Recent Submissions

 • type-icon

  จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา Big Data ด้านการท่องเที่ยวทางรถไฟ 

  ชยกฤต อัศวธิตานนท์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-02-02)

  โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา Big Data ด้านการท่องเที่ยวทางรถไฟ ดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทั้งจากการรถไฟแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวภายนอก อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมการท่องเที่ยว กรมศิลปากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พืช ทั้งในส่วนที่เป็นข้อมูลแบบมีโครงสร้าง (Structured Data) กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Data) และไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) อาทิ แหล่งท่องเที่ยว เส้นทางการเดินทางข้อมูลบริการนักท่องเที่ยว ได้แก่ ร้านอาหาร โรงแรม และข้อมูลอื่นๆ พร้อมทั้งศึกษาเท...
 • Thumbnail

  จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และออกแบบแนวคิดระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (New e-Budgeting) 

  ชัยวัฒน์ อุตตมากร (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-12-29)

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • type-icon

  พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 

  พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-12-20)

  โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2655 เป็นโครงการระยะที่ 3 ต่อจากปีงบประมาณ 2564 เพื่อพัฒนาและต่อยอดการนำเข้าข้อมูลและการรายงานไปสู่การใช้ระบบดิจิทัลมากขึ้น โดยมีงานหลัก ดังนี้ 1) การปรับปรุงระบบการแจ้งข้อมูลรายเดือนและรายปีของผู้ประกอบการตามแบบฟอร์ม Single Forms ของกระทรวงอุตสาหกรรม (Digital Survey) ให้มีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการมากขึ้น 2) การพัฒนาระบบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่นำเข้าสู่ระบบด้วยกระบวนการทางสถิติ และการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย...
 • type-icon

  สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินเครือข่ายใยแก้วนำแสงเพื่อประเมินแนวทางการตรวจสอบและกำกับดูแลคุณภาพเครือข่ายใยแก้วนำแสงของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

  จิรพล สังข์โพธิ์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-10-28)

  โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินเครือข่ายใยแก้วนำแสงเพื่อประเมินแนวทาง การตรวจสอบและกำกับดูแลคุณภาพเครือข่ายใยแก้วนำแสงของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ปีงบประมาณ 2565 การรวบรวมข้อมูลเครือข่ายใยแก้วนำแสงบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 รวมถึงอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่บนทางหลวงพิเศษดังกล่าวโดยจัดทำทะเบียนอุปกรณ์ในรูปของไฟล์ Excel รายงานการพัฒนาระบบแผนผังทรัพย์สินโครงข่ายใยแก้วนำแสง (Optical Network Inventory Map) ซึ่งได้รับการนำเข้าข้อมูลรายการทรัพย์สินของเครือข่ายใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์เชื่อมต่อบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองทั้งหมดที่...
 • type-icon

  พัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการจดบันทึกทางการแพทย์และการจดบันทึกทางการพยาบาลบูรณาการร่วมกับการรู้จำเสียงพูดสำหรับการถอดรหัสทางการแพทย์ภาษาไทย: เฟสที่ 2 

  จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565)

  การรู้จำเสียงพูดถูกพัฒนาและแข่งขันโดยหลายบริษัททั่วโลกจนสามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน มีทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายกูเกิล (Google) คือผู้บริการเกี่ยวกับการรู้จำเสียงพูดเช่นกัน โดยใช้ชื่อว่า Speech-to-Text: Automatic Speech Recognition ซึ่งรองรับภาษาต่าง ๆ ทั่วโลกจำนวนมากกว่า 125 ภาษา รวมถึงภาษาไทย แต่ปัญหาหลักคือ บริบทของแบบจำลองใน Speech-to-Text API เป็นบริบททั่วไป (general) ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน แม้ว่าจะสามารถเลือกแบบจำลองโดยระบุบริบทได้ แต่บริบทนั้นไม่ครอบคลุมถึงบริบทในการทำหมายเหตุแพทย์และพยาบาล ซึ่งมีคำศัพท์เฉพาะทางการแ...
 • type-icon

