มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการค้นคว้าวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานขององค์กรต่าง ๆ กอปรกับมหาวิทยาลัยมีภารกิจหลักในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ควบคู่ไปกับการบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงจัดตั้งสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียกโดยย่อว่า “สว.มธ.” ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Thammasat University Research and Consultancy Institute หรือ TU-RAC ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการด้านการบริหารงานวิจัยและดำเนินการวิจัยในนามมหาวิทยาลัย โดยมีการบริหารงานที่คล่องตัวนอกระบบราชการ ทั้งนี้ สถาบันถือเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเพียงหน่วยงานเดียวที่สามารถให้บริการการวิจัย ให้คำปรึกษา และฝึกอบรมสัมมนา แก่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ในนาม “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

Collections in this community

Recent Submissions

  • type-icon

    ปรับปรุงมาตรฐาน/แก้ไขมาตรฐานความปลอดภัยอาคารต้านทานแผ่นดินไหว 

    นคร ภู่วโรดม (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562)

    มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ. 1302-52) โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้เริ่มประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ. 2552 ซึ่งต่อมาภายหลังจากได้มีการประกาศมาตรฐานดังกล่าวแล้วปรากฏว่า มีเหตุแผ่นดินไหวที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ หลายครั้ง เช่น เหตุแผ่นดินไหวในสหภาพเมียนมาร์ ขนาด 6.8 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 แผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ขนาด 4.3 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 และแผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ขนาด 6.1 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ที่ทำให้เ...