Collections in this community

Recent Submissions

 • Thumbnail

  ศึกษารูปแบบการให้สินเชื่อกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

  เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-02-16)

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • Thumbnail

  ศึกษาประเด็นการพัฒนาการตรวจสอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเผยแพร่ในเวทีระหว่างประเทศ 

  ชล บุนนาค (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-02-13)

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • Thumbnail

  รายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน เเละการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเเพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทย 

  อุดม รัฐอมฤต (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-01-30)

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • type-icon

  ร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการภาคการเกษตรไทย (Venture Capital : VC) 

  อาณัติ ลีมัคเดช (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-11-04)

  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดกรอบนโยบายและหลักเกณฑ์การร่วมลงทุน เพื่อให้สามารถนำมากำหนดระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการภาคการเกษตร เพื่อให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจร่วมลงทุน และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ปรึกษาได้ดำเนินประเมินความพร้อมของผู้ประกอบการภาคการเกษตร 5 ราย และวิเคราะห์ จัดทำ Due Diligence เพื่อประเมินความคุ้มค่าการลงทุนในอนาคตกับผู้ประกอบการจำนวน 2 ราย นอกจากนี้ ที่ปรึกษาได้จัดอบรมหลักสูตรการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “หลักและกระบวนการร่วมลงทุนกับผู้...
 • Thumbnail

  การวิเคราะห์ผลลัพธ์และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return On Investment) โครงการการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ ในพื้นที่ที่มีปัญหาการค้าและการลำเลียงยาเสพติด บริเวณชายแดนภาคเหนือ 

  เศรษฐภูมิ บัวทอง (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-11-03)

  รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 • type-icon

  ร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการภาคเกษตรไทยที่สนับสนุนภาคเกษตร (Venture Capital : VC) และการศึกษาจัดตั้งบริษัทลูกของ ธ.ก.ส. เพื่อการร่วมลงทุน 

  อาณัติ ลีมัคเดช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-11-02)

  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการในด้านต่างๆ เช่น ด้านกฎหมายด้านการตลาด และด้านการเงิน โดยมีการประเมินความพร้อมของผู้ประกอบการภาคการเกษตร 5 ราย ที่ปรึกษาได้ศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งบริษัทลูกของ ธ.ก.ส. ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการร่วมลงทุน และพัฒนาบุคลากรของ ธ.ก.ส. ให้มีทักษะในการให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในฐานะผู้แทนธนาคาร
 • type-icon

  การสำรวจอสังหาริมทรัพย์ค้างขายทอดตลาดเพื่อพัฒนาระบบการบริหารสินทรัพย์ของกรมบังคับคดี 

  ชวนัสถ์ เจนการ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-08-27)

  โครงการวิจัยชิ้นนี้เป็นความร่วมมือกับกรมบังคับคดีในการศึกษาเพื่อผลักดันแนวคิดการนำสินทรัพย์ด้อยค่าที่ค้างขายทอดตลาดเป็นเวลานานมาเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพย์สินให้เกิดขึ้นโดยทำการสำรวจทรัพย์ค้างขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีเกินกว่า 10 ปีขึ้นไปซึ่งเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ในการวิจัยครั้งนี้ได้สำรวจทรัพย์ค้างการขายทอดตลาดจำนวน 3,028 ตัวอย่างจากทรัพย์ค้างขายทอดตลาดเกินกว่า 10 ปีขึ้นไปทั้งหมด 18,585 รายการ ผลการสำรวจพบว่าปัญหาที่ทำให้อสังหาริมทรัพย์ค้างการขายทอดตลาดเป็นเวลานานที่น่าสนใจ ได้แก่ ทรัพย์ผู้ประกันวางศาลซึ่งเ...
 • Thumbnail

  ศึกษาแนวทางการกำหนดค่าอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการประเมินศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการ 

  บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-01-13)

  เอกสารตามไฟล์แนบ
 • type-icon

  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรูปร่างแบบรายงานต้นทุนบริการของโรงพยาบาล 

  ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-10-09)

  ข้อมูลต้นทุนการรักษาพยาบาลเป็นข้อมูลหนึ่งที่มีความสำคัญในการใช้บริหารองค์กร บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนบริหารแผนงานสุขภาพทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ การรวบรวมข้อมูลต้นทุนการรักษาพยาบาลส่วนใหญ่ในอดีตมักทำเป็นการศึกษาวิจัยและมีความยากลำบากในการจัดทำมาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะระบบการรวบรวมข้อมูลภายในองค์กรที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีความแตกต่างกันไปและไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้รายงานต้นทุนที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหาร งานศึกษานี้ศึกษาเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต้นทุนค่ารักษาพยาบาลในอดีต โครงสร้างการรายงานขององค์กรหรือหน่ว...
 • type-icon

  วิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติทางการบัญชีและการเงิน และรายงานงบการเงินเพื่อการกำกับดูแลอัตราค่าบริการพลังงาน 

  พัชรา พัชราวนิช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-09-21)

  โครงการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติทางการบัญชีและการเงิน และรายงานทางการเงินเพื่อการกำกับดูแลอัตราค่าบริการพลังงานนี้วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีและการเงินระหว่างปี 2558 – 2560 ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้าหลัก 3 ราย ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี (PTTLNG) คณะผู้วิจัยให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลทางบัญชีและการเงิน ในด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื...
 • type-icon

  การขับเคลื่อนกองทุนด้านการพัฒนาสังคมในประเทศไทย 

  อัญมณี บูรณกานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-03-20)