  ระบบอำนวยความสะดวกในการจดบันทึกทางการแพทย์และการจดบันทึกทางการพยาบาลบูรณาการร่วมกับการรู้จำเสียงพูดสำหรับการถอดรหัสทางการแพทย์ภาษาไทย: เฟสที่ 1 

  จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-07-22)

  งานวิจัยนี้พัฒนาการทําหมายเหตุแพทย์และพยาบาลอย่างอัตโนมัติจากเสียงพูดบนสมาร์ตโฟน โดยใช้ เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกสําหรับสร้างแบบจําลองรู้จําเสียงพูด โดยพัฒนา 4 ส่วนที่สําคัญ ได้แก่ 1) การพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับเก็บข้อมูลสําหรับเก็บเสียงพูดบนสมาร์ตโฟนด้วยวิธีการส่งข้อมูลต่อเนื่อง ให้สามารถรองรับหลายคน เก็บบันทึกเสียงข้อมูล และแสดงผลการถอดความได้อย่างต่อเนื่องและทัน ท่วงที 2) การเก็บรวบรวมข้อมูลเสียงพูดจากแพทย์และพยาบาลที่ปฎิบัติงานในโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี จากข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมได้จะมีเวลาของข้อมูลเสียงทั้งสิ้น 233 ชั่วโมง 1 นาที 33 วินาที...
 • type-icon

  ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและศักยภาพกำลังคนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

  วสิศ ลิ้มประเสริฐ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-07-07)

  สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลดิจิทัลและสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจำเป็นต้องพึ่งพาระบบสารสนเทศเป็นการสื่อสารหลักขององค์กร โดยมีการใช้ระบบสารสนเทศที่จำเป็นต้องดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูล อย่างไรก็ตามประเทศไทยผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้เพียงหลักร้อยคนต่อปีในขณะที่มีความต้องการหลายหมื่นอัตรา จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการพัฒนาทักษะของบุคลากรในการประกอบอาชีพ โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะและศักยภาพกำลังคนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หลักสูตร “Cyber Security for Cloud and Network”...
 • type-icon

  เสริมสร้างเเละยกระดับทักษะบุคคลากรด้าน Data Science เพื่อนำทักษะการวิเคราะห์เเละบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ มาใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  อัจฉรา ภูอ่าง (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-07-07)

  ในปัจจุบันข้อมูล (Data) มีความสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมในองค์กร โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาทุกองค์กรในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนล้วนให้ความสำคัญกับการนำข้อมูลที่มีอยู่ภายในองค์กร (Internal Data) ประกอบกับข้อมูลที่อยู่ภายนอกองค์กร (External Data) มาวิเคราะห์ร่วมกัน และพยายามค้นหาคุณค่าจากข้อมูลเหล่านั้น เพื่อผลักดันให้องค์กรเติบโตและสามารถแข่งขันได้ในยุคดิจิทัล โครงการนี้ริเริ่มด้วยความร่วมมือของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างและยกระดับทักษะให้กับบุคล...
 • type-icon

  วิเคราะห์ออกแบบแพลตฟอร์มเฝ้าระวัง ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค เพื่อลดความเสี่ยง และผลกระทบทางสุขภาพกลุ่มวัย ครอบครัว และกลุ่มเปราะบาง 

  ศราวุธ แรมจันทร์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-05-25)

  กรมอนามัยมุ่งพัฒนาแพลตฟอร์มเฝ้าระวัง ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบทางสุขภาพกลุ่มวัย ครอบครัวและกลุ่มเปราะบาง โดยได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากการจัดทำการประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารกรมอนามัย และได้รับผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลคือข้อกำหนดของระบบดิจิทัล ประกอบด้วย ระบบบริการสุขภาพประจำตัวประชาชน ระบบบริการผู้ประกอบการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระบบบริหารงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ข้อมูลความคุ้มค่า ความเหมาะสมและความปลอดภัยของการใช้ Government Data Center and Cloud Service รวมถึงผลการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลย...
 • type-icon

  จ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

  ชัยวัฒน์ อุตตมากร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-03-31)

