Recent Submissions

 • type-icon

  วิจัยการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ด้านการจัดการภัยพิบัติ) ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการกระจายอำนาจเเละประชาธิปไตยท้องถิ่น 

  วสันต์ เหลืองประภัสร์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-02-10)

  เข้าดูเนื้อหาได้ที่ https://www.kpi.ac.th/knowledge/research/data/1304
 • Thumbnail

  ศึกษาวิจัยแนวทางการจัดตั้งชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (Advanced Life Support Unit: ALS) ในจังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2565 

  ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-02-06)

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • Thumbnail

  ประเมินผลกระทบทางสังคมจากการยกเลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต 

  เศรษฐภูมิ บัวทอง (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-01-25)

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • type-icon

  หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคกลาง ปีงบประมาณ 2565 

  กนกวรา พวงประยงค์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-01-13)

  โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคกลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบท ชุมชน สถานการณ์ปัญหา และศักยภาพของชุมชนพื้นที่เป้าหมายในเขตภาคกลาง บ่มเพาะและส่งเสริม ผู้ประกอบการธุรกิจเชิงนวัตกรรมให้สามารถต่อยอดผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง กับกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนสร้างเครือข่ายระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคมและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา องค์กรธุรกิจและวิสาหกิจเพื่อสังคมสำหรับการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป้าหมายได้อย่าง เป็นระบบ โดยใช้วิธีการดำเนินงานผ่านกระบวนการบ่มเพาะให้คำปรึกษาและสนับสนุนการพัฒนาแนวคิด ผลงานน...
 • type-icon

  การขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา 

  ทรงชัย ทองปาน (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-01-13)

  เข้าดูเนื้อหาได้ที่ https://www.kpi.ac.th/knowledge/research/data/1301
 • type-icon

  การประเมินผลลัพธ์จากการดำเนินงานของโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรบูรณ์ วิสารทสกุล (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-12-20)

  โครงการประเมินผลลัพธ์จากการดำเนินงานของโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) นี้มีระยะเวลาในการศึกษาจำนวน 24 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 โดยโครงการประเมินนี้มีการดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ระหว่าง สสส. และคณะผู้วิจัย ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ทำการประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานของโครงการ พชอ. สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการในแต่ละเดือนสามารถศึกษาได้จากบทที่ 4 ของรายงานฉบับสมบูรณ์ และข้อมูลการประเมินผลลัพธ์นี้สามารถศึกษาได้จากบทที่ 5 บทที่ ...
 • type-icon

  ระบบเลือกตั้งเพื่อลดความขัดแย้งและส่งเสริมคุณภาพประชาธิปไตย 

  ประจักษ์ ก้องกีรติ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-10-18)

  งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์หลักสองประการคือ ประการที่หนึ่ง เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของระบบเลือกตั้งที่ประเทศไทยใช้ตั้งแต่การปฏิรูปการเมืองปี 2540 ถึงรัฐธรรมนูญ 2560 และประการที่สอง ออกแบบระบบเลือกตั้งที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในปัจจุบันโดยคำนึงถึงเป้าหมายการลดความความขัดแย้งและการส่งเสริมคุณภาพประชาธิปไตยเป็นสำคัญ ระบบเลือกตั้งของไทยถูกเปลี่ยนบ่อยครั้งอันเนื่องมาจากความขัดแย้งและความไร้เสถียรภาพทางการเมืองในรอบ 2 ทศวรรษประเทศไทยเปลี่ยนระบบเลือกตั้งถึง 4 ครั้ง คือ ระบบเลือกตั้งปี 2540, ระบบเลือกตั้งปี 2550, ระบบเลือกตั้งปี 2550 แก้ไขเพิ่...
 • type-icon

  วิจัยทางการตลาดเพื่อเป็น ข้อมูลสนับสนุนคุณค่าของแบรนด์ บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

  นพพล ตั้งจิตพรหม (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-09-10)

  โครงการวิจัยทางการตลาดเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนคุณค่าของแบรนด์ บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อการเก็บข้อมูลจากลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับทัศนคติและความคิดเห็นที่มีต่อแบรนด์ Z.com และทำการสรุปผลการวิจัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนคุณค่าของแบรนด์ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน คือ การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทีเกี่ยวข้องกับแบรนด์เพื่อกำหนดแนวคิดที่จะนำไปใช้ในการทำวิจัยทางการตลาด ดำเนินการร่วมกับบริษัทในการกำหนดกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง และพัฒนาแบบสอบถามในการ...
 • type-icon

