Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   กิจกรรมการวิจัยและทดสอบตลาดสู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการ “ สร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ” 

   ชัยวัฒน์ อุตตมากร; สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์; สุวรรณ จันทิวาสารกิจ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-09-15)

   กิจกรรม “การวิจัยและทดสอบตลาดสู่เชิงพาณิชย์” ภายใต้โครงการ “สร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ (NEC)” ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จนั้น ทีมที่ปรึกษาได้จัดทำแผนปฏิบัติงานทั้งหมดของโครงการ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 5 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) พบว่า 1. ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย จำนวน 5 วัน มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 1,352 คน มีค่าผลคะแนนก่อนเรียน (Pre-Test) รวมที่ 3.24 (ร้อยละ 32.4) มีค่าผลคะแนนหลังเรียน (Post-Test) ...