Now showing items 1-5 of 5

 • type-icon

  โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนามาตรฐานโทษทางวินัยสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : รายงานฉบับสมบูรณ์ 

  อุดม รัฐอมฤต; วีรวัฒน์ จันทโชติ; พรทิพย์ อธิจิตวิสุทธิ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2008)
 • type-icon

  แนวทางการปฏิรูปการจัดการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : รายงานฉบับสมบูรณ์ 

  ธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2003)
 • type-icon

  พัฒนาชุดเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools Box) 

  ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา; ธันยพร สุนทรธรรม (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561-01-21)

  โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาแนวคิดหรือวิธีการมองอนาคต (Foresight) ที่ได้การยอมรับในวงการวิชาการในระดับนานาชาติ ด้วยการสำรวจวรรณกรรมและงานวิจัยทางด้านอนาคตศาสตร์และการมองอนาคตที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และนำข้อมูลวิจัยที่ได้มาจัดทำชุดเครื่องมือการมองอนาคตที่ประกอบด้วยแนวคิดการมองอนาคต 9 เครื่องมือ วิธีการศึกษาประกอบด้วย 1) การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ประเภทบทความทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI Web of Science และ Scopus ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2561 (ค.ศ. 2013 – 2018) เพื่อสำรวจ วิเคราะห์ ...
 • type-icon

  วิจัยและออกแบบระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ออนไลน์ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิพร อุษณวศิน (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561)

  ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติที่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและตรงตามจุดหมาย ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิด ความต้องการและความรู้สึก การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและอย่างคล่องแคล่ว มีวิจารณญาณและมีคุณธรรมจะทำให้ผู้ใช้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพผล ภาษาไทยมีส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระที่ผู้ใช้ภาษาจะต้องรู้และใช้ภาษาให้ถูกต้อง ได้แก่ ประเภทของคำ หน้าที่ของคำ ประเภทของวลี ...
 • type-icon

  วิจัยและออกแบบระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยสำหรับประชาชนทั่วไป ในระบบออนไลน์ 

  ศศิพร อุษณวศิน (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-30)

  ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติที่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของคนในชาติ และเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารที่สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องจะทำให้ผู้ใช้ภาษาสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ คำในภาษาไทยประกอบด้วยเสียง รูปพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และความหมาย ร้อยเรียงเป็นประโยค ประโยคหลายประโยคร้อยเรียงกันเป็นข้อความ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของภาษา นอกจากนี้ระดับภาษาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผู้ใช้ควรใช้ให้เหมาะสมแก่กาลเทศะและบุคคล การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องถือเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่ต้อง ...