Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียของ สายงาน รวผ. ประจำปี 2561 

  ศุภชัย ศรีสุชาติ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

  เพื่อให้การดำเนินงานของสายงานรองผู้ว่าการนโยบายและแผน (รวผ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สามารถบรรลุเป้าหมายของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. และแผนกลยุทธ์สายงาน รวผ. ปี 2561 – 2569 สายงาน รวผ. จึงได้จัดทำการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสายงาน รวผ. เพื่อเป็นกิจกรรมที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสายงาน รวผ. การรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสายงาน รวผ. เพื่อนำมาปรับปรุงกา ...
 • type-icon

  พัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561 

  ศุภชัย ศรีสุชาติ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-23)

  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 โดยประกอบด้วยการปรับปรุงสมรรถนะหลักขององค์กร (Corporate Core Competency) สมรรถนะหลักของบุคลากร (Employee Core Competency) สมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency) เพื่อให้สอดรับกับแผนวิสาหกิจฉบับใหม่ปีงบประมาณ 2560–2564 โครงการฯดังกล่าวนี้ ยังรวมถึงการดำเนินการพัฒนาในส่วนของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และการจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมบุคลากรขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารองค์กรด้วย ข้อเสนอสมรรนถะหลักขององค์กรที่ปรับปรุงใหม่ ประกอบด้วย (1) ...