Now showing items 1-20 of 25

  • type-icon

   การบริหารจัดการข้อมูลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากการเปลี่ยนแปลงระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 

   อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-09-10)

   โครงการการบริหารจัดการข้อมูลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากการเปลี่ยนแปลงระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เป็นการดำเนินการเพื่อศึกษาสำรวจรูปแบบการกระจายสินค้าสุราในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงจากระบบโลจิสติกส์ และการขยายตัวของอุตสาหกรรมค้าปลีกขนาดใหญ่ของประเทศ ในพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยเลือกออกแบบกระบวนการจัดเก็บปริมาณ การจำหน่ายสุราในพื้นที่ตามการปกครองใหม่ และนำผลการสำรวจมาดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการกระจายสินค้าสุรา 5 ประเภท ผ่านประเภทย่อยของร้านค้าปลีกแบบไม่มี ที่นั่ง และพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอ ...
  • type-icon

   การยกระดับผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดโลก 

   มานิต สาธิตสมิตพงษ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-04-28)

   โครงการการยกระดับผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการตลาดให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถจำหน่ายสินค้า ทดสอบตลาด และสร้างการรับรู้ในตราสินค้าของสมาชิกคลัสเตอร์ภายใต้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยดำเนินการจัดอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ “การตลาดออนไลน์ในยุค New Normal” เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์ความรู้ การคิดเชิงกลยุทธ์ การตลาด และการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โครงการดังกล่าวดำเนินการจัดอบรมออนไลน์ให้กับสมาชิกคลัสเตอร์ภายใต้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กลุ่มเครื่องสำอาง ธุรกิจความงามและสุขภาพ ...
  • type-icon

   การศึกษาผลกระทบของแรงลมต่อผู้ใช้และผู้สัญจรรอบอาคารโครงการ Park Silom 

   วิโรจน์ บุญญภิญโญ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-09-10)

   รายงานฉบับนี้เป็นรายงานฉบับสุดท้ายเรื่องการศึกษาผลกระทบของแรงลมต่อผู้ใช้และผู้สัญจรรอบอาคาร โครงการ Park Silom โดยการทดสอบในอุโมงค์ลม การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสะดวกสบาย และความปลอดภัยของมนุษย์ต่อแรงลม บริเวณช่องอุโมงค์ทางเดิน โดยการทดสอบในอุโมงค์ลม 3 รูปแบบ คือ • Option01 (denote as P1xx) Tunnel walkway open as the original design • Option02 (denote as P2xx) Put sutter door with the clear head 2.5 meter height in side tunnel walkway • Option03 (denote as P3xx) Put the partition inside the tunnel walkway, โดยการพิจารณาสถานที่จุดวัด ...
  • Thumbnail

   การศึกษาโอกาสและการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) ในกลุ่มประเทศ CLMVT (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย) (A Study on the Implementation and Development the Trade Facilitation in the CLMVT Countries (Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Vietnam and Thailand) 

   รุธิร์ พนมยงค์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561)

   ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาการเจริญเติบโตทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกลุ่มประเทศ CLMV มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ไทยกลายเป็นประเทศคู่ค้าที่มีความสำคัญต่อประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการอำนวยความสะดวกทางการค้าในกลุ่มประเทศ CLMVT ยังคงเผชิญกับอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างกันส่งผลให้เกิดมีต้นทุนทางการค้าและระยะเวลาที่สูงขึ้นโดยไม่จำเป็น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการค้าและการลงทุนระหว่างกลุ่มประเทศ CLMVT ในการศึกษาคณะผู้วิจัยได้มีการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความความสะดวกทางการค้า ...
  • type-icon

   กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปสู่ Smart Factory ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เกษตรแปรรูป) 

   ธีร เจียศิริพงษ์กุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-10-29)

   ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ผลักดันกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปสู่ Smart Factory ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เกษตรแปรรูป) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป โดยการนำเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมดิจิทัล (Digital Engineering) มาใช้ในการดำเนินธุรกิจและปรับปรุงกระบวนการผลิตสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒน ...
  • type-icon

   กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจบริการมืออาชีพและนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2562 

   พีระ เจริญพร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-05-08)

   ธุรกิจบริการมีความสำคัญต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงมีนโยบายพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน สร้างงาน สร้างรายได้ และการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับมอบหมายในการส่งเสริมพัฒนาผลักดันด้านการตลาดของธุรกิจบริการของประเทศ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2562 ได้จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการให้มีศักยภาพพร้อมยกระดับผู้ประกอบธุรกิจบริการสู่ความเป็นมืออาชีพ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) นักธุรกิจบริการมืออาชีพ (Smart Professional ...
  • type-icon

   กิจกรรมส่งเสริม SMEs เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก (Global Value Chain) ด้วยแพลทฟอร์ม T-GoodTech ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital for SMEs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

   มานิต สาธิตสมิตพงษ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-02-13)

