Now showing items 3-4 of 4

 • type-icon

  จัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มที่ 8 

  ทัศฐา ศรีวาลัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-02-20)

  โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจุดประสงค์เพื่อ ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของโครงการยกระดับมาตรฐานชั้นทางให้แก่บุคลากรกรมทางหลวงชนบท และศึกษาการจัดทำแผนแม่บทบูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่น การศึกษาความเหมาะสมการยกระดับมาตรฐานชั้นทางนั้นได้ทำการรวบรวมข้อมูลสายทางในพื้นที่ศึกษา ข้อมูลปริมาณจราจรทั้งวันเฉลี่ยตลอดทั้งปี (AADT) ของสายทางในพื้นที่ศึกษา ข้อมูลกายภาพของสายทาง ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมภายในพื้นที่ศึกษา และทำการคัดเลือกสายทางที่ต้องทำการศึกษาความเหมาะสมของโครงการยกระดับมาตรฐานชั้นทาง จัดทำแบบจำลองด้าน ...
 • type-icon

  ที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม กลุ่มที่ 8 

  วีริศ อัมระปาล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

  ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศไทย ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพบริบทแวดล้อมของกรมทางหลวงชนบทเปลี่ยนแปลงไปด้วย ทั้งจากสภาพปัจจัยสิ่งแวดล้อมนอก รวมถึงสภาพปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแนวทางและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2560-2569 ที่เป็นแผนในระยะ10 ปี และแผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2560-2569 ที่เป็นแผนในระยะ 4 ปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติโดยอาศัยกรอบแนวคิดของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management, NPM) แนวคิดการจัดทำยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ...