Collections in this community

Recent Submissions

 • type-icon

  เตรียมการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ : การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมเเละการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

  เดชา สังขวรรณ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-05)

  โครงการ "การศึกษาเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ: การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ" โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการสำรวจทัศนคติของประชาชนที่มีต่อค่านิยมหรือมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท เพื่อนำไปสู่การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมแ...
 • type-icon

  สำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  ทรงชัย ทองปาน (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-05-20)

  งานวิจัยเรื่อง “โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” มีวัตถุประสงค์ ๕ ประการ ได้แก่ (1) เพื่อศึกษาระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง (2) เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และเขตอำนาจศาล รวมทั้งการดำเนินงานในมิติต่าง ๆ ของศาลปกครอง (3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ที่เคยใช้บริการศาลปกครอง (4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความคาดหวังของนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มตัวแทนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม กล...
 • type-icon

  การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและติดตามดูแลภายหลังปล่อย 

  ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-05-19)

  การวิจัยเรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและติดตามดูแลภายหลังปล่อย” เป็นการศึกษาถึงแนวทางและวิธีการที่ได้ผลและเกิดประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและการติดตามภายหลังปล่อยให้กับผู้ต้องขัง เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับกรมราชทัณฑ์ได้นำไปปรับใช้ต่อไป โดยวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยนี้คือ เพื่อศึกษาปัญหาและอปสรรคในการเตรียมความพร้อมก่อนปลอยและการดูแลภายหลังปล่อยในปัจจุบัน และเพื่อศึกษาแนวทางการสงเคราะห์ในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและการติดตามภายหลังปล่อยที่สอดคล้องกับสภาพของผู้ต้องขังในยุคปัจจุบัน วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qua...
 • type-icon

  การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมต่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ภายใต้โครงการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญในรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม 

  ธีระ สินเดชารักษ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-05-15)

  เข้าถึงข้อมูลได้ที่ http://kpi.ac.th/knowledge/research/data/10375
 • type-icon

  จัดจ้างทำการประเมินมาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก 

  ภุชงค์ เสนานุช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-04-14)

  กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้พัฒนามาตรฐานการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมแก่เด็กในสถาบัน โดยมุ่งเน้นให้เด็กที่จำเป็นต้องเข้ารับบริการในสถานรองรับเด็กดังกล่าว ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี จึงได้กำหนดให้มีการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินมาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก 2)เพื่อพัฒนาการดำเนินงานตามมาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก และ3)เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานในการ...
 • type-icon

  จัดทำแบบประเมินผลการเข้าถึงและจำนวนผู้ชมรายการจากช่อง 7HD (ระยะที่ 2) 

  พรทิพย์ พิมลสินธุ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-04-09)

  การประเมินผลรายการ “ชุมชน...มีสุข” มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา (1) เพื่อประเมินการรับรู้รายการ “ชุมชน...มีสุข” ที่เผยแพร่ผ่านทางช่อง 7HD (2) เพื่อประเมินการรับรู้หน่วยงานที่จัดทำรายการ “ชุมชน..มีสุข” ที่เผยแพร่ผานทางช่อง 7HD (3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการ“ชุมชน...มีสุข” ที่เผยแพร่ผ่านทางช่อง 7HD (4) เพื่อประเมินความรู้ที่ได้รับของกลุ่มเป้าหมายจากรายการ“ชุมชน...มีสุข” ที่เผยแพร่ผ่านทางช่อง 7HD และ (5) เพื่อประเมินความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานที่จัดทำรายการ “ชุมชน...มีสุข” ที่เผยแพร่ผ่านทางช...
 • type-icon

  จัดทำแบบประเมินผลการเข้าถึงและจำนวนผู้ชมรายการจากช่อง 7HD 

  พรทิพย์ พิมลสินธุ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-04-09)

  การประเมินผลรายการ “มีบ้าน มีสุข” มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา (1) เพื่อศึกษาการรับรู้รายการ “มีบ้าน มีสุข” ที่เผยแพร่ผ่านทางช่อง 7HD (2) เพื่อศึกษาการรับรู้หน่วยงานที่จัดทำรายการ “มีบ้าน มีสุข” ที่เผยแพร่ผ่านทางช่อง 7HD (3) เพื่อสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการ “มีบ้าน มีสุข” ที่เผยแพร่ผ่านทางช่อง 7HD (4) เพื่อศึกษาความรู้ที่ได้รับของกลุ่มเป้าหมายจากรายการ “มีบ้าน มีสุข” ที่เผยแพร่ผ่านทางช่อง 7HD และ (5) เพื่อสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานที่จัดทำรายการ “มีบ้าน มีสุข” ที่เผยแพร่ผ่านทางช่อง 7HD ...
 • type-icon

  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

  แก้วตา โรหิตรัตนะ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-02-13)

  โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนติดตามและส่วนประเมินผลโครงการตามกรอบ Logic Model โดยติดตามโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำนวน 54 โครงการ ดำเนินงานออกเป็น 2ส่วน คือ การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยแบ่งประเภทโครงการตามลักษณะการดำเนินงานของแต่ละโครงการที่แตกต่างกัน 6 ประเภท คือ (1) โครงการประเภทให้คำแนะนำเชิงลึก (2) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม (3) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ (4) โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่าย (5) โครงการประเภทกิจกรรมพิเศษ และ (6) การประเมินคว...
 • type-icon

  สำรวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 

  ธีระ สินเดชารักษ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-01-21)

  การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) หรือ Engagement Survey นั้นตั้งอยู่บนแนวคิดที่ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรอันเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้องค์กรสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งการสำรวจดังกล่าวทาง กนอ. ได้มีการดำเนินการสำรวจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ ผลลัพธ์ของการสำรวจในแต่ละปีได้ถูกนำมาพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการบุคคลากรของ กนอ. เรื่อยมา ถึงกระนั้น ในช่วงของการสำรวจระหว่างปี พ.ศ. 2557 ถึง 2560 การสำรวจเป็นไปอย่างเอกเทศต่อกันในแง่ของระเบียบวิธีวิจัยและกรอบแนวคิด ทำให้ กนอ. ไม่สามารถติดตามผ...
 • type-icon

  ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ กิจกรรมที่ 1: ชุดความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เมือง : กรุงเทพฯ 

  ชุมเขต แสวงเจริญ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-01-07)

  การจัดทำโครงการศูนย์นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ กิจกรรมที่ 1 : ชุดความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ จากรัฐบาลได้กำหนดประเด็นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จึงได้มีการจัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อดำเนินการศึกษาและรวบรวมผลงานวิชาการ การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านศูนย์นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 2) เพื่อศึกษาชุดความรู้ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้การดูแลคนพิการตามประเภทความพิการและทุกช่วงวัย รวมทั้งเป็นที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้และสร้างความเข้า...
 • type-icon

  ติดตามและประเมินผลมาตรฐานการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 

  ภุชงค์ เสนานุช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562)

  โครงการติดตามและประเมินผลมาตรฐานการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลและตรวจประเมินผลปฏิบัติงาน และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวทั้ง ๘ แห่ง ให้สามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่าตามเป้าหมายที่กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบค...
 • type-icon

  ประเมินผลโครงการคลินิกเทคโนโลยีและโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  ธีร เจียศิริพงษ์กุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

  โครงการคลินิกเทคโนโลยีและโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมายให้คณะที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงาน หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2561 นี้ขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยผลการประเมิน 3 ได้แก่ การประเมินเพื่อแสดงสถานะภาพของหมู่บ้าน วท. ที่ได้รับงบประมาณใน ปี 2561 จำนวน 68 หมู่บ้าน ว่ามีความเข้มแข็งอยู่ในระดับใด (ยั่งยืน เข้มแข็งเติบโต หรืออยู่รอด) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการดำเนินงาน โครงการคลินิกเทคโนโลยีและโครงการหมู่บ้าน วท. จำนวน 24 โครงการคลินิกเทคโนโลยีและ 68 โครงการหมู่บ้าน...
 • type-icon

  การสำรวจการรับรู้ผลงานองค์กรและการประเมินระดับความพึงพอใจต่อโครงการกิจการเพื่อสังคมและการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ของชุมชนรอบพื้นที่ดำเนินธุรกิจ จ.ระยอง ประจำปี 2561 

  ทรงชัย ทองปาน (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2019)

  งานวิจัยเรื่อง “การสำรวจการรับรู้ผลงานองค์กรและการประเมินระดับความพึงพอใจต่อโครงการกิจการเพื่อสังคมและการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ ของชุมชนรอบพื้นที่ดำเนินธุรกิจ จังหวัดระยองประจำปี 2561 พบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่งหนึ่งไม่รู้จักบริษัท GPSC ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่รู้จักบริษัท รู้จักผ่านป้ายโฆษณามากที่สุดและกลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่าบริษัทฯ เป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. มากที่สุด ทั้งนี้โครงการ/กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้ผลงานที่บริษัทดำเนินการเองมากที่สุดได้แก่ กิจกรรมการเข้าร่วมงานต่างๆ ในชุมชน (เช่น งานบุญงานแต่งงานศพ ฯลฯ) รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างมีการรับร...
 • type-icon

