Show simple item record

dc.contributor.authorสานิตย์ หนูนิลth
dc.date.accessioned2020-03-04T06:14:41Z
dc.date.available2020-03-04T06:14:41Z
dc.date.issued2563-03-04
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/740
dc.description.abstractการดำเนินการให้คำปรึกษาในโครงการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR ปี 2562-2564 ทีมที่ปรึกษามีบทสรุปและข้อเสนอ ดังนี้ ข้อเสนอด้านยุทธศาสตร์ : CG/CSR สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กรฉบับล่าสุด และมีความต่อเนื่องกับงาน CG/CSR ที่องค์กรได้พัฒนามาในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา ในปัจจุบันเน้น CSR 4.0 ซึ่งมีการบูรณาการงานของฝ่ายต่าง ๆ โดยใช้ยุทธศาสตร์องค์กรเป็นตัวตั้ง ลดโครงการย่อย ๆ ที่เป็นงานเพิ่มและไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเพิ่มโครงการใหญ่ ๆ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และจะก่อให้เกิดผลกระทบในมุมกว้างเพื่อตอบสนองตลอดห่วงโซ่การดำเนินงาน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ตอบโจทย์เป้าหมายการพฒนาที่ยั่งยืน SDG (Sustainable Development Goals) ด้านการนำยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการ: ทีมที่ปรึกษา ได้จัดทำworkshop เพื่อสร้างความเข้าใจยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ตลอดจนช่วยเป็น พี่เลี้ยงในการพัฒนาโครงการสำคัญตลอดห่วงโซ่การดำเนินงาน เน้นให้คิดให้ครบทั้ง 3 มิติ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ให้งาน CSR เป็นงานเพิ่มของผู้ปฏิบัติ และให้ความสำคัญกับ Output Outcome และImpact และควรพิจารณาเป้าหมายและผลคุ้มค่าการลงทุนทางสังคม SROI (Social Return on Investment) ข้อเสนอการนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 1. ต้นน้ำ: มุ่งเน้นการพัฒนาความรับผิดชอบต่อต้นทาง ได้แก่ เกษตรกร ฟาร์มโคนม และเกษตรกรโดยผู้รับผิดชอบของฝ่ายส่งเสริม ฝ่ายวิจัยและพัฒนา มีความเห็นว่าถ้าเราสามารถยกระดับมาตรฐานของเกษตรกร ฟาร์มโคนม และมาตรฐานของสหกรณ์ได้พัฒนามาตรฐานฟาร์มโคนม CSR 4.0 โดยใช้มาตรฐานGAP ร่วมกับมาตรฐาน CSR-DIW ซึ่งจะเกิดเป็นมาตรฐานใหม่ที่มีมิติครบถ้วนทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานของ อ.ส.ค. 2. กลางน้ำ: ในส่วนของกลางน้ำ จะแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ส่วนแรกคือ In Process CSR ซึ่งจะต้องบริหารจัดการความรับผิดชอบในขบวนการการผลิตทั้ง 7 หมวด ตามมาตรฐาน CSR-DIW ส่วนที่สองคือ After Process CSR ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบ ๆ โรงงาน เริ่มจากการทำแผนที่เดินดินระยะ 1.5 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตรรอบโรงงาน เพื่อเข้าใจปัญหาต่าง ๆ และผลกระทบของโรงงานที่มีต่อชุมชน ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาแก้ไขและเตรียมการเพื่อสมัครเข้าชิงรางวัล Prime Minister Award ด้าน CSR ได้ในอนาคต 3. ปลายน้ำ: เป็นความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และสังคมวงกว้าง ก็สามารถนำโครงการต่าง ๆ ที่อ.ส.ค. เคยทำไว้มากมายมาจัดขบวนใหม่เป็นกลุ่ม และสร้างความจดจำให้เป็น CSR และ Sustainable Brand ด้านสินค้าและบริการก็ควรเน้นการขยายฐานสู่นมคุณภาพสูง เช่น นมออกานิค ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ และมาตรฐานใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ตลาด เช่น มาตรฐานฮาลาล เป็นต้น สิ่งสำคัญคือ ต้องมีเรื่องราวเชื่อมโยงกลับไปสู่เกษตรกร อาชีพพระราชทาน เพื่อเพิ่มความภาคภูมิใจให้ทั้งเกษตรกร ตามพระปณิธาน ในหลวงรัชกาลที่ 9 และก้าวเข้าสู่การเป็น “นมแห่งชาติ” ข้อเสนอในการสร้างการสื่อสารสาธารณะ และ Sustainable Branding : จากเรื่องราวดี ๆ ที่เชื่อมโยงต้นน้ำกลางน้ำ และปลายน้ำ เหล่านี้แล้ว การทำศูนย์การเรียนรู้ การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน น่าจะเป็นอีกโครงการหนึ่งที่สร้างความรับรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นฐานการเรียนรู้เรื่องมาตรฐานของเกษตรกรโคนมครบวงจร และเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอดเกษตรกรโคนม อาชีพพระราชทาน ทั้งนี้ การออกแบบศูนย์การเรียนรู้ใหม่ให้เหมาะสมและสร้างสรรค์ จะสร้างความเข้าใจให้กับสังคม เรื่องงาน CG/CSR ของ อ.ส.ค. ได้เป็นอย่างดี ภายใต้ อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม รักษา สืบสาน ต่อยอดโคนม อาชีพพระราชทาน ข้อเสนอในการจัดทำรายงาน SD Report : เน้นการเล่าเรื่องราว CG/CSR ของ อ.ส.ค. ผ่าน SD Report ที่มีมาตรฐาน ตามที่ทีมที่ปรึกษาให้ความรู้ และคำแนะนำการทำ SD Report การเรียงลำดับเนื้อหาตั้งแต่ประกาศ commitment ที่ อ.ส.ค. มีต่อ stakeholders ต่าง ๆ การทำยุทธศาสตร์ การนำยุทธศาสตร์ไปพัฒนาแผนการขับเคลื่อน และการพัฒนาโครงการสำคัญต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ การรายงาน และจัดหมวดหมู่ตามหัวข้อของ CSR-DIW การรวบรวมข้อมูล การปรับปรุงพัฒนา และตัวชี้วัดตามมาตรฐานขององค์กรตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน CSR-DIW ตามมาตรฐาน GRI และตามเป้าหมาย SDG คำแนะนำด้านโครงสร้างการบริหารจัดการ: เพื่อให้แผนงาน CSR ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได้จริง อ.