  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้พัฒนาระบบและข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทั้งด้านการเจรจาการค้า การบริหารจัดการภายในองค์กร การติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และบริการประชาชน โดยมีแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ ปี พ.ศ. 2560 - 2564 ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นกรอบแนวทางการดำเนินการ รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ของกระทรวงพาณิชย์ ยุทธ...
 • type-icon

  จ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  ชัยวัฒน์ อุตตมากร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-03-31)

  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้พัฒนาระบบและข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทั้งด้านการเจรจาการค้า การบริหารจัดการภายในองค์กร การติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และบริการประชาชน โดยมีแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ ปี พ.ศ. 2560 - 2564 ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นกรอบแนวทางการดำเนินการ รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ ปี พ.ศ. 2560 - 2564 ของกระทรวงพาณิชย์ ยุทธ...
 • type-icon

  พัฒนาต้นแบบระบบอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งแบบชาญฉลาดสำหรับจัดการ แบตเตอรี่แบบเปลี่ยนได้ 

  รัชฎา คงคะจันทร์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-03-14)

  ปัจจุบันวิวัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีด้านพลังงาน ด้วยความจำเป็นจากปัญหาอันเกิดจากการใช้พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การใช้พลังงานทางเลือกอื่น เช่น พลังงานไฟฟ้า ประกอบกับพัฒนาการของรถยนต์และยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า วิวัฒนาการที่เกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of things) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะทำให้เราสามารถสร้างเครือข่าย ติดตาม รับส่งข้อมูลข่าวสารจากอุปกรณ...
 • type-icon

  เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 

  อัญณิฐา ดิษฐานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-03-04)

  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 ขึ้นเพื่อ 1) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ซึ่งครอบคลุมทั้งผู้ประกอบการเอกชน ร้านค้า สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทัยธานี ซึ่งแบ่งกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มบุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจการตลาดออนไลน์ (กลุ่ม D) จำนวน...
 • type-icon

  ส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

  สุวรรณ จันทิวาสารกิจ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-01-04)

  จากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ทางภาครัฐจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถนำเครื่องมือทางด้านดิจิทัลมาปรับใช้ในองค์กรเพื่อการบริหารจัดการในองค์กร เพราะในปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูงจึงต้องทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวนำเครื่องมือทางด้านดิจิทัลมาช่วยในการดำเนินธุรกิจให้มีความคล่องแคล่วมากขึ้นจากโครงการนี้ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนของสินค้าหรือบริการ ลดของเสียในการผลิตหรือในการจัดเก็บสินค้าอีกทั้งเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นโดยทั้งหมดนี้ต้องอาศัยเคร...
 • type-icon

  ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำข้อมูลสารสนเทศจากการให้บริการอินเทอร์เน็ตมาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อใช้ในการกำกับดูแล 

  ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-12-28)

  โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำข้อมูลสารสนเทศจากการให้บริการอินเทอร์เน็ตมาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อใช้ในการกำกับดแล มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำข้อมูลสารสนเทศจากการให้บริการอินเทอร์เน็ตมาวิเคราะห์ และประมวลผลเพื่อใช้ในการกำกับดูแล 2. เพื่อทราบถึงความเหมาะสมของการจัดให้มีระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศจากการให้บริการอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่มีมาตรฐาน เพื่อรองรับภารกิจในการจัดเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลซึ่งต้องสามารถนำส่งตามกฎหมาย 3. เพื่อทราบว่าข้อมูลสารสนเทศที่เกิดจากการให้บริการอินเทอร์...
 • type-icon

  บูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศทางหลวงชนบท (Integration Geo Informatics) 

  อุรุยา วีสกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-12-20)