  พัฒนาตัวชี้วัดและวัดระดับสันติภาพในสังคมไทย (Thai Peace Index) 

  เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-09-10)

  การศึกษานี้เป็นการพัฒนาดัชนีสันติภาพไทย (TPI) ประกอบด้วย 4 ดัชนีหลัก 34 ดัชนีย่อย ดัชนีเหล่านี้ทั้งหมดได้รับการพัฒนาตามมาตรการที่ใช้ในระดับสากล แต่ได้รับการคัดเลือกและปรับให้เข้ากับบริบทของไทย ดัชนีหลัก 4 ตัว ได้แก่ การขาดความรุนแรงทางกายภาพ ความปลอดภัยและประกันสังคม การยอมรับความหลากหลายและสิทธิมนุษยชน และความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยพบว่า ค่า TPI อยู่ที่ 3.37 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับปานกลางเพื่อสันติภาพ ในบรรดาดัชนีทั้ง 4 ด้าน ด้านความปลอดภัยและประกันสังคมได้คะแนนต่ำสุดที่ 3.29 การระบาดของ COVID-19 ไม่ส่งผลกระทบต่อคะแนนดัชนีสันติภาพโดยรวม อย่างไรก็ต...
 • type-icon

  การใช้ประโยชน์ขยะพอลิเมอร์กล่องบรรจุอาหารที่เกิดขึ้นจากธุรกิจส่งอาหารในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อการผลิตเหล็กกล้าแบบยั่งยืน : การผลิตคาร์บอนกราไฟต์และการประยุกต์ใช้เป็นสารเพิ่มคาร์บอนในเหล็กเหลว 

  สมยศ คงคารัตน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-08-03)

  ขยะกล่องบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นวัสดุพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายยากซึ่งมีมากในช่วงการระบาดของโควิด โดยทั่วไปจะเป็นประเภทพอลิสไตรีน (PS) และ พอลิโพรไพลีน (PP) ขยะพลาสติกทั้งสองมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักซึ่งจำเป็นในกระบวนการผลิตเหล็ก ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จึงพัฒนาวิธีใช้ประโยชน์ขยะพอลิเมอร์โดยเปลี่ยนเป็นคาร์บอนที่มีคุณค่าและนำมาใช้เป็นสารเพิ่มคาร์บอนในน้ำเหล็กในกระบวนการผลิตเหล็กกล้า PS และ PP จะถูกย่อยให้มีขนาดเล็กกว่า 10 มม. แล้วผสมด้วยอัตราส่วน PS/PP ที่ 100/0 ถึง 40/60 โดยน้ำหนัก รวมทั้งสิ้น 7 ตัวอย่าง โดยให้ชื่อว่า PS และ Blend#1 - Blend#6 จากนั้นน...
 • type-icon

  สังเคราะห์แกรฟีนโฟมจากขยะพลาสติกเพื่อใช้เป็นแผ่นดักจับฝุ่น PM2.5 

  อรรฆวัชร รวมไมตรี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-07-08)

  โครงการวิจัยนี้ศึกษาการสังเคราะห์แกรฟีนโฟมจากขยะพลาสติกเพื่อใช้เป็นแผ่นดักจับฝุ่น PM2.5 โดยโครงการวิจัยนี้ได้ศึกษาการปลูกแกรฟีนบนนิกเกิลโฟม (3×4×0.2 cm3) โดยใช้วิธีการเคลือบผิวด้วยไอเคมี ที่ใช้ขยะหลอดพลาสติกและขยะขวดพลาสติกเป็นแหล่งคาร์บอน ผลการวิจัยแสดงให้ทราบว่าการปลูกแกรฟีนที่อุณหภูมิ 800 ºC เป็นเวลานาน 30 นาที โดยใช้ปริมาณขยะหลอดพลาสติก 0.5 กรัม เป็นเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการปลูกแกรฟีน โครงการวิจัยนี้ ได้แสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพและตัวประกอบคุณภาพ (quality factor) ของแกรฟีนโฟมที่มีความหนา 1.6 มิลลิเมตร จากผลการทดสอบทำให้ทราบว่าแกรฟีน...
 • type-icon

  วิจัยประเมินผลการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 

  ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-03-18)

  การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ทำการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ทั้งการสนทนากลุ่ม การเสวนาสัมภาษณ์เชิงลึก สำรวจแบบสอบถาม จากการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการศึกษา พบว่า ในกระบวนการจัดการเลือกตั้งครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มีปัญหาหลายประการ ทั้งเกิดจากระบบเลือกตั้งที่มีผลให้มีงานธุรการในกระบวนการจัดการเลือกตั้งมากขึ้น ปัญหาด้านกฎหมาย ระเบียบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการกำหนดแนวทางปฏิบัติด้านต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เช่น ปัญหาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเลือกตั้ง เช่น กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจำเขตเลือกตั้ง ไม่เพียงพอก...
 • Thumbnail

  การศึกษาเพื่อการวางแผน การควบคุมและป้องกัน โรคติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในโคเนื้อและโคนม โดยใช้โมเดลการศึกษาในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

  อมรรัตน์ เกิดแก้ว เคร็นซ์; พงศกร มาตย์วิเศษ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-01-05)

  พื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นพื้นที่ที่มีการทำฟาร์มปศุสัตว์ที่เป็นโฮสต์จำเพาะของพยาธิใบไม้ Fasciola gigantica อยู่หลายชนิด เช่น โค กระบือ เป็นต้น โดยสัตว์เศรษฐกิจที่มีการเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายในพื้นที่ดังกล่าว คือโคเนื้อและโคนม นอกจากปัจจัยด้านปศุสัตว์แล้ว ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของอำเภอปากช่องซึ่งเป็นพื้นที่ราบสูงเชิงเขาและที่ราบลุ่มมีแหล่งน้ำขนาดเล็กใหญ่กระจายอยู่ทั่วไป มีความเหมาะสมต่อการแพร่พันธุ์ของหอยตัวกลางชนิดที่หนึ่งของพยาธิใบไม้ F. gigantica จึงทำให้มีโอกาสสูงที่พยาธิจะสามารถดำรงชีวิตแบบครบวงจรได้ การศึกษาวิจัยภายใต้แผนงานวิจ...
 • type-icon

  Research on the Social Impact of Creative Hubs in Thailand 

  พีรดร แก้วลาย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-08-03)

  บริติช เคาน์ซิล อธิบายความหมายของ 'ศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์' ว่าเป็นสถานที่ในทางกายภาพและเสมือนจริง ที่นำคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มาไว้ด้วยกัน เป็นผู้ประสานโดยการให้พื้นที่และการสนับสนุนการสร้างเครือข่าย การพัฒนาธุรกิจ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนงานสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี นอกเหนือจากการมีส่วนร่วมในการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยแล้ว ศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในระดับบุคคล ชุมชน และระดับประเทศ โดยแต่ละแห่งจะมีเอกลักษณ์ ลักษณะ และบทบาท เฉพา...
 • type-icon

  พัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีคัดเลือก 

  แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-06-14)

  วัตถุประสงค์ของงานศึกษาประกอบด้วย 1) เพื่อศึกษาบริบทด้านการค้าสินค้าเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสระแก้ว 2) เพื่อวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมด้านการค้าสินค้าเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสระแก้วและประเทศเพื่อนบ้าน 3) เพื่อเสนอแนะกรอบแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสระแก้วและประเทศเพื่อนบ้านและ 4) เพื่อนำองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยมาประกอบการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนาของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาขอบเขตและวิธีการศึกษาประกอบด้วย 1) ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าเชิงสร้างสรรค์ตามกรอบการนิยามของ UNCTAD และห...
 • type-icon

  พัฒนาเครือข่ายการค้าบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีคัดเลือก 

  แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-06-14)

  วัตถุประสงค์ของงานศึกษาประกอบด้วย 1) เพื่อศึกษาบริบทด้านการค้าบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสระแก้ว 2) เพื่อวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมด้านการค้าบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสระแก้วและประเทศเพื่อนบ้าน 3) เพื่อเสนอแนะกรอบแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายการค้าบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสระแก้วและประเทศเพื่อนบ้านและ 4) เพื่อนำองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยมาประกอบการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนาของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาขอบเขตและวิธีการศึกษาประกอบด้วย 1) ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าบริการเชิงสร้างสรรค์ตามกรอบการนิยามของ UNCTAD และห...
 • type-icon

  นวัตกรรมการออกแบบระบบห้องและการปรับอากาศความดันลบสำหรับการกักตัวผู้ติดเชื้อ COVID-19 และโมเดลคอมพิวเตอร์ที่สามารถจำลองการเคลื่อนที่ของ droplets 

  ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-06-14)

  ในปัจจุบันนี้ได้เกิดมีอุบัติการณ์ของโรคระบาดที่มีความรุนแรง และส่งผลกระทบต่อประชากรทั่วทั้งโลก ที่มีชื่อว่า Coronavirus Disease (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคระบาดที่มีการติดต่อระหว่างคนสู่คนได้อย่างรวดเร็ว โดยในปัจจุบันยังไม่ปรากฏมีวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพและยับยั้งโรคนี้ได้โดยสิ้นเชิง ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดจึงเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ในเบื้องต้นจะมีการนำผู้ป่วยมาผ่านกระบวนการกักตัว (Quarantine) เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด และรักษาตามอาการเฉพาะบุคคลนั้น ๆ โดยการแพร่ระบาดนั้นเกิดผ่านกลไกการแพร่กระจายของสารคัดหลั่งจากผู้ติดเชื้อ เช...
 • type-icon

  การติดตามประเมินผลและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ 

  รุ่งรัตน์ เต็งเก้าประเสริฐ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-12-30)

  การวิจัย “การติดตามประเมินผล และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ” มีวัตถุประสงค์ 3 ด้าน ได้แก่ 1. เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ตามข้อเสนอนโยบายสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ระหว่างปี 2551-2558 2. เพื่อสร้างกระบวนการติดตามประเมินผลขับเคลื่อน และดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมหรือนโยบายจากมติการประชุมผู้สูงอายุระดับชาติ และ 3. เพื่อรับฟังข้อเสนอนโยบายด้านผู้สูงอายุ จากภาคีเครือข่ายและกำหนดเป็นมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2560 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการดำเนินงาน 3 ขั้นตอนหลักๆ ได...
 • type-icon

  พัฒนาต้นเเบบการป้องกัน คุ้มครอง เฝ้าระวังการทอดทิ้งเเละทารุณกรรมผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของชมรมผู้สูงอายุ ครอบครัว และชุมชน 

  เดชา สังขวรรณ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-11-30)

  “การพัฒนาต้นแบบการป้องกัน คุ้มครอง เฝ้าระวังการทอดทิ้งและทารุณกรรมผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชมรมผู้สูงอายุ ครอบครัว และชุมชน” เป็นการทดลองเชิงปฏิบัติการโดยมีชมรมผู้สูงอายุ เป็นแกนนำ เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาและสาเหตุการทอดทิ้งและทารุณกรรมผู้สูงอายุในชุมชนมาตรการและแนวทางในการป้องกัน คุ้มครอง และเฝ้าระวังผู้สูงอายุจากการถูกทอดทิ้ง และการทารุณกรรมในสังคมไทยและต่างประเทศ และจัดทำเป็นคู่มือ ดำเนินการใน 8 พื้นที่ ได้แก่ ชุมชนไทยเทยิ่น กรุงเทพมหานคร ชุมชนเทศบาลตำบลหนองลาน จังหวัดกาญจนบุรี ชุมชนเทศบาลเมือง หนองปรือ จังหวัดชลบุรี ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา จ...
 • type-icon

  สำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2563 

  ธีระ สินเดชารักษ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-10-21)

  โครงการวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาทัศนคติความคิดเห็นของประชาชนต่อกองทัพบกโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ 1) เพื่อศึกษาทัศนคติ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของกองทัพบก 2) เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นและความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาท หน้าที่ และการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบก และ 3) เพื่อนำไปใช้กำหนดแนวทาง การสื่อสารและแนวทางการดำเนินงานของกองทัพบกต่อไปในอนาคต ผลการศึกษา พบว่า (1) ภาพลักษณ์ของกองทัพบก มิติที่ 1 ภาพลักษณ์แต่เดิมมีระดับภาพลักษณ์อยู่ในระดับดี มิติที่ 2 ภาพลักษณ์ปัจจุบันระดับภาพลักษณ์อยู่ในระดับดี มิติที่ 3 ภาพลักษณ์ด้านผู้นำกองทัพบกมีระดับภาพล...
 • View more