบูรณาการข้อมูลสถิติและฐานข้อมูลขนาดใหญ่(Big Data) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 

  อุรุยา วีสกุล; Uruya Weesakul (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561)

  โครงการศึกษารูปแบบการบูรณาการข้อมูลสถิติและฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจ สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและจัดทำกรอบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่มุ่งเน้นการตอบสนองที่ต้องการความรวดเร็วในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสำคัญ ให้สามารถนำผลที่ได้ไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที โดยการศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และแนวปฏิบัติที่ดีของต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำกรอบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งกรอบการวิเคราะห์ข้อม...
 • type-icon

  ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านการกระทำผิดซ้ำ และติดตามผู้พ้นโทษจากระบบพัฒนาพฤตินิสัยของประเทศไทย จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา; ชวนัสถ์ เจนการ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561)

  โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลการกระทำผิดซ้ำทางอาญาและติดตามผู้พ้นโทษจากระบบพัฒนาพฤตินิสัยของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยในปัจจุบัน และวิเคราะห์แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและชั้นความลับของข้อมูลการกระทำผิดซ้ำที่สามารถเปิดเผยได้ ตลอดจนแนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการกระทำผิดซ้ำทางอาญาของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยศึกษาข้อมูลของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ 17 ประเทศ และจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการจัดเก็บและเชื่อมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) วิธีการศึกษาเป็นก...
 • type-icon

  จ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบทดลองการเชื่อมโยงข้อมูลกระบวนการยุติธรรมอิเลคทรอนิคส์ และกำหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลและกระบวนการทำงานในคดีความมั่นคง จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  ชวนัสถ์ เจนการ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561)

  การจัดทำระบบทดลองต้นแบบเชื่อมโยงกระบวนการยุติธรรมเป็นแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีสถานการณ์ก่อความไม่สงบอย่างต่อเนื่องซึ่งปัญหาความไม่เชื่อมั่นในระบบงานยุติธรรมก็เป็นปัญหาสำคัญหนึ่งที่เป็นต้นตอของปัญหา โครงการนี้เป็นการวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ ตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ คุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน แล้วทดลองพัฒนาระบบทดลองต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เป็นปัญหาต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงา...
 • View more