  ปัจจุบันกรมทางหลวงชนบทมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น เทคโนโลยี IoT มาใช้เพื่อตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์บนสายทางเทคโนโลยี การสำรวจสมัยใหม่โดยใช้กล้อง CCTV มาใช้ในการตรวจสอบสภาพการจราจร หรือเทคโนโลยีด้านฐานข้อมูลเชิงแผนที่ (GIS) มาใช้ในการบริหารจัดการตำแหน่งสายทาง เป็นต้น โดยการบูรณาการข้อมูลร่วมกันภายในหน่วยงาน ทั้งจากฐานข้อมูลและอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่าง ๆ เช่น กล้อง CCTV อุปกรณ์ ตรวจวัดสัญญาณไฟฟ้าส่องสว่าง จะมีส่วนช่วยให้การกำกับ ติดตามผลสัมฤธิ์การดำเนินงานของหน่วยงานให้ เป็นไป...
 • type-icon

  พัฒนามาตรฐาน นำเข้า และแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางของกรมทางหลวงชนบท (ระยะที่ 2) 

  ทัศฐา ศรีวาลัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-12-20)

  กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานข้อมูล ( Data Standard) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูล รวมถึงการบูรณาการข้อมูลด้วยระบบฐานข้อมูลกลางสำหรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานภายในและภายนอก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ภาครัฐใช้ ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กรมทางหลวงชนบทจึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic and Business Intelligence) เพื่อตอบสนองในประเด็นของการติดตามประเมินผลความสำเร็จของหน่วยงานตามข้อเสนอการปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ และพัน...
 • type-icon

  พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 

  พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์; มฑุปายาส ทองมาก; คมน์ พันธรักษ์; ลัดดาวัลย์ แก้วกิติพงษ์; ปิเตอร์ รักธรรม; วินัย นาดี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-09-15)

  โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาไปสู่การใช้ระบบดิจิทัลมากขึ้น โดยมีองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ - พัฒนาระบบการนำเข้าข้อมูลตามแบบ iSingleForm ทั้งแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือน (ร.ง.8) และแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายปี (ร.ง.9) ตามที่กฎหมายกำหนดภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไปประมวลผลเป็นค่าดัชนีอุตสาหกรรม รายงานผลิตภาพอุตสาหกรรม ภาวะอุตสาหกรรมรายเดือน ภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาสและรายปี เพื่อติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ - พัฒนาระบบก...
 • type-icon

  กิจกรรมการส่งเสริม SMEs เข้าสู่ระบบการผลิตดิจิทัลด้วยจรวดสามลูก ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Value chain) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  ธีร เจียศิริพงษ์กุล; อิศเรศ ธุชกัลยา; นภดล อุชายภิชาติ; ดุลยโชติ ชลศึกษ์; อภิวัฒน์ มุตตามระ; จักร ชวนอาษา; สวัสดิ์ ภาระราช; พิศาล แก้วประภา; สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย; ชลดา เหลืองอาภา; ศุภกิจ พฤกษอรุณ; อนินทยา คำกันยา; สนันตน์เขม อิชโรจน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-09-15)

  จากนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในประเทศไทยตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ซึ่งเป็นการประสานความสามารถของเทคโนโลยีการผลิตเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น เพื่อให้สอดรับกับประเทศไทย 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้กำหนด 10 อุตสาหกรรม เป้าหมาย เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) และกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานส่งเสริม และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนา SMEs ให้เข้าสู่ ประเทศไทย 4....
 • type-icon

  จัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินงานทางและสะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กลุ่มที่ 2) 

  อุรุยา วีสกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-08-27)

  กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินงานทางและสะพานบนโครงข่ายกว่า 44,000กิโลเมตร ด้วยเครื่องมือสำรวจและจัดทำแผนที่แบบเคลื่อนที่ได้ (Mobile Mapping System, MMS) โดยใช้เทคโนโลยี Light Detection and Ranging (LiDAR) ในงานสำรวจ บทความฉบับนี้ได้พัฒนาต้นแบบระบบวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ มาวิเคราะห์ข้อมูลทรัพย์สินงานทางโดยอัตโนมัติ เพื่อนำข้อมูลทรัพย์สินที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล ไปใช้ในงานระบบบริหารงานบำรุงรักษาทาง และสะพาน ส่งผลให้การวางแผนงาน และการบริหารจัดการเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เหมาะสม และรวดเร็ว ทนต่อเหต...
 • View more