   กิจกรรมส่งเสริม SMEs เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก (Global Value Chain) ด้วยแพลทฟอร์ม T-GoodTech ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital for SMEs) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มช่องทางการค้าและการจับคู่ทางธุรกิจผ่านช่องทางเว็บไซต์ T-GoodTech เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มช่องทางการตลาด โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบ IT มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงวิสาหกิจสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับสากลต่อไป ...
  • type-icon

   กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(DIP e-learning for e-commerce) หลักสูตร e-commerce ในระบบ e-learning 

   ศราวุธ แรมจันทร์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-02-13)

   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้พัฒนาอีเลิร์นนิงแพลตฟอร์มขึ้นมาส่งเสริมทักษะทางธุรกิจของภาคเอกชน ดังนั้นโครงการนี้จึงได้ทำการพัฒนาเนื้อหาเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ดิจิทัลได้ หลังจากที่โครงการเสร็จสมบูรณ์ มีประชาชนจำนวน 345 รายซึ่งลงทะเบียนเป็นนักเรียนของระบบการเรียนรู้ดิจิทัล โดยส่วนมากนักศึกษามาจากภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทยสอดคล้องกับจำนวนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย โดยร้อยละ 17.41 ของนักเรียนสามารถนำทักษะเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ ...
  • type-icon

   กิจกรรมเตรียมความพร้อมกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อเชื่อมโยงกับ Super Cluster กลุ่มอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายและการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2560 

   ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-04-23)

   สำนักงานศูนย์วิจัย ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และรับสมัครวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มอุตสาหกรรมมันสำปะหลังเข้าร่วมโครงการ โดยมี SMEs ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 ราย เป็นไปตามเป้าหมาย โดยได้มีการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม จำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 2 วัน จากนั้นได้จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบเพชรในการประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง จำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 1 วัน และให้คำปรึกษาแนะนำในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบเพชรในการประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกร ...
  • type-icon

   ความสำคัญของการกำกับดูแลเครื่องวัดสินค้าเกษตรที่ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจและความเป็นธรรมในทางการค้า 

   ประชา คุณธรรมดี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-01-07)

   เครื่องมือวัดคุณภาพสินค้าเกษตรมีความสำคัญในการซื้อขายสินค้าเกษตร เพื่อกำหนดราคาสินค้าต่อหน่วยปริมาณ ความคลาดเคลื่อนจากการใช้เครื่องมือวัดที่ไม่ได้มาตรฐานหรือการไม่มีเครื่องมือวัดที่จำเป็นจะส่งผลต่อความเป็นธรรมในทางการค้า รายได้ของเกษตรกร ความน่าเชื่อถือด้านมาตรฐานของสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร ซึ่งเป็นพันธกิจของกรมการค้าภายในตามกฎหมาย ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า ระบบและกลไกการตลาด ด้านการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ด้านการดูแลราคา ปริมาณ และด้านการพัฒนามาตรฐานการชั่งตวงวัดให้เทียบเท่าสากลและเป็นผู้นำอาเซียน การกำกับดูแลเครื่องวัดสินค้าเกษตร ...
  • type-icon

   จัดจ้างที่ปรึกษา Interoperability 

   ชุมพล บุญมี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-01-22)

   ในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา หลายประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกให้ความสำคัญต่อการปรับตัวเข้าสู่ยุคการผลิตสมัยใหม่ที่มีหลากหลายคำเรียกขาน อาทิ industry 4.0, smart manufacturing, connected factory ฯลฯ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและระบบสื่อสารโทรคมนาคม นำมาสู่การผสานเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น IoT, big data, AI เข้ากับเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ เช่น additive manufacturing advanced robot นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทั้งในด้านการลดต้นทุน ลดระยะเวลาการผลิต อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีและรูปแบบการทำงาน ตลอดจนรูปแบบการประกอบธุรกิจที่แตกต่างไปจา ...
  • type-icon

   จัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายสาขา/รายพื้นที่/รายประเด็น : อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ และอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล 

   เกรียงไกร เตชกานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-03-04)

   โครงการวิจัยนี้จัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสามอุตสาหกรรมคือ ยานยนต์ไฟฟ้า เศรษฐกิจดิจิทัล และ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ การดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมในทั้งสามสาขาทำโดยการจัดประชุมกลุ่มย่อยสองครั้ง และการนำเสนอแนวคิดที่ได้จากการระดมสมองเพื่อปรับปรุงแผนการส่งเสริมให้มุ่งเป้ามากขึ้น ในขั้นตอนสุดท้ายเป็นการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในแต่ละอุตสาหกรรมเพื่อบูรณาการแผนการส่งเสริมให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 โดยในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าได้ทำแผนส่ ...
  • type-icon

   จ้างที่ปรึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561-2565 

   วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช; คมวุฒิ วิภูษิตวรกุล; ณัฎฐริกา ฤทธิทิพย์พันธุ์; บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

   การพัฒนาของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือที่เรียกว่า อุตสาหกรรม 4.0 เป็นการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้านเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล เน้นส่งเสริมการขยายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงประโยชน์ และความสําคัญในการนําเทคโนโลยีดิจิทัล และ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ...
  • Thumbnail