ส.ค. ควรจะต้องมีหน่วยงาน CG/ CSR อยู่ในโครงสร้างหลัก และมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ในจำนวนที่เหมาะสม ทำงานด้าน CSR อย่างเต็มเวลา ทั้งในส่วนกลาง และมีเจ้าหน้าที่ CSR ประจำโรงงานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถทำงาน และรายงานคณะอนุกรรมการได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม CSR-DIW แล้วนั้น ควรมีการแต่งตั้งเพื่อเป็น CSR Ambassador ของ อ.ส.ค. และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนตามโรงงานต่าง ๆ To support the Diary Farming Promotion Organization of Thailand’s CG/CSR for their mission of excellence, the advisory team recommend: 1. The new CG/CSR strategy should base on Corporate Strategy and the existing 5 years strategy that CG/CSR committee has developed and endorsed. 2. The new CG/CSR strategy should be at CSR 4.0 or advance. 3. The DPO CSR objectives should link to related SDG Goals. 4. The DPO CSR should base on SEP Sufficiency Economy Philosophy. 5. CG/CSR projects should be the major one and it should integrate from farm to table … through all value chain. 6. All CG/CSR projects should consider output, outcome, and impact … and design with “SROI Social Return on Investment” in mind. To drive CG/CSR Strategy to Action: The advisory team provide workshops and training classes to DPO’s CG/CSR team and the result of value chain CSR divide into 3 part. 1. Farm: 2 main projects will focus on Responsible Farming and Responsible Co-0p with the new CG/CSR standards and guideline from DPO. 2. Factory: all 5 DPO factories aim to achieve CSR-DIW from Ministry of Industry base on ISO 26000. 5 factories will begin with community map of 1.5 KM and 5 KM. And will develop CSR projects through Design Thinking Process. 3. Market & Consumer: focus on healthy products, sustainable consumption, and circular economy by using several media and new marketing outlet as a new sustainable example such as Sustainable Milk Land/Shop … and also the development of DPO Sustainable Tourism Project. To monitor DPO’s CG/CSR performance through SD report: 1. The advisory team train DPO’s CG/CSR team to prepare for their new SD Report. 2. The SD Report should be written in the GRI standard. 3. The SD Report will be the CG/CSR story telling with informative materiality. 4. The Story in SD Report will base on Sufficiency Economy Philosophy9SEP) and aim at Sustainable Development Goals (SDG). From the beginning of the advisory project to the end, DPO’s CG/CSR team develops their KM in CSR & Sustainability. However, the learning will be very important to their further competency and the continued support from experts are essential. More important, DPO should have the right organization structure of CSR, the CSR Team at Corporate Level, the CSR Ambassador at the Factory Level and the support from DPO Top Executives and CG/CSR Committee With their passion and knowledge. we wish DPO one of the excellence organizations in CG/CSR.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์th
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยผู้ให้ทุน ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรth
dc.subjectแผนยุทธศาสตร์ CSRth
dc.subjectแผนการดำเนินงานด้าน CG/CSRth
dc.titleขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ CSR ไปสู่ CSR 4.0 และแผนการดำเนินงานด้าน CG/CSR ปี 2562-2564th
dc.title.alternativePROJECT DRIVING STRATEGY TO ACTION FOR DPO'S CG & CSRth
dc.typeTextth
dcterms.accessRightsบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงเอกสารนี้ได้th
dc.rights.holderองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)th
cerif.cfProj-cfProjId2562A00542th
mods.genreรายงานวิจัยth
turac.projectTypeโครงการที่ปรึกษาth
turac.researchSectorสาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร (Management and Institutional Development sector : MID)th
turac.contributor.clientองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
turac.fieldOfStudyสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์th
cerif.cfProj-cfTitleขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ CSR ไปสู่ CSR 4.0 และแผนการดำเนินงานด้าน CG/CSR ปี 2562-2564th
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record