Collections in this community

Recent Submissions

 • type-icon

  สำรวจพฤติกรรมและแนวโน้มการบริโภคสื่อของไทย 

  ประไพพิศ มุทิตาเจริญ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-07-14)

  การศึกษา “โครงการสำรวจพฤติกรรมและแนวโน้มการบริโภคสื่อของไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและวิเคราะห์พฤติกรรมและแนวโน้มการบริโภคสื่อของไทยในทุกช่องทางหลัก ได้แก่ การบริโภคสื่อภาพเคลื่อนไหว การบริโภคสื่อทางเสยง การบริโภคสื่อออนไลน์ การบริโภคสื่อสิ่งพิมพ์ การบริโภคสื่อในโรงภาพยนตร์ การบริโภคสื่อกลางแจ้งและสื่อกลางแจ้งแบบเคลื่อนที่ได้ ตลอดจนวิเคราะห์และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและแนวโน้มในการบริโภคสื่อของไทยในอนาคต ทั้งนี้ใช้วิธีการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 10,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ โดยแบ่งพื้นที่เป็น 5 ภูมิภาคตามเ...
 • type-icon

  วิเคราะห์เนื้อหารายการเล่าข่าวทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 

  อรรถสิทธิ์ พานแก้ว (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-07-03)

  การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์ผังรายการและเนื้อหาของรายการเล่าข่าว ทั้งในด้านการจัดผังรายการ เนื้อหาของข่าว ผู้ดำเนินรายการ และภาพข่าวที่นำเสนอ และทำการเปรียบเทียบเนื้อหาที่แต่ละช่องนำเสนอ พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางในการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ภาคพนดินระบบดิจิทัล โดยคณะที่ปรึกษาได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผังรายการเล่าข่าวที่มีการออกอากาศทางช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล รวมทั้งหมด ๒๕ ช่อง ซึ่งแบ่งเป็นหมวดหมู่ ประกอบด้วย ๑) ประเภทรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว จำนวน ๒ ช่อง ๒) ประเภทรายการข่าวสาร และสาระ จำนวน ๖ ช่อง ๓) ประเภทรายการ...
 • type-icon

  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการ e-Commerce พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการยกระดับศักยภาพในการค้าออนไลน์ 

  ธีรยุทธ โหรานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-07-03)

  จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการ e-Commerce พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการยกระดับ ศักยภาพในการค้าออนไลน์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศและนำไปสู่เป้าหมายในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นองค์ประกอบในการขับเคลื่อนประเทศไทย ให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมีเป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้...
 • type-icon

  งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  จิรพล สังข์โพธิ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-24)

  กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ เพื่อสนับสนุนการบริหารและการให้บริการ ที่ผ่านมา กองทางหลวงพิเศษฯ ประสบความสำเร็จในการใช้งานระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดี ทางกองทางหลวงพิเศษฯ ยังขาดผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง อาจเนื่องมาจากมิได้เป็นพันธกิจหลักของกองทางหลวงพิเศษฯ ดังนั้น กองทางหลวงพิเศษฯ จึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของกองทางหลวงพิเศษฯ รวมทั้งการให้คำแนะนาในการแก้ปัญหาด้านการบริหา...
 • type-icon

  งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กท. 

  จิรพล สังข์โพธิ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-24)

  กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารและการให้บริการที่ผ่านมากองทางหลวงพิเศษฯ ประสบความสำเร็จในการใช้งานระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดีทางกองทางหลวงพิเศษฯ ยังขาดผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงอาจเนื่องมาจาก มิได้เป็นพันธกิจหลักของกองทางหลวงพิเศษฯ ดังนั้น กองทางหลวงพิเศษฯ จึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของกองทางหลวงพิเศษฯ รวมทั้งการให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาด้านการบริหารจัด...
 • type-icon

  งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กท. 

  จิรพล สังข์โพธิ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-24)

  กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ เพื่อสนับสนุนการบริหารและการให้บริการ ที่ผ่านมา กองทางหลวงพิเศษฯ ประสบความสำเร็จในการใช้งานระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดี ทางกองทางหลวงพิเศษฯ ยังขาดผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง อาจเนื่องมาจาก มิได้เป็นพันธกิจหลักของกองทางหลวงพิเศษฯ ดังนั้น กองทางหลวงพิเศษฯ จึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของกองทางหลวงพิเศษฯ รวมทั้งการให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาด้านการบริห...
 • type-icon

  วิจัยเพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงกล้องวงจรปิดและระบบรู้จํา เพื่อค้นหาผู้ต้องหาตามหมายจับไม่มีคุณภาพประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  ชุมพล บุญมี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-15)

  กองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ได้รวบรวมเก็บภาพคนร้ายตามหมายจับไม่มีคุณภาพที่ค้างอยู่ -ข้อมูลภาพคนร้ายดังกล่าวถูกจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถจัดทำเป็นฐานข้อมูลภาพคนร้ายได้ ที่ผ่านมาได้มีความพยายามในการใช้ข้อมูลภาพคนร้ายดังกล่าวในการค้นหาเบาะแสคนร้ายจากกล้องวงจรปิด แต่ความพยายามดังกล่าวจำเป็นต้องใช้แรงงานคนเป็นจำนวนมาก และใช้ระยะเวลาในการค้นหานาน จึงทำให้การค้นหาผู้ต้องหาดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จำเป็นต้องศึกษาหาแนวทางวิธีการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการค้นหาผู้ต้องหาตามหมายจับไม่มีคุณภาพ ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการตรวจจับวัตถุ/...
 • type-icon

  วิจัยเพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงกล้องวงจรปิดและระบบ รู้จํา เพื่อค้นหาผู้ต้องหาตามหมายจับไม่มีคุณภาพประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม 

  ชุมพล บุญมี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-15)

  กองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ได้รวบรวมเก็บภาพคนร้ายตามหมายจับไม่มีคุณภาพที่ค้างอยู่ -ข้อมูลภาพคนร้ายดังกล่าวถูกจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถจัดทำเป็นฐานข้อมูลภาพคนร้ายได้ ที่ผ่านมาได้มีความพยายามในการใช้ข้อมูลภาพคนร้ายดังกล่าวในการค้นหาเบาะแสคนร้ายจากกล้องวงจรปิด แต่ความพยายามดังกล่าวจำเป็นต้องใช้แรงงานคนเป็นจำนวนมาก และใช้ระยะเวลาในการค้นหานาน จึงทำให้การค้นหาผู้ต้องหาดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จำเป็นต้องศึกษาหาแนวทางวิธีการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการค้นหาผู้ต้องหาตามหมายจับไม่มีคุณภาพ ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการตรวจจับวัตถุ/...
 • type-icon

  บำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

  กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-12)

  กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารและการให้บริการ ที่ผ่านมา กองทางหลวงพิเศษฯ ประสบความสำเร็จในการใช้งานระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดีทางกองทางหลวงพิเศษฯ ยังขาดผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง อาจเนื่องมาจาก มิได้เป็นพันธกิจหลักของกองทางหลวงพิเศษฯ ดังนั้น กองทางหลวงพิเศษฯ จึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของกองทางหลวงพิเศษฯ รวมทั้งการให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาด้านการบริหาร...
 • type-icon

  แผนแม่บทการดำเนินงานสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลการประกอบกิจการบริการสาธารณะ ประเภท 1 

  พจนา ธูปแก้ว (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-05-28)

  การกีฬาแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ดําเนินการจัดทําแผนแม่บทการดําเนินงานสถานีโทรทัศน์กีฬาระบบดิจิตอลการประกอบกิจการสาธารณะ ประเภทที่1 (กีฬา สุขภาพ อนามัย และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน) หรือสถานีโทรทัศน์ช่องกีฬาไทย (Thai Sports Channel) เพื่อเสนอขอให้ได้รับใบอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เป็นผู้จัดตั้งสถานีโทรทัศน์ในรูปแบบ ดังกล่าว สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการศึกษาทั้งวิจ...
 • type-icon

  ดำเนินการทดสอบสายอากาศ ตราอักษร TAG รุ่น TAG79-21R-4P30 

  วัชระ อมศิริ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-05-22)

  รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอผลการทดสอบพารามิเตอร์สายอากาศ ตราอักษร TAG รุ่น TAG79-21R-4P30 ประกอบไปด้วยค่า Voltage Standing Wave Ratio, Isolation และ Passive Intermodulation ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญก่อนที่จะนำสายอากาศไปใช้งาน โดยตามมาตรฐาน โดยค่า VSWR จะต้องมีค่าน้อยกว่า 1.5 ค่า Isolation มีค่ามากกว่า 30 dB และ ค่า Passive Intermodulation จะต้องมีค่าน้อยกว่า 150 dBc โดยทำการทดสอบสายอากาศภายในห้องไร้การสะท้อนของคลื่น (Anechoic Chamber) และใช้อุปกรณ์ประกอบไปด้วย Vector Network Analyzer และ PIM Analyzer จากผลการทดสอบสายอากาศ ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ...
 • type-icon

  ศึกษา ออกแบบ และจัดทำขอบเขตของงานการจัดตั้งระบบชำระดุลส่วนกลาง (Central Clearing House CCH) 

  อุรุยา วีสกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-05-15)

  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม มีหน้าที่ในการช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาจราจร โดยดำเนินการก่อสร้างทางพิเศษ บำรุงรักษาทางพิเศษ จัดดำเนินการหรือดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการจราจรและการขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อให้ภารกิจหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กทพ. จึงนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยสนับสนุนซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการสนับสนุนงานในทุกด้าน ทั้งในด้านการบริการประชาชน ด้านการบริหารจัดการและควบคุมท...
 • type-icon

  ศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการให้บริการตามมาตรฐานที่ สสปน. 

