Now showing items 1-13 of 13

   Client
   Thai Industrial Standards Institute [1]
   กรมการค้าภายใน [1]
   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า [2]
   กรมสรรพสามิต [1]
   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม [3]
   การท่าเรือแห่งประเทศไทย [1]
   ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม [1]
   ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม [2]
   ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม [1]
   ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [1]
   สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) [1]
   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม [1]
   สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) [1]