Collections in this community

Recent Submissions

 • Thumbnail

  ติดตามประเมินผลการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-04-04)

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • type-icon

  วิจัยการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ด้านการจัดการภัยพิบัติ) ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการกระจายอำนาจเเละประชาธิปไตยท้องถิ่น 

  วสันต์ เหลืองประภัสร์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-02-10)

  เข้าดูเนื้อหาได้ที่ https://www.kpi.ac.th/knowledge/research/data/1304
 • type-icon

  การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้าประจำปี 2565 

  รณรงค์ จันใด (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-02-10)

  เข้าดูเนื้อหาได้ที่ https://www.kpi.ac.th/knowledge/research/data/1318
 • Thumbnail

  ศึกษาวิจัยแนวทางการจัดตั้งชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (Advanced Life Support Unit: ALS) ในจังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2565 

  ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-02-06)

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • Thumbnail

  จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำผลการประเมินยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) พ.ศ. 2560 - 2564 และยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT พ.ศ. 2565 - 2570 

  ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-01-30)

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • Thumbnail

  ประเมินผลกระทบทางสังคมจากการยกเลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต 

  เศรษฐภูมิ บัวทอง (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-01-25)

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • Thumbnail

  ติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาสตรีคนพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 (ระยะสิ้นสุดแผน) 

  รณรงค์ จันใด (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-01-20)

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • type-icon

  กิจกรรมวิจัยและวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment – SIA) และการประเมินมูลค่าการลงทุนเชิงสังคม (SROI) จากการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

  เศรษฐภูมิ บัวทอง (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-01-18)

  องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้ดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism : CBT) เพื่อพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นให้มีศักยภาพมากขึ้นและเกิดความยั่งยืน โดยในปี พ.ศ. 2564 อพท. มีเป้าหมายในการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (SIA) และมูลค่าผลตอบแทนจากการลงทุนทางสังคม (SROI) จากการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ โดยเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากการศึกษาวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้เกิดการติดตามประเมินผลที่ต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจำนวน 5 พื้นที่กรณีศ...
 • Thumbnail

  การประเมินผลโครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

  โมไนยพล รณเวช (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-01-16)

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • Thumbnail

  ติดตามประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

  วีรชัย อโณทัยไพบูลย์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-01-13)

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • Thumbnail

  การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 

  อุดม รัฐอมฤต (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-01-13)

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • type-icon

  หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคกลาง ปีงบประมาณ 2565 

  กนกวรา พวงประยงค์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-01-13)

  โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคกลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบท ชุมชน สถานการณ์ปัญหา และศักยภาพของชุมชนพื้นที่เป้าหมายในเขตภาคกลาง บ่มเพาะและส่งเสริม ผู้ประกอบการธุรกิจเชิงนวัตกรรมให้สามารถต่อยอดผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง กับกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนสร้างเครือข่ายระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคมและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา องค์กรธุรกิจและวิสาหกิจเพื่อสังคมสำหรับการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป้าหมายได้อย่าง เป็นระบบ โดยใช้วิธีการดำเนินงานผ่านกระบวนการบ่มเพาะให้คำปรึกษาและสนับสนุนการพัฒนาแนวคิด ผลงานน...
 • type-icon

  การขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา 

  ทรงชัย ทองปาน (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-01-13)

  เข้าดูเนื้อหาได้ที่ https://www.kpi.ac.th/knowledge/research/data/1301
 • Thumbnail

  การประเมินก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพื้นที่ระดับจังหวัด 

  วาสินี วรรณศิริ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-01-09)

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • type-icon

  จ้างประเมินความพึงพอใจ ความผูกพันและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

  พงษ์เทพ สันติกุล (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-01-06)

  โครงการประเมินความพึงพอใจ ความผูกพันและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินความพึงพอใจ ความผูกพัน การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ 2) รับฟังข้อเสนอแนะต่อแนวทางดำเนินงานด้านการสร้างความเข้าใจ สร้างความผูกพัน สร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ การประเมินทำโดยการสำรวจความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายด้วยแบบสอบถามออนไลน์ประกอบด้วย แบบสอบถามความพึงพอใจ ที่ออกแบบโดยใช้กรอบแนวคิดการ...
 • Thumbnail

  จ้างสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลชุมชน โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวาง 

  สุปรีดี ฤทธิรงค์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-01-03)

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • type-icon

  การพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน เพื่อพัฒนากำลังแรงงานอย่างยั่งยืน 

  ธีระ สินเดชารักษ์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-12-23)

  สถานการณ์การจ้างงานในประเทศไทยมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงอัตราการว่างงานของแรงงานในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี การสร้างหลักประกันทางสังคมให้กับแรงงานไทยจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ด้วยเหตุนี้ จึงนำมาสู่การศึกษาเพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานเพื่อการพัฒนาแรงงานอย่างยั่งยืนนี้มีวัตถุประสงค์หลักสำคัญ คือ 1) เพื่อพัฒนา/ขยายสิทธิประโยชน์การว่างงานแต่เดิมที่มีให้ครอบคลุมการประกันการจ้างงานด้วย 2) เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นทางเลือก ทั้งในการกำหนดแหล่งที่มา รูปแบบการจ่ายเงินส...
 • type-icon

  การประเมินผลลัพธ์จากการดำเนินงานของโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรบูรณ์ วิสารทสกุล (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-12-20)

  โครงการประเมินผลลัพธ์จากการดำเนินงานของโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) นี้มีระยะเวลาในการศึกษาจำนวน 24 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 โดยโครงการประเมินนี้มีการดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ระหว่าง สสส. และคณะผู้วิจัย ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ทำการประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานของโครงการ พชอ. สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการในแต่ละเดือนสามารถศึกษาได้จากบทที่ 4 ของรายงานฉบับสมบูรณ์ และข้อมูลการประเมินผลลัพธ์นี้สามารถศึกษาได้จากบทที่ 5 บทที่ ...
 • Thumbnail

  ศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงประเภทบริการสาธารณะเพื่อความมั่นคง 

  พรรษา รอดอาตม์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-12-15)

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • type-icon

  จ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านกิจการโทรคมนาคม 

  รัชฎา คงคะจันทร์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-12-15)

  ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศให้สามารถเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนความสำเร็จจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่ง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม มีบทบาทในการขับเคลื่อนกลไกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากิจการโทรคมนาคม ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) ที่ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ได้กำหนดไว้ ที่ผ่านมา กสทช. ดำเ...
 • View more