Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   สำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนเเละการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตามเเนวทางระบบราชการ 4.0 ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

   อัครนัย ขวัญอยู่ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-03-30)

   การสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตามแนวทางระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ.2564 ของกรมบังคับคดี มีวัตถุประสงค์หลักคือ การประเมินคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้ทราบถึงความเชื่อมั่น ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา ตลอดจนทราบถึงความคิดเห็นต่อระบบงานและกระบวนการทำงาน อันจะนำมาซึ่งแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและส่งผลให้กรมบังคับคดีมีแนวทางในการขับเคลื่อนกระบวนการทำงานตามยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ของกรมบังคับคดี สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ...