Now showing items 4-23 of 29

 • type-icon

  จัดจ้างทำการประเมินมาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก 

  ภุชงค์ เสนานุช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-04-14)

  กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้พัฒนามาตรฐานการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมแก่เด็กในสถาบัน โดยมุ่งเน้นให้เด็กที่จำเป็นต้องเข้ารับบริการในสถานรองรับเด็กดังกล่าว ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี จึงได้กำหนดให้มีการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินมาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก 2)เพื่อพัฒนาการดำเนินงานตามมาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก และ3)เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานในการ ...
 • type-icon

  จัดทำแบบประเมินผลการเข้าถึงและจำนวนผู้ชมรายการจากช่อง 7HD 

  พรทิพย์ พิมลสินธุ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-04-09)

  การประเมินผลรายการ “มีบ้าน มีสุข” มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา (1) เพื่อศึกษาการรับรู้รายการ “มีบ้าน มีสุข” ที่เผยแพร่ผ่านทางช่อง 7HD (2) เพื่อศึกษาการรับรู้หน่วยงานที่จัดทำรายการ “มีบ้าน มีสุข” ที่เผยแพร่ผ่านทางช่อง 7HD (3) เพื่อสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการ “มีบ้าน มีสุข” ที่เผยแพร่ผ่านทางช่อง 7HD (4) เพื่อศึกษาความรู้ที่ได้รับของกลุ่มเป้าหมายจากรายการ “มีบ้าน มีสุข” ที่เผยแพร่ผ่านทางช่อง 7HD และ (5) เพื่อสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานที่จัดทำรายการ “มีบ้าน มีสุข” ที่เผยแพร่ผ่านทางช่อง 7HD ...
 • type-icon

  จัดทำแบบประเมินผลการเข้าถึงและจำนวนผู้ชมรายการจากช่อง 7HD (ระยะที่ 2) 

  พรทิพย์ พิมลสินธุ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-04-09)

  การประเมินผลรายการ “ชุมชน...มีสุข” มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา (1) เพื่อประเมินการรับรู้รายการ “ชุมชน...มีสุข” ที่เผยแพร่ผ่านทางช่อง 7HD (2) เพื่อประเมินการรับรู้หน่วยงานที่จัดทำรายการ “ชุมชน..มีสุข” ที่เผยแพร่ผานทางช่อง 7HD (3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการ“ชุมชน...มีสุข” ที่เผยแพร่ผ่านทางช่อง 7HD (4) เพื่อประเมินความรู้ที่ได้รับของกลุ่มเป้าหมายจากรายการ“ชุมชน...มีสุข” ที่เผยแพร่ผ่านทางช่อง 7HD และ (5) เพื่อประเมินความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานที่จัดทำรายการ “ชุมชน...มีสุข” ที่เผยแพร่ผ่านทางช่อง ...
 • type-icon

  จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคม ประจำปี 2560 

  ศุภชัย ศรีสุชาติ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

  รายงานสถานการณ์ทางสังคมของกระรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี พ.ศ.2560 เป็นการรายงานข้อมูลสถิติของกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง สถานการณ์ทางสังคมที่สำคัญ ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2560 โดยในรายงานมีการนำเสนอถึงรายงานสถิติที่สำคัญที่เป็นเครื่องบ่งชี้สถานการณ์ทางสังคมของกลุ่มเป้าหมาย การดำเนินงานของกรมต่าง ๆ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความท้าทายต่าง ๆ ของการดำเนินงานของกระทรวงที่จะต้องดำเนินการ ในอนาคต ซึ่งความท้าทายเหล่านี้อาจเกิดมาจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ รายงานสถานการณ์ทางสังคมอาจมีควา ...
 • type-icon

  จ้างที่ปรึกษาดำเนินการวิจัยเชิงลึกลูกค้าบ้านอยู่อาศัย ประจำปี 2561 

  นพพร เรืองวานิช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

  โครงการวิจัยเชิงลึกลูกค้าบ้านอยู่อาศัยประจำปี 2561 ภายใต้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการเพื่อทบทวนสัดส่วนและศึกษาพฤติกรรมความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าบ้านอยู่อาศัยแต่ละ Sub-Segment ที่เป็นผลการศึกษาของโครงการวิจัยตลาดเชิงลึกธุรกิจหลัก ประจำปี 2559 ตาม Customer Journey รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน และความภักดีของลูกค้าบ้านอยู่อาศัยแต่ละ Sub-segment ต่อ กฟน. และทดสอบแนวคิดเกี่ยวกับงานบริการต่าง ๆ ที่จะดำเนินการในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะแนวทาง และกลยุทธ์ในการทำการตลาด รวมถึงส่งเสริม Omni Channel & Digital ...
 • type-icon

  จ้างที่ปรึกษาประเมินผลตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ ตัวชี้วัดที่ 1.4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

  พรทิพย์ พิมลสินธุ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

  The assessment per the official endorsement of the Public Relations Department, the indicator at 1.4 with percentage of the target audience accepting good image of the Public Relations Department as the institute of professional mass communication and public relations at the national level. The objectives of the research were: 1) To explore opinion of the target audience who are the recipients of the information services to public through the Public Relations Department’s radio broadcasting and television, toward the image of the Public Relations ...
 • type-icon

  จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงาน ปี 2555-2556 

  วิทวัส รุ่งเรืองผล; Witawat Rungruangphon (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

  ปี Office of SME Promotion (OSMEP) was compulsorily required to start self-evaluation program especially in its cores operation. Strategic Planning and Budgets Administrative whom responsible to this requirement concerned necessary of this program also the transparency and fairness of the program decided to perform “OSEMP Core Project 2012 – 2013 Evaluation” which aimed to evaluate overall performance of OSMEP Core project during 2012 – 2013 along with find out subject for OSMEP improvement and number of suggestions support OSMEP to achieve its ...
 • type-icon

  จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานฯ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 

  วิทวัส รุ่งเรืองผล; ศุภชัย ศรีสุชาติ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

  สืบเนื่องจากการดำเนินงานโครงการภายใต้กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบการประเมินผลการดำเนินงานโดยเฉพาะในส่วนของการดำเนินงานภารกิจพื้นฐาน และความรับผิดชอบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานความรับผิดชอบของสำนักบริหารกลยุทธ์และงบประมาณ ทางสำนักฯ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการประเมินผลโครงการ ความโปร่งใสและเป็นธรรมในการประเมินผล จึงได้มีการดำเนินการโครงการประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานฯ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์หลักของโครงการคือ ...
 • type-icon

  ติดตามและประเมินผลมาตรฐานการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 

  ภุชงค์ เสนานุช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562)

  โครงการติดตามและประเมินผลมาตรฐานการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลและตรวจประเมินผลปฏิบัติงาน และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวทั้ง ๘ แห่ง ให้สามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่าตามเป้าหมายที่กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบค ...
 • type-icon

  เตรียมการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ : การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมเเละการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

  เดชา สังขวรรณ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-05)

  โครงการ "การศึกษาเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ: การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ" โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการสำรวจทัศนคติของประชาชนที่มีต่อค่านิยมหรือมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท เพื่อนำไปสู่การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมแ ...
 • type-icon

  ที่ปรึกษาศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม 

  วิโรจน์ ลิ่มตระการ; Limtrakarn, Wiroj (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

  ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมมีการแข่งขันกันสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างยิ่ง แต่ยังคงมีอุปสรรคในการหันมาใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมที่ทันสมัยทดแทนเทคโนโลยีเดิมๆที่มีอยู่ของภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากความมั่นใจในเทคโนโลยีและที่ปรึกษาเทคโนโลยี ดังนั้นการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในวิธีการใช้และประโยชน์ที่ได้จากเทคโนโลยีในเชิงธุรกิจ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการหันมาใช้เทคโนโลยีด้านการออกแบบและผลิต และพัฒนาองค์ความรู้ของบริษัทอย่างยั่งยืน ดังนั้นกิจกรรมการดำเนินงานในงานนี้ จะเน้นการจัดทำ ...
 • type-icon

  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการข้อร้องเรียน 

  เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-19)

  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปี 2562 ผลการศึกษาจากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จำนวน 670 คน แบ่งเป็น มาตรา 57 ประเด็นการร้องเรียนมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 5.52 มาตรา 59 จำนวน 633 คน จำแนกตามประเด็นการร้องเรียน ประกอบด้วย ประเด็นถูกเรียกเก็บเงิน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 19.10 ประเด็นไม่ได้รับความสะดวกตามสมควร 262 คน คิดเป็นร้อยละ 39.10 และ ประเด็นไม่ได้รับบริการตามสิทธิที่กำหนด 243 คน คิดเป็นร้อยละ 36.27 ตามลำดับ ผลการศึกษาจำแนกตามวัตถุประสงค์ดังนี้ วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อประเมินการจัดก ...
 • type-icon

  ประเมินผลการดำเนินดำเนินการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

  ธีระ สินเดชารักษ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-11-06)

  บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) นำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การกำหนดค่ามาตรฐาน (Baseline) และค่ามาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmark) ของแต่ละตัวชี้วัด รวมทั้งประเมินผลการจัดเก็บข้อมูลประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในภาพรวม 2) นำเสนอผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมในแต่ละด้าน รวมทั้งประเมินจุดอ่อน-จุดแข็ง และโอกาสในการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 3) กำหนดทิศทาง และเป้าหมายในการปฎิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการยุติธรรมตามแผนบูรณาการ และแผนระดับชาติต่าง ๆ ของรัฐบาลด้านกระบวนการยุติธรรม ...
 • type-icon

