Now showing items 1-12 of 12

  Client
  Thai Industrial Standards Institute [1]
  กรมการค้าภายใน [1]
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า [2]
  กรมสรรพสามิต [1]
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม [3]
  การท่าเรือแห่งประเทศไทย [1]
  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม [2]
  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม [1]
  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [1]
  สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) [1]
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม [1]
  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) [1]