Collections in this community

Recent Submissions

 • type-icon

  การใช้ศักยภาพของอุดมศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับการเรียนรู้และการทำงานสำหรับผู้สูงอายุ 

  แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-11-09)

  ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ โดยในปี พ.ศ. 2562 สถานการณ์สัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น และประชากรวัยทำงานที่ลดลง ทำให้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนประชากรวัยแรงงาน ส่งผลให้ประชากรวัยแรงงานมีภาวะกดดันในการสร้างผลิตภาพให้กับประเทศมากขึ้นเพื่อรักษาผลิตภาพในภาพรวมให้เท่าเดิม วัตถุประสงค์และขอบเขตของงานศึกษาประกอบด้วย 1) ศึกษาลักษณะและความต้องการด้านการทำงานของผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ที่เป็นแรงงานนอกระบบที่เจาะลึกถึงกลุ่มผู้สูงอายุในแต่ละกลุ่มที่มีบริบทที่แตกต่างกัน 2) ศึกษาความต้องการและการวางแผนการทำงานเมื่อเข้าสู่วัยสูงอ...
 • type-icon

  ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำ Multiplier ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

  พงษ์ธร วราศัย (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-11-02)

  โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบหรือคุณูปการของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่อเศรษฐกิจในภาพรวมโดยครอบคลุมถึงคุณูปการทางตรง (Direct Impact) ที่วัดจากมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ตามรหัสอุตสาหกรรม TSIC 4 หลัก และคุณูปการทางอ้อม (Indirect Impact) ผ่านการวิเคราะห์และจัดทำตัวทวีคูณ (Multipliers) ที่ครอบคลุมถึงตัวทวีคูณต่อผลผลิต (Output Multipliers) ตัวทวีคูณต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP Multipliers) และตัวทวีคูณต่อรายได้ (Income Multipliers) ผลการศึกษาผลการศึกษาคุณูปการของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทางตรง (Direct Impact) ที่มีต่อระบบเศรษฐ...
 • type-icon

  จัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 

  อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-10-26)

  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาชุดสื่อการสอนทางคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาด้วยตนเอง เพื่อใช้สาธิตเนื้อหาเกี่ยวกับเรขาคณิตและทฤษฎีกราฟ
 • type-icon

  ระบบเลือกตั้งเพื่อลดความขัดแย้งและส่งเสริมคุณภาพประชาธิปไตย 

  ประจักษ์ ก้องกีรติ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-10-18)

  งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์หลักสองประการคือ ประการที่หนึ่ง เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของระบบเลือกตั้งที่ประเทศไทยใช้ตั้งแต่การปฏิรูปการเมืองปี 2540 ถึงรัฐธรรมนูญ 2560 และประการที่สอง ออกแบบระบบเลือกตั้งที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในปัจจุบันโดยคำนึงถึงเป้าหมายการลดความความขัดแย้งและการส่งเสริมคุณภาพประชาธิปไตยเป็นสำคัญ ระบบเลือกตั้งของไทยถูกเปลี่ยนบ่อยครั้งอันเนื่องมาจากความขัดแย้งและความไร้เสถียรภาพทางการเมืองในรอบ 2 ทศวรรษประเทศไทยเปลี่ยนระบบเลือกตั้งถึง 4 ครั้ง คือ ระบบเลือกตั้งปี 2540, ระบบเลือกตั้งปี 2550, ระบบเลือกตั้งปี 2550 แก้ไขเพิ่...
 • Thumbnail

  จ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช.สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2564 

  ชยกฤต อัศวธิตานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-09-27)

  รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 • type-icon

  วิจัยทางการตลาดเพื่อเป็น ข้อมูลสนับสนุนคุณค่าของแบรนด์ บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

  นพพล ตั้งจิตพรหม (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-09-10)

  โครงการวิจัยทางการตลาดเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนคุณค่าของแบรนด์ บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อการเก็บข้อมูลจากลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับทัศนคติและความคิดเห็นที่มีต่อแบรนด์ Z.com และทำการสรุปผลการวิจัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนคุณค่าของแบรนด์ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน คือ การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทีเกี่ยวข้องกับแบรนด์เพื่อกำหนดแนวคิดที่จะนำไปใช้ในการทำวิจัยทางการตลาด ดำเนินการร่วมกับบริษัทในการกำหนดกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง และพัฒนาแบบสอบถามในการ...
 • type-icon

  พัฒนาตัวชี้วัดและวัดระดับสันติภาพในสังคมไทย (Thai Peace Index) 

  เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-09-10)

  การศึกษานี้เป็นการพัฒนาดัชนีสันติภาพไทย (TPI) ประกอบด้วย 4 ดัชนีหลัก 34 ดัชนีย่อย ดัชนีเหล่านี้ทั้งหมดได้รับการพัฒนาตามมาตรการที่ใช้ในระดับสากล แต่ได้รับการคัดเลือกและปรับให้เข้ากับบริบทของไทย ดัชนีหลัก 4 ตัว ได้แก่ การขาดความรุนแรงทางกายภาพ ความปลอดภัยและประกันสังคม การยอมรับความหลากหลายและสิทธิมนุษยชน และความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยพบว่า ค่า TPI อยู่ที่ 3.37 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับปานกลางเพื่อสันติภาพ ในบรรดาดัชนีทั้ง 4 ด้าน ด้านความปลอดภัยและประกันสังคมได้คะแนนต่ำสุดที่ 3.29 การระบาดของ COVID-19 ไม่ส่งผลกระทบต่อคะแนนดัชนีสันติภาพโดยรวม อย่างไรก็ต...
 • type-icon

  ประสานงานสร้างงานวิจัยและผลักดันการใช้ประโยชน์ในกระบวนการบริหารราชการแผ่นดิน 

  สุนิดา อรุณพิพัฒน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-08-27)

  โครงการประสานงานสร้างงานวิจัยและผลักดันการใช้ประโยชน์ ในกระบวนการบริหารราชการแผ่นดิน มุ่งหวังให้เกิดการเติมเต็มช่องว่างการกำหนดนโยบายและการดำเนินนโยบายสาธารณะให้อยู่บนฐานงานวิจัย โดยดำเนินการผ่าน 2 ภารกิจหลัก ได้แก่ 1) ภารกิจผลักดันให้เกิดโจทย์วิจัย หรือข้อเสนอ ภายใต้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงยุติธรรม ในการให้ได้มาซึ่งโครงการวิจัยที่มีคุณภาพตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ และ 2) ภารกิจด้านการจัดการองค์ความรู้ในประเด็นสำคัญ โดยเน้นที่ประเด็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การจัดการขยะ ปัญหามลพิษ PM2.5 และสังคมสูงวัย โดยโครงการฯ ดำเนินการให้เก...
 • type-icon

  การใช้ประโยชน์ขยะพอลิเมอร์กล่องบรรจุอาหารที่เกิดขึ้นจากธุรกิจส่งอาหารในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อการผลิตเหล็กกล้าแบบยั่งยืน : การผลิตคาร์บอนกราไฟต์และการประยุกต์ใช้เป็นสารเพิ่มคาร์บอนในเหล็กเหลว 

  สมยศ คงคารัตน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-08-03)

  ขยะกล่องบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นวัสดุพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายยากซึ่งมีมากในช่วงการระบาดของโควิด โดยทั่วไปจะเป็นประเภทพอลิสไตรีน (PS) และ พอลิโพรไพลีน (PP) ขยะพลาสติกทั้งสองมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักซึ่งจำเป็นในกระบวนการผลิตเหล็ก ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จึงพัฒนาวิธีใช้ประโยชน์ขยะพอลิเมอร์โดยเปลี่ยนเป็นคาร์บอนที่มีคุณค่าและนำมาใช้เป็นสารเพิ่มคาร์บอนในน้ำเหล็กในกระบวนการผลิตเหล็กกล้า PS และ PP จะถูกย่อยให้มีขนาดเล็กกว่า 10 มม. แล้วผสมด้วยอัตราส่วน PS/PP ที่ 100/0 ถึง 40/60 โดยน้ำหนัก รวมทั้งสิ้น 7 ตัวอย่าง โดยให้ชื่อว่า PS และ Blend#1 - Blend#6 จากนั้นน...
 • type-icon

