Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   ประสานงานจัดการความรู้งานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายตามร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 

   นนท์ นุชหมอน (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-08-27)

   ที่ผ่านมาประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในทางนิติบัญญัติและการบริหารราชการแผ่นดินยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน้อย ทั้งนี้อาจเกิดจากสาเหตุบางประการ เช่น ขาดหน่วยงานที่เชื่อมต่อระหว่างภาควิชาการและภาคนโยบาย ทำให้องค์ความรู้จากงานวิจัยไม่ได้ถูกจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย โดยเฉพาะในการร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สคช.) อยู่ในระหว่างการระดมความเห็นร่วมกับภาคีการพัฒนา ในระหว่างกระบวนการจัดทำกรอบพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ในช่วงปลายปี ...