  จ้างที่ปรึกษาดำเนินการวิจัยเชิงลึกลูกค้าบ้านอยู่อาศัย ประจำปี 2561 

  นพพร เรืองวานิช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

  โครงการวิจัยเชิงลึกลูกค้าบ้านอยู่อาศัยประจำปี 2561 ภายใต้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการเพื่อทบทวนสัดส่วนและศึกษาพฤติกรรมความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าบ้านอยู่อาศัยแต่ละ Sub-Segment ที่เป็นผลการศึกษาของโครงการวิจัยตลาดเชิงลึกธุรกิจหลัก ประจำปี 2559 ตาม Customer Journey รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน และความภักดีของลูกค้าบ้านอยู่อาศัยแต่ละ Sub-segment ต่อ กฟน. และทดสอบแนวคิดเกี่ยวกับงานบริการต่าง ๆ ที่จะดำเนินการในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะแนวทาง และกลยุทธ์ในการทำการตลาด รวมถึงส่งเสริม Omni Channel & Dig...
 • type-icon

  จัดทำแบบประเมินผลการเข้าถึงและจำนวนผู้ชมรายการโทรทัศน์ที่ทางบริษัทฯ ผลิตและเผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 

  พรทิพย์ พิมลสินธุ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  การประเมินผลรายการ “เกษตร...ยกนิ้ว” มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา (1) เพื่อประเมินการรับรู้รายการ “เกษตร...ยกนิ้ว” ที่เผยแพร่ผ่านทางช่อง 7HD (2) เพื่อประเมินการรับรู้หน่วยงานที่จัดทำรายการ“เกษตร...ยกนิ้ว” ที่เผยแพร่ผ่านทางช่อง 7HD (3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการ “เกษตร...ยกนิ้ว” ที่เผยแพร่ผ่านทางช่อง 7HD (4) เพื่อประเมินความรู้ที่ได้รับของกลุ่มเป้าหมายจากรายการ “เกษตร...ยกนิ้ว” ที่เผยแพร่ผ่านทางช่อง 7HD และ (5) เพื่อประเมินความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานที่จัดทำรายการ “เกษตร...ยกนิ้ว” ที่เผย...
 • type-icon

  จัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม สาขาวิชาชีพออกแบบแฟชั่น ประจำปีงบประมาณ 2560 

  ปรุฬห์ลภย์ พฤกษ์โสภี; Prarunrop Prueksopee (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  ตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ( องค์การมหาชน) มีภารกิจสำคัญ คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในประเทศไทย เป็นการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันฯ อีกทั้งยังเป็นการดำเนินงานที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาล ในด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ข้อ ๔.๑.๗ ให้เร่งรัดจัดทำมาตรฐานอาชีพ รับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตาม มาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิ สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น ซึ่งประกอบด้วย 3 สาขาอาชีพ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจ้างงานได้ตรงกับความต้องการ รวมถึงเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดหลักสูตรในการฝึกอบรมในสายอาชีพดังกล่าวให้กับส...
 • type-icon

  การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  โมไนยพล รณเวช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

  การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มเป้าหมายจำนวน 1,214 คน จำแนกเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้ประกอบการ จำนวน 187 คน แรงงานต่างด้าว (เมียนมา ลาว กัมพูชา) จำนวน 543 คน และกลุ่มเป้าหมายรอง คือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 26-50 ปี จำนวน 316 คน และประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป จำนวน 194 คน ทั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2561 ประสิทธิผลของโครงการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าวดังกล่าวนี้ จะถูกประเมินจาก ...
 • type-icon

  ประเมินและติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ปี พ.ศ. 2561 (พื้นที่ภาคใต้) 

  อัญณิฐา ดิษฐานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ จำนวน7 ชุมชน ใน 4 จังหวัดของภาคใต้ ได้แก่ 1) ชุมชนคลองยัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) ชุมชนลีเล็ด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3) ชุมชนทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 4) ชุมชนบ้านควน จังหวัดยะลา 5) ชุมชนปิยะมิตร 3 จังหวัดยะลา 6) ชุมชนท่าด่าน จังหวัดปัตตานี และ 7) ชุมชนปะกาฮารัง จังหวัด ปัตตานี โดยทำงานร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
 • type-icon

  ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ (คนไร้บ้าน ผู้ป่วยข้างถนน) 

  วีรบูรณ์ วิสารทสกุล; Weeraboon Wisartsakul (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ (คนไร้บ้าน ผู้ป่วยข้างถนน) พ.ศ. 2558-2560 กำหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนงานผ่าน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 1) การเสริมศักยภาพแกนนำและการสร้างพลังเครือข่ายผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ 2) การพัฒนาองค์ความรู้และรูปแบบการดำเนินงานที่หลากหลายสอดคล้องกับบริบท 3) การส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สถาบันและองค์กรในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 4) การสื่อสารสังคมเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และ 5) การผลักดันและขับเคลื่อนนโยบาย ในการประเมินผลครั้งนี้ ได้กำหนดว...
 • type-icon

  ศึกษาทิศทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

  ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)
 • View more