Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   การศึกษาและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring:EM) สำหรับผู้กระทำผิดในกระบวนการยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

   สุธาทิพย์ สวนมะลิ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-08-27)

   โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวกับผู้กระทำผิดโดยศึกษาถึงค่าใช้จ่ายต่อคน การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย แนวทางการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อจัดทำแนวทางในการบริหารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวที่เหมาะสมกับประเทศไทย ประกอบด้วยรูปแบบการบริหารจัดการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระเบียบ/ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการการเงินและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ที่เหมาะสมในประเทศไทยนั้นควรเป็นการทำงานร ...