  การศึกษาวิจัยประสิทธิผล ปัญหาและอุปสรรคของการบังคับใช้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

  ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-07-27)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการบังคับใช้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เกิดโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง เพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายในการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ให้เหมาะสมและทันสมัยโดยเฉพาะหลักเกณฑ์การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ โรคติดต่ออุบัติใหม่ หรือโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง โดยใช้ประสบการณ์จากการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นหลักวิธีการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้...
 • type-icon

  จ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจ วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และสรุปผลการสำรวจฯ ภายใต้โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ทรงชัย ทองปาน (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-07-20)

  จากการดำเนินโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถสรุปได้ว่า (1) ในภาพรวมประชาชนร้อยละ 90.37 มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง โดยประชาชนมีความเชื่อมั่นในทุกด้าน และประชาชนร้อยละ 89.36 มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง โดยประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครองในระดับเชื่อมั่นทุกด้าน (2) ในภาพรวมประชาชนร้อยละ 98.73 มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง...
 • type-icon

  สังเคราะห์แกรฟีนโฟมจากขยะพลาสติกเพื่อใช้เป็นแผ่นดักจับฝุ่น PM2.5 

  อรรฆวัชร รวมไมตรี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-07-08)

  โครงการวิจัยนี้ศึกษาการสังเคราะห์แกรฟีนโฟมจากขยะพลาสติกเพื่อใช้เป็นแผ่นดักจับฝุ่น PM2.5 โดยโครงการวิจัยนี้ได้ศึกษาการปลูกแกรฟีนบนนิกเกิลโฟม (3×4×0.2 cm3) โดยใช้วิธีการเคลือบผิวด้วยไอเคมี ที่ใช้ขยะหลอดพลาสติกและขยะขวดพลาสติกเป็นแหล่งคาร์บอน ผลการวิจัยแสดงให้ทราบว่าการปลูกแกรฟีนที่อุณหภูมิ 800 ºC เป็นเวลานาน 30 นาที โดยใช้ปริมาณขยะหลอดพลาสติก 0.5 กรัม เป็นเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการปลูกแกรฟีน โครงการวิจัยนี้ ได้แสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพและตัวประกอบคุณภาพ (quality factor) ของแกรฟีนโฟมที่มีความหนา 1.6 มิลลิเมตร จากผลการทดสอบทำให้ทราบว่าแกรฟีน...
 • type-icon

  บริการทางวิชาการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ และนวัตกรรมการดูแลคนพิการในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  รณรงค์ จันใด (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-05-25)

  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ส่งผลกระทบให้ประชาชนจำนวนมากต้องเผชิญกับความยากลำบากในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงจัดทำโครงการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ และนวัตกรรมการดูแลคนพิการในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้สำหรับการดูแลคนพิการในแต่ละประเภทความพิการ และสังเคราะห์รูปแบบและแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการดูแลคนพิการในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกี่ยวข้อง...
 • type-icon

  ประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ปี พ.ศ. 2564 (พื้นที่ภาคใต้) 

  อัญณิฐา ดิษฐานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-04-19)

  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ จำนวน 7 ชุมชน ใน 5 จังหวัดของภาคใต้ ได้แก่ 1) ชุมชนท่าด่าน จังหวัดปัตตานี 2) ชุมชนปะกาฮะ-รัง จังหวัดปัตตานี 3) ชุมชนบ้านควน จังหวัดยะลา 4) ชุมชนปะทิว จังหวัดชุมพร 5) ชุมชนคลองยัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 6) ชุมชนปากซวด จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 7) ชุมชนทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง โดยทำงานร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ The objective of this project is to monitor and evaluate the community water resource management of 7 communities in 5 provinces ...
 • type-icon

  ประเมินและติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ปี พ.ศ.2563 (พื้นที่ภาคใต้) 

  อัญณิฐา ดิษฐานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-04-19)