  ชัยวัฒน์ อุตตมากร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-02-06)

  1) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีพันธกิจในการเพิ่มรายได้เข้าประเทศไทย และสร้างศักยภาพทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยสู่การแข่งขันในตลาดโลก โดยหนึ่งในภารกิจของ สสปน. คือ การสนับสนุนแก่หน่วยงานต่างๆ ในการจัดการประชุมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทยตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ พ.ศ. 2555 2) คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ สสปน. ตัวชี้วัดที่ 3.4 ระดับความสำเร็จในการด...
 • type-icon

  พัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าผ่าน Internet แบบครบวงจร PEA Smart Plus การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

  ชัยวัฒน์ อุตตมากร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562)

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีลูกค้าจำนวน 18.553 ล้านราย (หนังสือข้อมูลสำคัญ กฟภ.ประจำเดือน ก.ย.2559) ซึ่ง กฟภ. ได้จัดช่องทางให้บริการแก่ลูกค้าในหลายช่องทาง ได้แก่ สำนักงานการไฟฟ้า(PEA Front Office), PEA Shop , PEA Mobile Shop , Web site ของ กฟภ. และ 1129 PEA Call center เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ในการขอใช้ไฟฟ้า ชำระเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง และบริการอื่น ๆ โดยเฉพาะการชำระเงินค่าไฟฟ้า ได้จัดช่องทางสนับสนุนเพิ่มเติม ดังนี้ ตัวแทนจุดบริการชำระเงินค่าไฟฟ้า เช่น Counter Service, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, TESCO LOTUS, Big C, บริษัท ทีโอที...
 • type-icon

  วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการตรวจพิสูจน์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  วินัย รักสุนทร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562)

  เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาให้ระบบสารสนเทศด้านนิติวิทยาศาสตร์มีความทันสมัย สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม โครงการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการตรวจพิสูจน์ ได้ดำเนินการวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ใหม่ให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น Big Data, Artificial Intelligent, Mobile Technology เป็นต้น มีระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการระดับผู้บริหาร ระบบ LIMS (Laboratory Information Management System) สามารถบันทึกผลการตรวจพิสูจน์แบบ Real-...
 • type-icon

  ด้านสารสนเทศ ประจำกรม 

  ทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562)

  เนื่องจากปัจจุบัน กรมทางหลวงชนบทยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ทำให้การพัฒนาระบบงานด้านต่าง ๆ ทั้งด้าน Hardware, Software, Application และ Database อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน คุ้มค่า และสอดคล้องกับระบบงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ ดังนั้นจงจำเป็นใช้ผู้ทีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเข้ามาช่วยให้ข้อแนะนำและให้คำปรึกษาในด้านการพัฒนาระบบงานในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงช่วยพัฒนาบุคลากรของกรมทางหลวงชนบท ให้มีความรู้ความสามารถในการควบคุม ดูแลระบบงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสนับส...
 • type-icon

  ศึกษาและสำรวจทรัพยากรเพื่อการเตือนภัย 

  ชัยวัฒน์ อุตตมากร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562)

  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ที่มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ได้แก่ ฝนตกหนัก วาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ภัยแล้ง แผ่นดินไหว และสึนามิ เป็นต้น ซึ่งสร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณะอย่างมากมายรวมทั้งความสูญเสียต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมซึ่งรัฐบาลต้องใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู และบูรณะทรัพย์สินที่เสียหาย เป็นจำนวนมาก ภัยธรรมชาติดังก...
 • type-icon

  พัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา 

  ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

  โครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษามีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ประการแรก เพื่อพัฒนาแนวทางการรายงานและวิธีการจัดเก็บข้อมูลการเงินของสถานศึกษาให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน ประการที่สอง วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของสถานศึกษาจากข้อมูลการเงินที่สถานศึกษารายงาน และประการที่สาม จัดทำตัวชี้วัดเพื่อประเมินความเสี่ยง และความโปร่งใสในด้านการเงินของสถานศึกษา การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายอย่างเป็นระบบ เป็นปัจจุบัน และมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนจะเป็นประโยชน์ในการกำกับติดตามการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มธรรมาภิบาล...
 • type-icon

  จ้างปรับปรุงฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 

  ชนินทร์ มีโภคี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

  โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายใต้โครงการส่งเสริมบูรณาการแหล่งเรียนรู้และจัดทำดัชนีชี้วัดแหล่งเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 เกิดขึ้นจากการจัดทำฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศึกษาวิจัยพัฒนามาตรฐานแหล่งเรียนรู้ ระยะแรกในปีงบประมาณที่ผ่านมา พบว่า ยังมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภาครัฐและเอกชนที่น่าสนใจอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งอยู่นอกเครือข่ายของคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ สบร. จึงเห็นความสำคัญ ในการดำเนินการรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งอยู่นอกเครือข่ายของคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้กลุ่ม...
 • type-icon

  ศึกษารูปแบบการบูรณาการข้อมูลสถิติและฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 

  อุรุยา วีสกุล; Uruya Weesakul (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

  โครงการศึกษารูปแบบการบูรณาการข้อมูลสถิติและฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจ สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและจัดทำกรอบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่มุ่งเน้นการตอบสนองที่ต้องการความรวดเร็วในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสำคัญ ให้สามารถนำผลที่ได้ไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที โดยการศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และแนวปฏิบัติที่ดีของต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำกรอบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งกรอบการวิเคราะห์ข้อม...
 • View more