Show simple item record

dc.contributor.authorอรพรรณ คงมาลัยth
dc.date.accessioned2020-02-06T07:00:23Z
dc.date.available2020-02-06T07:00:23Z
dc.date.issued2563-02-06
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/710
dc.description.abstractอุตสาหกรรมไมซ์เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศสูง เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ผนวกเรื่องการเดินทางและการทำงาน/ประกอบธุรกิจ ทำให้เกิดประโยชน์อย่างน้อย 2 ประการได้แก่ 1) เกิดการใช้จ่ายของนักเดินทางไมซ์และการจ้างงานเพื่อจัดกิจกรรมการจัดประชุม/สัมมนา/นิทรรศการ/การท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งนักเดินทางไมซ์เป็นนักเดินทางธุรกิจย่อมมีการใช้จ่ายในอัตราสูงกว่าการท่องเที่ยวแบบทั่วไป และ 2) เป็นโอกาสในการสนับสนุน ความโดดเด่นของธุรกิจ/อุตสาหกรรมของเมืองที่จัดงานให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ปัจจุบันอุตสาหกรรมไมซ์กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมาณฑล คิดเป็นร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด มีเพียงร้อยละ 20 ของกิจกรรมไมซ์ที่จัดในภูมิภาค จากเหตุผลข้างต้น ทำให้เห็นว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคเป็นทิศทางสำคัญที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. มุ่งเน้นเพื่อขยายศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ในภาพรวมของประเทศ และเป็นการกระจายรายได้และความเจริญไปสู่เมืองต่างๆ ในภูมิภาค โดยมีสรุปผลการศึกษาที่สำคัญดังนี้ (1) แผนปฏิบัติการแบบบูรณาการสำหรับเมืองไมซ์ซิตี้ ปี 2562-2565 ใน 5 เมือง ประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยาและขอนแก่น ตาม 4 พันธกิจหลักของ สสปน. เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่ ประกอบด้วย 1) ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ ให้อยู่ในยุทธศาสตร์จังหวัด/เมือง และได้รับการสนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินงานจากจังหวัด/เมือง และนำไปสู่การพัฒนาทางกายภาพของเมือง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ 2) ริเริ่ม/ดำเนินการ/สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการให้มีความรู้และทักษะฝีมือได้มาตรฐาน 3) ริเริ่ม/ดำเนินการ/สนับสนุนการทำงานการตลาด การขาย และการประมูลงานเพื่อนำกิจกรรมไมซ์ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ เข้ามาจัดในจังหวัด/เมือง 4) เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม MICE เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน การติดตามประเมินผล และสื่อสารสังคม (2) แผนแม่บทการยกระดับขีดความสามารถของ สสปน.ปี 2562-2570 เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรมไมซ์สู่ภูมิภาค ซึ่งมีหลักการสำคัญ 3 ประการ คือ 1) สสปน. มีนโยบายผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคเพื่อยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ในภาพรวมของประเทศ 2) ทีม Area-based เป็นผู้รับผิดชอบหลักและจะต้องมีการสนับสนุน/ยกระดับให้สามารถทำงานให้ได้ตามภาระหน้าที่ 3) พิจารณาปรับระบบการจัดการด้าน แผน งปม.และกระบวนการทำงาน เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายสำคัญดังนี้ 1. การเพิ่มปริมาณงานไมซ์ในเมืองไมซ์ซิตี้ภูมิภาค : (60:40) ภายในปี 2570 2. การส่งเสริมให้เมืองใช้ไมซ์เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมสำคัญของเมือง : (ทุกเมืองมีจุดเน้น) 3. การประเมินและยกระดับเมืองที่มีศักยภาพในการเป็นไมซ์ซิตี้ : มีไมซ์ซิตี้ 12-15 เมือง 4. การพัฒนาคนและพัฒนา/เพิ่มผู้ประกอบการไมซ์ที่มีมาตรฐานสากล : เพิ่มสถาบันที่หลักสูตรไมซ์และเพิ่มผู้ประกอบการไมซ์ที่มีมาตรฐานให้เพียงพอ (แต่ละเมืองควรกำหนดเป้าหมายของตน) MICE industry contributes very high value added for the country economy because its coming with transportation and work business. MICE industry generates huge benefits at least from 1) MICE visitors’ expense and employment for meeting, incentive travel, conference and exhibition activities. MICE visitors normally spend more than travel visitors and 2) MICE creates opportunities to promote city’s businesses and industries. The statistically implied that 80 percent of MICE activities is recently organized in Bangkok. There is only 20 percent organized in other provinces. Therefore, Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB) aims to promote MICE industry through MICE City as the main priority in order to develop and enhance the MICE capability, income and advancement to the nationwide. There are the main results of the study as follow: (1) The integrated MICE city plan (fiscal year 2562-2565) in 5 MICE cities (Bangkok, Chiang Mai, Phuket, Pattaya and Khon Kean) according to TCEB’s mission including 1) merge MICE to be one of the city’s strategies in city development plan in order to have the MICE policy movement and also earn the support and physical development form the city. 2) initiate, implement and support city’s human resource and entrepreneur development such as Destination Management Company (DMC) or Professional Exhibition Organizer (PEO) 3) initiate, implement and support city’s marketing, sales and bidding to bring MICE activities in international and national scale into the city. 4) collect and analyze MICE information for policy making, strategy plan, monitoring and public relations. (2) The master plan for TCEB capability enhancement (fiscal year 2562-2570) for MICE industry development through MICE City under the concepts: 1) TCEB aims to enhance MICE city capability for overall MICE nationwide. 2) the area-based teams who are responsible for MICE city development has to be improved their capabilities for this mission. 3) Work plan, budget, workflow and management system need to be adjusted in order to support the MICE city’s capabilities strengthening. The main purposes of this master plan are: 1. increase MICE city activities: to be 40% in year 2027 2. promote MICE to support city’s businesses and industries: has business focus in each MICE city 3. evaluate and enhance potential cities to be MICE city: 12-15 MICE cities 4. develop human resources and entrepreneurs to achieve international services: each city should have their own targets.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์th
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยผู้ให้ทุน ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรth
dc.subjectอุตสาหกรรมไมซ์th
dc.subjectการพัฒนาระดับพื้นที่th
dc.titleยกระดับขีดความสามารถของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระดับพื้นที่th
dc.title.alternativeEnhancing the capability of Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB) to drive the area development policyth
dc.typeTextth
dcterms.accessRightsบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงเอกสารนี้ได้th
dc.rights.holderสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)th
cerif.cfProj-cfProjId2561A00336th
mods.genreรายงานวิจัยth
turac.projectTypeโครงการที่ปรึกษาth
turac.researchSectorสาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร (Management and Institutional Development sector : MID)th
turac.contributor.clientสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
turac.fieldOfStudyสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์th
cerif.cfProj-cfTitleยกระดับขีดความสามารถของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระดับพื้นที่th
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record