Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Standard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

   ทวิดา กมลเวชช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-12-08)

   โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Standard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งในแง่ของความซับซ้อนของการบริการสาธารณะ ศักยภาพและความสามารถ รวมถึงระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทั้งสองด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นการรวบรวมรายละเอียดเนื้อหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยที่องอยู่กับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ...