Collections in this community

Recent Submissions

 • type-icon

  ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน ระยะต้นแผน 

  รณรงค์ จันใด; ภุชงค์ เสนานุช; กาญจนา รอดแก้ว (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-08-30)

  การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของกรมการพัฒนาชุมชน ระยะต้นแผน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของกรมการพัฒนาชุมชน ระยะต้นแผน ๒. เพื่อประเมินความพึงพอใจจากการดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของกรมการพัฒนาชุมชน ระยะต้นแผน และ 3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ และตัวอย่างความสำเร็จจากการดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของกรมการพัฒนาชุมชน ระยะต้นแผน ผลการประ...
 • type-icon

  การศึกษารูปแบบและกลไกการสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

  ศุภชัย ศรีสุชาติ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-08-27)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบหลายฝ่ายให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เริ่มจากการทบทวนบทเรียนระหว่างประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจัดสนทนากลุ่มโฟกัส 5 กลุ่มที่ 5 จังหวัดในประเทศไทยเพื่อแบ่งปันบทเรียนที่ได้เรียนรู้ตลอดจนร่วมกันพัฒนากรอบการทำงานร่วมกันที่เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ชาญฉลาดในท้องถิ่นมีสาระสำคัญ 5 ประการ จากการทบทวนวรรณกรรมระหว่างประเทศ ประการแรกการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมจำเป็นต้องมีเป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจน ประการที่สองเป้าหมายการเรียนรู้ของแต่ละท้องถิ่น...
 • type-icon

  จัดทำแบบประเมินผลการเข้าถึงและจำนวนผู้ชมรายการโทรทัศน์ ระยะที่ 3 

  พรทิพย์ พิมลสินธุ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-08-27)

  การประเมินผลรายการ “ชุมชน...มีสุข” มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา (1) เพื่อประเมินการรับรู้รายการ “ชุมชน...มีสุข” ที่เผยแพร่ผ่านทางช่อง 7HD (2) เพื่อประเมินการรับรู้หน่วยงานที่จัดทำรายการ “ชุมชน..มีสุข” ที่เผยแพร่ผ่านทางช่อง 7HD (3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการ “ชุมชน...มีสุข” ที่เผยแพร่ผ่านทางช่อง 7HD (4) เพื่อประเมินความรู้ที่ได้รับของกลุ่มเป้าหมายจากรายการ “ชุมชน...มีสุข” ที่เผยแพร่ผ่านทางช่อง 7HD และ (5) เพื่อประเมินความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานที่จัดทำรายการ “ชุมชน...มีสุข” ที่เผยแพร่ผ่าน...
 • type-icon

  ประเมินความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและปรับปรุงแผนการจัดการความต่อเนื่องในการทำงานของระบบสารสนเทศขององค์กร (IT Continuity Plan) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

  สัญญา มิตรเอม (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-08-18)

  โครงการจัดทำแผนการจัดการความต่อเนื่องในการทำงานของระบบสารสนเทศขององค์กร (IT Continuity Plan) ให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร สำหรับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) จัดทำเพื่อ (1) เพื่อการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบ IT (2) เพื่อปรับปรุงแผนการจัดการความต่อเนื่องในการทำงานของระบบสารสนเทศขององค์กร (IT Continuity Plan) ให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร และสามารถใช้งานได้จริง โดยทั่วไปทุกองค์กรจะมีการจัดทำแผนการจัดการความต่อเนื่องในการทำงานของระบบสารสนเทศ...
 • type-icon

  Research on the Social Impact of Creative Hubs in Thailand 

  พีรดร แก้วลาย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-08-03)

  บริติช เคาน์ซิล อธิบายความหมายของ 'ศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์' ว่าเป็นสถานที่ในทางกายภาพและเสมือนจริง ที่นำคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มาไว้ด้วยกัน เป็นผู้ประสานโดยการให้พื้นที่และการสนับสนุนการสร้างเครือข่าย การพัฒนาธุรกิจ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนงานสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี นอกเหนือจากการมีส่วนร่วมในการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยแล้ว ศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในระดับบุคคล ชุมชน และระดับประเทศ โดยแต่ละแห่งจะมีเอกลักษณ์ ลักษณะ และบทบาท เฉพา...
 • type-icon

  พัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีคัดเลือก 

  แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-06-14)

  วัตถุประสงค์ของงานศึกษาประกอบด้วย 1) เพื่อศึกษาบริบทด้านการค้าสินค้าเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสระแก้ว 2) เพื่อวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมด้านการค้าสินค้าเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสระแก้วและประเทศเพื่อนบ้าน 3) เพื่อเสนอแนะกรอบแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสระแก้วและประเทศเพื่อนบ้านและ 4) เพื่อนำองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยมาประกอบการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนาของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาขอบเขตและวิธีการศึกษาประกอบด้วย 1) ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าเชิงสร้างสรรค์ตามกรอบการนิยามของ UNCTAD และห...
 • type-icon

  พัฒนาเครือข่ายการค้าบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีคัดเลือก 

  แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-06-14)

  วัตถุประสงค์ของงานศึกษาประกอบด้วย 1) เพื่อศึกษาบริบทด้านการค้าบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสระแก้ว 2) เพื่อวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมด้านการค้าบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสระแก้วและประเทศเพื่อนบ้าน 3) เพื่อเสนอแนะกรอบแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายการค้าบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสระแก้วและประเทศเพื่อนบ้านและ 4) เพื่อนำองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยมาประกอบการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนาของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาขอบเขตและวิธีการศึกษาประกอบด้วย 1) ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าบริการเชิงสร้างสรรค์ตามกรอบการนิยามของ UNCTAD และห...
 • type-icon

  ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าธุรกิจหลัก (CSI) ประจำปี 2563 

  ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-06-14)

  โครงการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าธุรกิจหลัก (CSI) ประจำปี 2563 กำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าธุรกิจหลัก (CSI) และนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการพิจารณาเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้า และการส่งมอบงานบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าเพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน และความภักดี ในภาพรวมขององค์กร รวมถึงมีข้อมูลความต้องการลูกค้าในเชิงลึกที่สามารถนำไปจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อรองรับการแข่งขนและรักษาฐานลูกค้ารายสำคัญของ กฟน. โดยจะดำเนินการสำรวจในส่วนของความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า ผลการศึกษาประจำปี 2563 พบว่า ความพึงพอใจโดย...
 • type-icon

  นวัตกรรมการออกแบบระบบห้องและการปรับอากาศความดันลบสำหรับการกักตัวผู้ติดเชื้อ COVID-19 และโมเดลคอมพิวเตอร์ที่สามารถจำลองการเคลื่อนที่ของ droplets 

  ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-06-14)

  ในปัจจุบันนี้ได้เกิดมีอุบัติการณ์ของโรคระบาดที่มีความรุนแรง และส่งผลกระทบต่อประชากรทั่วทั้งโลก ที่มีชื่อว่า Coronavirus Disease (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคระบาดที่มีการติดต่อระหว่างคนสู่คนได้อย่างรวดเร็ว โดยในปัจจุบันยังไม่ปรากฏมีวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพและยับยั้งโรคนี้ได้โดยสิ้นเชิง ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดจึงเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ในเบื้องต้นจะมีการนำผู้ป่วยมาผ่านกระบวนการกักตัว (Quarantine) เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด และรักษาตามอาการเฉพาะบุคคลนั้น ๆ โดยการแพร่ระบาดนั้นเกิดผ่านกลไกการแพร่กระจายของสารคัดหลั่งจากผู้ติดเชื้อ เช...
 • type-icon

  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มที่ 10 

  สุพจน์ ชววิวรรธน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-04-29)

  การประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มที่ 10 ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวง รวมถึงหน่วยงานที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร) จำนวนทั้งสิ้น 377 หน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินมีการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดได้อย่างครบถ้วนทุกตัวชี้วัด แต่ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวทางการตอบแบบวัดของแต่ละตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินอยู่มาก ดังจะเห็นได้จากผลคะแนนการประ...
 • type-icon

  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มที่ 9 

  สุพจน์ ชววิวรรธน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-04-29)

  การประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มที่ 9 ประกอบด้วยจังหวัดตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา และสตูล จำนวนทั้งสิ้น 631 หน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินมีการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดได้อย่างครบถ้วนทุกตัวชี้วัด แต่ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวทางการตอบแบบวัดของแต่ละตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินอยู่มาก ดังจะเห็นได้จากผลคะแนนการประเมินที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่ร้อยละ 85 มีจำนวนเพียง 77 หน่วยงานหรือร้อยละ 12.20 ซึ่งถือว่ายังห่างไกลจากเป้าหมายของรัฐบาลท...
 • type-icon

  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 กลุ่มที่ 8 

  สุพจน์ ชววิวรรธน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-04-29)

  การประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มที่ 8 ประกอบด้วยจังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนองและสุราษฎร์ธานี จำนวนทั้งสิ้น 573 พบว่า หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินมีการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดได้อย่างครบถ้วนทุกตัวชี้วัด แต่ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวทางการตอบแบบวัดของแต่ละตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินอยู่มาก ดังจะเห็นได้จากผลคะแนนการประเมินที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่ร้อยละ 85 มีจำนวนเพียง 40 หน่วยงานหรือร้อยละ 7 ซึ่งถือว่ายังห่างไกลจากเป้าหมายของรัฐบาลท...
 • type-icon

  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563กลุ่มที่ 5 

  สุพจน์ ชววิวรรธน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-04-29)

  การประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มที่ 5 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน จำนวนทั้งสิ้น 830 หน่วยงาน พบว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินมีการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดได้อย่างครบถ้วนทุกตัวชี้วัด แต่ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวทางการตอบแบบวัดของแต่ละตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินอยู่มาก ดังจะเห็นได้จากผลคะแนนการประเมินที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่ร้อยละ 85 มีจำนวนเพียง 43 หน่วยงานหรือร้อยละ 5.18 ซึ่งถือว่ายังห่างไกลจากเป้าหมา...
 • type-icon

  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มที่ 4 

  สุพจน์ ชววิวรรธน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-04-29)

  การประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภูและอุดรธานี จำนวนทั้งสิ้น 1,512 หน่วยงาน พบว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินมีการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดได้อย่างครบถ้วน ทุกตัวชี้วัด แต่ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวทางการตอบแบบวัดของแต่ละตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินอยู่มาก ดังจะเห็นได้จากผลคะแนนการประเมินที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่ร้อยละ 85 มีจำนวนเพียง 126 หน่วยงา...
 • type-icon

  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มที่ 3 

  สุพจน์ ชววิวรรธน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-04-29)

  การประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ จำนวนทั้งสิ้น 1,475 หน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินมีการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดได้อย่างครบถ้วนทุกตัวชี้วัด แต่ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวทางการตอบแบบวัดของแต่ละตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินอยู่มาก ดังจะเห็นได้จากผลคะแนนการประเมินที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่ร้อยละ 85 มีจำนวนเพียง 63 หน่วยงานหรือร้อยละ 4.27 ซึ่งถือว...
 • type-icon

  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มที่ 2 

  สุพจน์ ชววิวรรธน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-04-29)

  การประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (เมืองพัทยา) จำนวนทั้งสิ้น 592 หน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินมีการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดได้อย่างครบถ้วนทุกตัวชี้วัด แต่ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวทางการตอบแบบวัดของแต่ละตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินอยู่มาก ดังจะเห็นได้จากผลคะแนนการประเมินที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่ร้อยละ 85 มีจำนวนเพ...
 • type-icon

  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มที่ 1 

  สุพจน์ ชววิวรรธน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-04-29)

  การประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยจังหวัดชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สมุทรปราการ สระบุรี สิงห์บุรีและอ่างทอง จำนวนทั้งสิ้น 729 หน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินมีการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดได้อย่างครบถ้วนทุกตัวชี้วัด แต่ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวทางการตอบแบบวัดของแต่ละตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินอยู่มาก ดังจะเห็นได้จากผลคะแนนการประเมินที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่ร้อยละ 85 มีจำนวนเพียง 59 หน่วยงานหรือร้อยละ 9.53 ซึ่...
 • type-icon

  วิจัยการพัฒนาเครื่องมือเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 

  พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-04-02)

  การพัฒนาเครื่องมือเตรียมพร้อมก่อนปล่อย (ผู้ต้องขัง) เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบท่วมท้นไปด้วยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด จนก่อให้เกิดความยุ่งยากในการบริหารจัดการงานยุติธรรมของประเทศทั้งระบบ โดยเฉพาะในส่วนของเรือนจำที่ต้องรับภาระอย่างหนักกับปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ แต่เรือนจำก็ไม่สามารถจำคุกผู้ต้องขังทุกคนไว้จนตาย สักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วก็ต้องปล่อย โดยเฉพาะผู้ต้องขังส่วนใหญ่ที่เป็นคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีมากกว่าร้อยละ 70 นั้น มักจะเป็นผู้กระทำผิดซ้ำถึงร้อยละ 62.64 และร้อยละ 73.13 ของผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำและศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเย...
 • type-icon

  การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำอ้อยระหว่างการเก็บรักษา 

  สุธีรา วัฒนกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-03-16)

  การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำอ้อยระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า - ผลิตภัณฑ์น้ำอ้อยแบบ A เมื่อเก็บนานขึ้นแนวโน้มความชอบจึงมีการลดลง มีคะแนนเฉลี่ยความชอบเท่ากับ 4.8 คือไม่ชอบผลิตภัณฑ์เพียงเล็กน้อย เนื่องจากสีเข้มขึ้น เกิดการแยกชั้น มีตะกอน และมีเส้นใย และเนื้อสัมผัสภายในปากหรือความมีบอดี้ที่หนักขึ้น และมีร้อยละของการยอมรับผลิตภัณฑ์เท่ากับ 47.1 - ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำอ้อยแบบ B เมื่อเก็บนานขึ้นแนวโน้มความชอบจึงมีการลดลง มีคะแนนเฉลี่ยความชอบเท่ากับ 5.7 คือชอบผลิตภัณฑ์เพียงเล็กน้อย ผู้ทดสอบให้ความคิดเห็นว่า...
 • type-icon

  การประเมินผลการดำเนินการตามทศวรรษคนพิการอาเซียน พ.ศ.2554-2563 เพื่อการขับเคลื่อนในระยะต่อไป 

  วิไลภรณ์ โคตรบึงแก (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-02-03)

  ประเทศไทย โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการในระดับอาเซียน โดยเมื่อปี พ.ศ. 2554 ได้มีการยกร่างเอกสารหลักการของการประกาศทศวรรษคนพิการอาเซียนและแผนในการขับเคลื่อนทศวรรษคนพิการแห่งอาเซียน พ.ศ. 2554 - 2563: ปีแห่งการส่งเสริมการพัฒนางานด้านคนพิการแบบบูรณาการในอาเซียน (Concept Note and Mobilization Plan of ASEAN Decade for Persons with Disabilities: The Thematic Years to Promote Disability Inclusive Development in ASEAN) และนำเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับอาว...
 • View more