  การศึกษาเรื่อง “การขับเคลื่อนกองทุนด้านการพัฒนาสังคมในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 3 ประการ ประการที่ 1 เพื่อศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนด้านการพัฒนาสังคมที่เหมาะสมในประเทศไทย ประกอบด้วย กองทุนคุ้มครองเด็ก กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กองทุนผู้สูงอายุ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประการที่ 2 เพื่อศึกษาบทเรียนการบริหารจัดการกองทุนด้านการพัฒนาสังคมในประเทศไทยที่จัดตั้งโดยภาครัฐในต่างประเทศ และประการที่ 3 เพื่อเสนอรูปแบบทางเลือกในการบริหารจัดการกองทุนด้านการพัฒนาสังคมประเทศไ...
 • type-icon

  การวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของประเทศและข้อเสนอแนะการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  ภาวิน ศิริประภานุกูล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-02-26)

  สามารถเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสถาบันพระปกเกล้า http://kpi.ac.th/knorledge/research/data/936
 • type-icon

  พัฒนาแนวคิดที่ได้รับรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 6 

  แก้วตา โรหิตรัตนะ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561)

  กระทรวงการคลัง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560-2564 โดยมีเป้าหมายสำคัญประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการ แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถแสดงศักยภาพของตนออกมาสร้างนวัตกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง กระทรวงจึงได้มีโครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ขึ้น โดยให้หน่วยงานในสังกัดทั้งระดับกรม ระดับสำนัก และระดับบุคคล ส่งผลงานประกวด ซึ่งล้วนมีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบกระบวนการทำงานของกระทรวงตามเป้าหมาย และเพื่อให้สามารถขยายผลประโยชน์ ผลกระทบต่อเศรษ...
 • type-icon

  การวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของประเทศและข้อเสนอแนะการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

  ภาวิน ศิริประภานุกูล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

  การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของรัฐบาล ถือเป็นกิจกรรมสำคัญของฝ่ายนิติบัญญัติ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายนิติบัญญัติมักมีเวลาไม่มากนักในการพิจารณาข้อเสนอการจัดสรรงบประมาณของฝ่ายบริหารประเทศ โดยเฉพาะในวาระที่ 1 ซึ่งเป็นการกำหนดวงเงินงบประมาณรวม และวงเงินหลัก อาทิ วงเงินงบรายจ่ายประจำ วงเงินงบรายจ่ายลงทุน การชำระคืนต้นเงินกู้ เป็นต้น รายงานฉบับนี้ต้องการวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของประเทศเพื่อให้ฝ่ายนิติบัญญัติสามารถใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลในวาระที่ 1 ได้ การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณภายใต้รายงานฉบับนี้คำนึงถึง ค...
 • type-icon

  จัดตั้งหน่วยธุรกิจหรือบริษัทในเครือเพื่อตอบสนองการลงทุนในต่างประเทศ 

  แก้วตา โรหิตรัตนะ; Rohitratana, Kaewta (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

  As Thailand are preparing for the coming of ASEAN Community in 2015, I-EA-T, as a state enterprise under the Ministry of Industry, has to prepare itself to respond to opportunities and threats that may arise. Considering country and industrial factors that influences businesses such as labour costs, land limitation, and government policy in ASEAN connectivity; Thai entrepreneurs are enforced to adapt their businesses by switching or expanding their production bases to neighbour countries. I-EA-T realizes these dynamic reforms and believes that ...
 • type-icon

  จัดทำแผนทางเดินสายอาชีพและแผนสืบทอดตำแหน่งของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 

  กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

  Since the establishment of the organization, The Deposit Protection Agency (DPA) has developed many systems in order to strengthen the efficiency and the stability of the country’s depository system. In order to accomplish the missions effectively and efficiently and to be able to deal with any unexpected circumstance, DPA needs to attract, develop and maintain high quality human capital by preparing career path and succession plans for the staff to have sufficient experiences that will help DPA accomplish its vision, mission, objectives and st...
 • type-icon

  ศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต กิจการโทรคมนาคมอย่างเป็นระบบ 

  สมคิด เลิศไพฑูรย์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2013)

  The study project of “Systematic collecting Excise Tax in Telecommunication” objectives is to understand the principles of collecting, the collecting method, and the benefit of collecting excise tax. The study of success cases in the foreign countries will also be included in the report. The research methodology will be in both qualitative and quantitative such as literature review, field data collection, conferences, seminars, and brainstorming. The result was composed of many areas of study. First, industrial structure in the telecommunicatio...
 • Thumbnail

  Final report payment strategic directions 

  Pichet Durongkaveroj; Arnat Leemakdej; Pradit Withisuphakorn; Preecha Vijitthammaros; Waranon Dilok-kunanan; Monchaya Mitpaibul; Chaiyuth Padungsaksawat (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2001)
 • Thumbnail

  ประเทศสาธารณรัฐบอตสวานา : โครงการศึกษาลู่ทางการลงทุนในประเทศแทนซาเนีย เอธิโอเปียและบอตสวานา : รายงานฉบับสมบูรณ์ 

  ไว จามรมาน; ชาญ ชูประสิทธิ์; Ngovi, Honest Prosper; บุหลันฉาย อุดมอริยทรัพย์; ปานบุลิน ทิพนาค; กาญจนาภรณ์ (อินทปันตี) เลิศลอย; สมัชญา บุญชูสวัสดิ์; ชัชวาลย์ มาเพชร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2010)
 • Thumbnail

  ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย : โครงการศึกษาลู่ทางการลงทุนในประเทศแทนซาเนีย เอธิโอเปียและบอตสวานา : รายงานฉบับสมบูรณ์ 

  ไว จามรมาน; ชาญ ชูประสิทธิ์; Ngov, Honest Prosper; บุหลันฉาย อุดมอริยทรัพย์; ปานบุลิน ทิพนาค; กาญจนาภรณ์ (อินทปันตี) เลิศลอย; สมัชญา บุญชูสวัสดิ์; ชัชวาลย์ มาเพชร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2010)