   จ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้เกิดธุรกิจใหม่ภายใต้โครงการ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ 

   ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)
  • type-icon

   จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจท่าเรือบก (Dry Port) เพื่อสนับสนุนการให้บริการของท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง 

   สถาพร โอภาสานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

   โครงการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ในการ (1) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) และความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม ออกแบบรายละเอียดเบื้องต้นและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE); และ (2) เพื่อศึกษารูปแบบการลงทุน และการบริหารจัดการ และด้านอื่นๆ ที่มีความจำเป็นให้ครอบคลุมและเพียงพอสำหรับประกอบการพิจารณาของผู้บริหารในการตัดสินใจดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจท่าเรือบก เพื่อสนับสนุนการให้บริการของท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง จากผลการวิเคราะห์โดยใช้การตัดสินใจแบบพิจารณาหลายเกณฑ์พบว่า จังหวัดขอนแก่น มีศักยภาพในการเป็นพื้นที่พัฒนาท่าเรือบก ...
  • type-icon

   ที่ปรึกษาศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม 

   วิโรจน์ ลิ่มตระการ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

   ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมมีการแข่งขันกันสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างยิ่ง แต่ยังคงมีอุปสรรคในการหันมาใช้เทคโนโลยี ทางวิศวกรรมที่ทันสมัยทดแทนเทคโนโลยีเดิมๆ ที่มีอยู่ของภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากความมั่นใจในเทคโนโลยีและที่ปรึกษาเทคโนโลยี ดังนั้นการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในวิธีการใช้และประโยชน์ที่ได้จากเทคโนโลยีในเชิงธุรกิจ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการหันมาใช้เทคโนโลยีด้านการออกแบบและผลิต และพัฒนาองค์ความรู้ของบริษัทอย่างยั่งยืน ดังนั้น กิจกรรมการดำเนินงานในงานนี้จะเน้นการจัด ...
  • type-icon

   พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) ปีงบประมาณ 2563 

   อรพรรณ คงมาลัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-03-04)

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (early stage) ปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ให้สามารถสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาแนวความคิดในการสร้างธุรกิจเชิงปฏิบัติการ โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ให้เห็นภาพรวมของธุรกิจได้อย่างชัดเจน และเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและให้คำปรึกษาเชิงลึกให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อนำไปปรับปรุงธุรกิจให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น โดยการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) การประชุมวางแผนการดำเนินโครงการร่ ...
  • type-icon

   พัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการสู่ความเป็นมืออาชีพ โครงการยกระดับศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง ปีงบประมาณ 2563 

   พีระ เจริญพร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-12-16)

   ธุรกิจบริการมีความสำคัญต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมากในเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งในแง่สัดส่วนของ GDP จำนวนธุรกิจ และจำนวนการจ้างงาน รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจไทย โดยมุ่งเน้นยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน สร้างงานสร้างรายได้และการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งเสริมการพัฒนาและผลักดันด้านการตลาดของธุรกิจบริการ ดังนั้น กองธุรกิจบริการจึงได้จัดทำกิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการสู่ความเป็นมืออาชีพขึ้น ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง ซึ่งประกอบด้วย ...
  • type-icon

   พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 

   สุวรรณ จันทิวาสารกิจ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-03-23)

   โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม บ่งชี้ว่าผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงประโยชน์การใช้เทคโนโลยีธุรกิจอัจฉริยะ (Business intelligence: BI) เพื่อลดต้นทุน และความเร็วในการบริหารจัดการธุรกิจ การออกแบบรายงานถือว่าเป็นสิ่งสำคัญช่วยธุรกิจดำเนินไปได้อย่างถูกต้องแม่นยำ นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ประกอบการยังขาดความเข้าใจในการใช้เครื่องมือด้านดิจิทัลสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจและการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักการจัดเก็บข้อมูลที่จะช่วยให้การใช้ข้อมูลในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การนำข้อมูลที่มีคุณภาพมาจัดทำรายงานผ่านเทคโนโลยีธุร ...
  • type-icon

   พันธมิตรสร้างแบรนด์และธุรกิจเพื่อความยั่งยืนในการแข่งขัน (Born Strong) ปี 2563 

   อัญณิฐา ดิษฐานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-03-04)

   หน่วยร่วมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดำเนินโครงการพันธมิตรสร้างแบรนด์และธุรกิจเพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน (Born Strong) โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการใน 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการรายย่อยที่มีแนวคิดทำผลิตภัณฑ์ ในกลุ่ม Health & Beauty และ 2) ผู้ประกอบการรับจ้างการผลิต OEM ตัวจริง ที่มีโรงงานและมีนวัตกรรมการผลิตที่มีคุณภาพและถูกต้องตามกฎหมาย เช่น โรงงานรับผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, โรงงานรับผลิตเครื่องสำอาง เป็นต้น โดยการส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการภาค ...