Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียของ สายงาน รวผ. ประจำปี 2561 

    ศุภชัย ศรีสุชาติ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

    เพื่อให้การดำเนินงานของสายงานรองผู้ว่าการนโยบายและแผน (รวผ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สามารถบรรลุเป้าหมายของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. และแผนกลยุทธ์สายงาน รวผ. ปี 2561 – 2569 สายงาน รวผ. จึงได้จัดทำการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสายงาน รวผ. เพื่อเป็นกิจกรรมที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสายงาน รวผ. การรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสายงาน รวผ. เพื่อนำมาปรับปรุงกา ...