  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ จำนวน 8 ชุมชน ใน 5 จังหวัดของภาคใต้ ได้แก่ 1) ชุมชนทับคริสต์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) ชุมชนท่าด่าน จังหวัดปัตตานี 3) ชุมชนปะกาฮารัง จังหวัด ปัตตานี 4) ชุมชนบ้านควน จังหวัดยะลา 5) ชุมชนปะทิว จังหวัดชุมพร 6) ชุมชนคลองยัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 7) ชุมชนปากซวด จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 8) ชุมชนทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง โดยทำงานร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ The objective of this project is to monitor and evaluate the community water resource mana...
 • type-icon

  ประเมินประสิทธิภาพการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมายต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร ปีงบประมาณ 2563 

  ศุภชัย ศรีสุชาติ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-03-31)

  โครงการประเมินประสิทธิภาพการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมายต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร ปีงบประมาณ 2563 เป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจพฤติกรรม การรับรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเป้าหมาย อันนำมาสู่การปรับปรุงและพัฒนาวางแผนการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับองค์กรมากยิ่งขึ้นต่อไปโดยการดำเนินงานในครั้งนี้ ที่ปรึกษาได้ประเมินประสิทธิภาพการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ 1) ภายในองค์กร ประกอบด้วย ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างชั่วคราว (ระยะยาว...
 • type-icon

  ประเมินประสิทธิภาพการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมายต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร ปีงบประมาณ 2562 

  ศุภชัย ศรีสุชาติ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-03-31)

  โครงการประเมินประสิทธิภาพการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมายต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร ปีงบประมาณ 2562 เป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจพฤติกรรม การรับรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเป้าหมาย อันนำมาสู่การปรับปรุงและพัฒนาวางแผนการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับองค์กรมากยิ่งขึ้นต่อไปโดยการดำเนินงานในครั้งนี้ ที่ปรึกษาได้ประเมินประสิทธิภาพการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ 1) ภายในองค์กร ประกอบด้วย ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างชั่วคราว (ระยะยาว...
 • type-icon

  วิจัยประเมินผลการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 

  ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-03-18)

  การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ทำการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ทั้งการสนทนากลุ่ม การเสวนาสัมภาษณ์เชิงลึก สำรวจแบบสอบถาม จากการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการศึกษา พบว่า ในกระบวนการจัดการเลือกตั้งครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มีปัญหาหลายประการ ทั้งเกิดจากระบบเลือกตั้งที่มีผลให้มีงานธุรการในกระบวนการจัดการเลือกตั้งมากขึ้น ปัญหาด้านกฎหมาย ระเบียบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการกำหนดแนวทางปฏิบัติด้านต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เช่น ปัญหาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเลือกตั้ง เช่น กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจำเขตเลือกตั้ง ไม่เพียงพอก...
 • type-icon

  วิจัยประเมินผลกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 

  ประภาภรณ์ ติวยานนท์ มงคลวนิช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-03-18)

  การวิจัยเรื่องกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) มุ่งเน้นการศึกษาการรับรู้และความเข้าใจ รวมถึงความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ ตลอดจนการศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ในกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พุทธศักราช 2561 การวิจัยนี้ใช้การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods) ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งการวิจัยทั้งสองแนวทาง...
 • type-icon

  พัฒนาระบบวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย (Trade Analytics for SMEs) 

  วสิศ ลิ้มประเสริฐ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-03-15)

  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีภารกิจหลักที่สำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจภาคการค้าระหว่างประเทศให้เติบโตเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน โดยหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรมฯ คือการผลักดันผู้ประกอบการภาคการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ภาคการส่งออก ที่มีจำนวนถึงร้อยละ 90 ของผู้ส่งออกไทยทั้งหมด แต่สามารถสร้างมูลค่าการส่งออกได้เพียงร้อยละ 7 ของมูลค่าการส่งออกทั้งประเทศ โดยที่ผ่านมากรมฯ ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้บริการกรมฯ เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบบริการดิจิทัลต่าง ๆ ของกรมฯ หากแต่จำเป็นต้องได...
 • View more