  พัฒนากระบวนการมาตรฐานในการสำรวจข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน 

  ธันยพร สุนทรธรรม (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-11-06)

  งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนากระบวนการสำรวจข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนของประเทศไทย ทั้งวงรอบการสำรวจ แผนการสำรวจ วิธีการจัดเก็บข้อมูล วิธีการเลือกตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ด้วยการทบทวนกระบวนการสำรวจข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนของไทยที่ผ่านมา และการศึกษาแนวทางการสำรวจตามมาตรฐานสากล เพื่อออกแบบการสำรวจเบื้องต้น และรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) จนนำไปสู่การออกแบบสอญ.1 สอญ.1 (โทรศัพท์) และแบบสอญ.2 ตลอดจนการออกแบบกระบวนการสำ ...
 • type-icon

  พัฒนากลไกการส่งเสริมสิทธิคนพิการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรายบุคคล 

  ระพีพรรณ คำหอม; วรรณวดี พูลพอกสิน (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-10-20)

  การศึกษาโครงการพัฒนากลไกการส่งเสริมสิทธิคนพิการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรายบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรายบุคคล และส่งเสริมระบบการจัดการคนพิการรายบุคคล (Case management) และเพื่อจัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรายบุคคล ระเบียบวิธีการศึกษา เป็นการใช้แบบพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ คนพิการที่ทำการสำรวจข้อมูลในปี 2561 ในพื้นที่เป้าหมาย 8 จังหวัดจำนวน 540 คน และจัดทำแผนได้จำนวน 484 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบประเมินคนพิการมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาค ...
 • type-icon

  พัฒนาบทความวิชาการเพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเชิงนโยบาย (Policy) และประชาสัมพันธ์ของ บสย. 

  นพพร เรืองวานิช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-07-09)

  โครงการพัฒนาบทความวิชาการเพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเชิงนโยบาย (Policy) และประชาสัมพันธ์ของ บสย. มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการเพื่อศึกษาระบบกลไกการค้ำประกันของระบบการค้ำประกันทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ เพื่อศึกษาข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบทางเศรษฐกิจ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการค้ำประกันในประเทศไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยบทความวิจัยฉบับนี้ เริ่มต้นจากการศึกษาบทความเชิงวิชาการและทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ...
 • type-icon

  พัฒนาระบบขึ้นทะเบียน ฝึกอบรมและทดสอบความรู้ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย 

  นพพร ลีปรีชานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-11-04)

  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบขึ้นทะเบียน ฝึกอบรมและทดสอบความรู้ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย และพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม รวมทั้งการทดสอบความรู้ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ในการพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียน ได้ศึกษารวบรวมข้อมูลกฎระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การอนุญาตและขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมก ...
 • type-icon

  ศึกษาเปรียบเทียบ และจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตงานตามโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการให้บริการรับคำขออนุญาตทำงาน การออกใบอนุญาตทำงานและการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 

  วินัย รักสุนทร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-12-04)

  กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานการบริหารแรงงานต่างด้าวให้เป็นรูปแบบดิจิทัล ในการนี้จะใช้แนวทางจ้างให้เอกชนดำเนินการแบบเบ็ดเสร็จ ผู้รับจ้างรับผิดชอบการจัดสร้างสถานที่รับคำขออนุญาต พัฒนาระบบให้บริการเชิงอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการขออนุญาตและจัดทำใบอนุญาต อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนงานบริหารการทำงานของคนต่างด้าว เอกสารข้อกำหนดฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดรายละเอียดการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและสร้างความเท่าเทียมในโอกาสที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินงานสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย The Department of Employment is planning ...
 • type-icon

  ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ กิจกรรมที่ 1: ชุดความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เมือง : กรุงเทพฯ 

  ชุมเขต แสวงเจริญ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-01-07)

  การจัดทำโครงการศูนย์นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ กิจกรรมที่ 1 : ชุดความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ จากรัฐบาลได้กำหนดประเด็นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จึงได้มีการจัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อดำเนินการศึกษาและรวบรวมผลงานวิชาการ การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านศูนย์นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 2) เพื่อศึกษาชุดความรู้ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้การดูแลคนพิการตามประเภทความพิการและทุกช่วงวัย รวมทั้งเป็นที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้และสร้างความเข้า ...
 • type-icon

  ส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย กลุ่มที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้) 

  นพพร ลีปรีชานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-11-04)

  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการตรวจสอบรับรองการจัดการพลังงานโดยผู้ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด ดังที่กำหนดไว้ในกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และโครงการนี้ต้องการกระตุ้นและส่งเสริมให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ด้วยการสนับสนุน ค่าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 40,000 บาทต่อแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนิ ...