Recent Submissions

 • type-icon

  ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน ระยะต้นแผน 

  รณรงค์ จันใด; ภุชงค์ เสนานุช; กาญจนา รอดแก้ว (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-08-30)

  การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของกรมการพัฒนาชุมชน ระยะต้นแผน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของกรมการพัฒนาชุมชน ระยะต้นแผน ๒. เพื่อประเมินความพึงพอใจจากการดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของกรมการพัฒนาชุมชน ระยะต้นแผน และ 3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ และตัวอย่างความสำเร็จจากการดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของกรมการพัฒนาชุมชน ระยะต้นแผน ผลการประ...
 • type-icon

  การศึกษารูปแบบและกลไกการสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

  ศุภชัย ศรีสุชาติ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-08-27)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบหลายฝ่ายให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เริ่มจากการทบทวนบทเรียนระหว่างประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจัดสนทนากลุ่มโฟกัส 5 กลุ่มที่ 5 จังหวัดในประเทศไทยเพื่อแบ่งปันบทเรียนที่ได้เรียนรู้ตลอดจนร่วมกันพัฒนากรอบการทำงานร่วมกันที่เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ชาญฉลาดในท้องถิ่นมีสาระสำคัญ 5 ประการ จากการทบทวนวรรณกรรมระหว่างประเทศ ประการแรกการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมจำเป็นต้องมีเป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจน ประการที่สองเป้าหมายการเรียนรู้ของแต่ละท้องถิ่น...
 • type-icon

  จัดทำแบบประเมินผลการเข้าถึงและจำนวนผู้ชมรายการโทรทัศน์ ระยะที่ 3 

  พรทิพย์ พิมลสินธุ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-08-27)

  การประเมินผลรายการ “ชุมชน...มีสุข” มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา (1) เพื่อประเมินการรับรู้รายการ “ชุมชน...มีสุข” ที่เผยแพร่ผ่านทางช่อง 7HD (2) เพื่อประเมินการรับรู้หน่วยงานที่จัดทำรายการ “ชุมชน..มีสุข” ที่เผยแพร่ผ่านทางช่อง 7HD (3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการ “ชุมชน...มีสุข” ที่เผยแพร่ผ่านทางช่อง 7HD (4) เพื่อประเมินความรู้ที่ได้รับของกลุ่มเป้าหมายจากรายการ “ชุมชน...มีสุข” ที่เผยแพร่ผ่านทางช่อง 7HD และ (5) เพื่อประเมินความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานที่จัดทำรายการ “ชุมชน...มีสุข” ที่เผยแพร่ผ่าน...
 • type-icon

  ประเมินความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและปรับปรุงแผนการจัดการความต่อเนื่องในการทำงานของระบบสารสนเทศขององค์กร (IT Continuity Plan) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

  สัญญา มิตรเอม (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-08-18)

  โครงการจัดทำแผนการจัดการความต่อเนื่องในการทำงานของระบบสารสนเทศขององค์กร (IT Continuity Plan) ให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร สำหรับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) จัดทำเพื่อ (1) เพื่อการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบ IT (2) เพื่อปรับปรุงแผนการจัดการความต่อเนื่องในการทำงานของระบบสารสนเทศขององค์กร (IT Continuity Plan) ให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร และสามารถใช้งานได้จริง โดยทั่วไปทุกองค์กรจะมีการจัดทำแผนการจัดการความต่อเนื่องในการทำงานของระบบสารสนเทศ...
 • type-icon

  ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าธุรกิจหลัก (CSI) ประจำปี 2563 

  ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-06-14)

  โครงการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าธุรกิจหลัก (CSI) ประจำปี 2563 กำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าธุรกิจหลัก (CSI) และนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการพิจารณาเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้า และการส่งมอบงานบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าเพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน และความภักดี ในภาพรวมขององค์กร รวมถึงมีข้อมูลความต้องการลูกค้าในเชิงลึกที่สามารถนำไปจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อรองรับการแข่งขนและรักษาฐานลูกค้ารายสำคัญของ กฟน. โดยจะดำเนินการสำรวจในส่วนของความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า ผลการศึกษาประจำปี 2563 พบว่า ความพึงพอใจโดย...
 • type-icon

  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มที่ 10 

  สุพจน์ ชววิวรรธน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-04-29)

  การประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มที่ 10 ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวง รวมถึงหน่วยงานที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร) จำนวนทั้งสิ้น 377 หน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินมีการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดได้อย่างครบถ้วนทุกตัวชี้วัด แต่ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวทางการตอบแบบวัดของแต่ละตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินอยู่มาก ดังจะเห็นได้จากผลคะแนนการประ...
 • type-icon

  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มที่ 9 

  สุพจน์ ชววิวรรธน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-04-29)

  การประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มที่ 9 ประกอบด้วยจังหวัดตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา และสตูล จำนวนทั้งสิ้น 631 หน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินมีการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดได้อย่างครบถ้วนทุกตัวชี้วัด แต่ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวทางการตอบแบบวัดของแต่ละตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินอยู่มาก ดังจะเห็นได้จากผลคะแนนการประเมินที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่ร้อยละ 85 มีจำนวนเพียง 77 หน่วยงานหรือร้อยละ 12.20 ซึ่งถือว่ายังห่างไกลจากเป้าหมายของรัฐบาลท...
 • type-icon

  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 กลุ่มที่ 8 

  สุพจน์ ชววิวรรธน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-04-29)

  การประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มที่ 8 ประกอบด้วยจังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนองและสุราษฎร์ธานี จำนวนทั้งสิ้น 573 พบว่า หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินมีการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดได้อย่างครบถ้วนทุกตัวชี้วัด แต่ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวทางการตอบแบบวัดของแต่ละตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินอยู่มาก ดังจะเห็นได้จากผลคะแนนการประเมินที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่ร้อยละ 85 มีจำนวนเพียง 40 หน่วยงานหรือร้อยละ 7 ซึ่งถือว่ายังห่างไกลจากเป้าหมายของรัฐบาลท...
 • type-icon

  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563กลุ่มที่ 5 

  สุพจน์ ชววิวรรธน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-04-29)

  การประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มที่ 5 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน จำนวนทั้งสิ้น 830 หน่วยงาน พบว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินมีการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดได้อย่างครบถ้วนทุกตัวชี้วัด แต่ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวทางการตอบแบบวัดของแต่ละตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินอยู่มาก ดังจะเห็นได้จากผลคะแนนการประเมินที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่ร้อยละ 85 มีจำนวนเพียง 43 หน่วยงานหรือร้อยละ 5.18 ซึ่งถือว่ายังห่างไกลจากเป้าหมา...
 • type-icon

  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มที่ 4 

  สุพจน์ ชววิวรรธน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-04-29)

  การประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภูและอุดรธานี จำนวนทั้งสิ้น 1,512 หน่วยงาน พบว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินมีการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดได้อย่างครบถ้วน ทุกตัวชี้วัด แต่ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวทางการตอบแบบวัดของแต่ละตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินอยู่มาก ดังจะเห็นได้จากผลคะแนนการประเมินที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่ร้อยละ 85 มีจำนวนเพียง 126 หน่วยงา...
 • type-icon

  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มที่ 3 

  สุพจน์ ชววิวรรธน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-04-29)

  การประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ จำนวนทั้งสิ้น 1,475 หน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินมีการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดได้อย่างครบถ้วนทุกตัวชี้วัด แต่ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวทางการตอบแบบวัดของแต่ละตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินอยู่มาก ดังจะเห็นได้จากผลคะแนนการประเมินที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่ร้อยละ 85 มีจำนวนเพียง 63 หน่วยงานหรือร้อยละ 4.27 ซึ่งถือว...
 • type-icon

  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มที่ 2 

  สุพจน์ ชววิวรรธน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-04-29)

  การประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (เมืองพัทยา) จำนวนทั้งสิ้น 592 หน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินมีการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดได้อย่างครบถ้วนทุกตัวชี้วัด แต่ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวทางการตอบแบบวัดของแต่ละตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินอยู่มาก ดังจะเห็นได้จากผลคะแนนการประเมินที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่ร้อยละ 85 มีจำนวนเพ...
 • type-icon

  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มที่ 1 

  สุพจน์ ชววิวรรธน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-04-29)

  การประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยจังหวัดชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สมุทรปราการ สระบุรี สิงห์บุรีและอ่างทอง จำนวนทั้งสิ้น 729 หน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินมีการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดได้อย่างครบถ้วนทุกตัวชี้วัด แต่ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวทางการตอบแบบวัดของแต่ละตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินอยู่มาก ดังจะเห็นได้จากผลคะแนนการประเมินที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่ร้อยละ 85 มีจำนวนเพียง 59 หน่วยงานหรือร้อยละ 9.53 ซึ่...
 • type-icon

  วิจัยการพัฒนาเครื่องมือเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 

  พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-04-02)

  การพัฒนาเครื่องมือเตรียมพร้อมก่อนปล่อย (ผู้ต้องขัง) เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบท่วมท้นไปด้วยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด จนก่อให้เกิดความยุ่งยากในการบริหารจัดการงานยุติธรรมของประเทศทั้งระบบ โดยเฉพาะในส่วนของเรือนจำที่ต้องรับภาระอย่างหนักกับปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ แต่เรือนจำก็ไม่สามารถจำคุกผู้ต้องขังทุกคนไว้จนตาย สักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วก็ต้องปล่อย โดยเฉพาะผู้ต้องขังส่วนใหญ่ที่เป็นคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีมากกว่าร้อยละ 70 นั้น มักจะเป็นผู้กระทำผิดซ้ำถึงร้อยละ 62.64 และร้อยละ 73.13 ของผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำและศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเย...
 • type-icon

  การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำอ้อยระหว่างการเก็บรักษา 

  สุธีรา วัฒนกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-03-16)

  การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำอ้อยระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า - ผลิตภัณฑ์น้ำอ้อยแบบ A เมื่อเก็บนานขึ้นแนวโน้มความชอบจึงมีการลดลง มีคะแนนเฉลี่ยความชอบเท่ากับ 4.8 คือไม่ชอบผลิตภัณฑ์เพียงเล็กน้อย เนื่องจากสีเข้มขึ้น เกิดการแยกชั้น มีตะกอน และมีเส้นใย และเนื้อสัมผัสภายในปากหรือความมีบอดี้ที่หนักขึ้น และมีร้อยละของการยอมรับผลิตภัณฑ์เท่ากับ 47.1 - ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำอ้อยแบบ B เมื่อเก็บนานขึ้นแนวโน้มความชอบจึงมีการลดลง มีคะแนนเฉลี่ยความชอบเท่ากับ 5.7 คือชอบผลิตภัณฑ์เพียงเล็กน้อย ผู้ทดสอบให้ความคิดเห็นว่า...
 • type-icon

  การประเมินผลการดำเนินการตามทศวรรษคนพิการอาเซียน พ.ศ.2554-2563 เพื่อการขับเคลื่อนในระยะต่อไป 

  วิไลภรณ์ โคตรบึงแก (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-02-03)

  ประเทศไทย โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการในระดับอาเซียน โดยเมื่อปี พ.ศ. 2554 ได้มีการยกร่างเอกสารหลักการของการประกาศทศวรรษคนพิการอาเซียนและแผนในการขับเคลื่อนทศวรรษคนพิการแห่งอาเซียน พ.ศ. 2554 - 2563: ปีแห่งการส่งเสริมการพัฒนางานด้านคนพิการแบบบูรณาการในอาเซียน (Concept Note and Mobilization Plan of ASEAN Decade for Persons with Disabilities: The Thematic Years to Promote Disability Inclusive Development in ASEAN) และนำเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับอาว...
 • type-icon

  การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-01-18)

  การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มเป้าหมายจำนวน 1,100 คน โดยจำแนกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ กลุ่มแรกเป็นประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 12 - 59 ปี) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ เยาวชนและประชาชนทั่วไป อายุ 12 - 49 ปี จำนวน 331 คน และประชาชนทั่วไป อายุ 50 - 59 ปี จำนวน 529 คน ส่วนกลุ่มที่สองเป็นประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) จำนวน 240 คน ประสิทธิผลของโครงการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงว...
 • type-icon

  ประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  โมไนยพล รณเวช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-01-18)

  การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มเป้าหมายจำนวน 1,265 คน จำแนกเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้ประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวทำงาน จำนวน 194 คน แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทย (สัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา) จำนวน 564 คน และกลุ่มเป้าหมายรอง คือ ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 26 - 50 ปี จำนวน 305 คน และประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป จำนวน 202 คน ทั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประสิทธิผ...
 • type-icon

  การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการขับเคลื่อนประเด็น 

  วิไลวรรณ จงวิไลเกษม (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-12-30)

  โครงการการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการขับเคลื่อนประเด็น “สารเคมีการเกษตร” ของไทยพีบีเอส มีวัตถุประสงค์ คือ1) เพื่อประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact) จากการขับเคลื่อนประเด็น “สารเคมีการเกษตร” ของไทยพีบีเอส 2) เพื่อประเมินความคุ้มค่าและผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในการขับเคลื่อนประเด็น “สารเคมีการเกษตร” ของไทยพีบีเอส 3) เพื่อวิเคราะห์แนวทางและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมที่เหมาะสมสำหรับสื่อสาธารณะ โดยศึกษาและวิเคราะห์การปฏิบัติงานขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะจากเอกสาร “สารเคมีเกษตรและพาราควอต ปี 2562” Executive Summary เอ...
 • type-icon

  การศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) 

  ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-12-08)

  การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพภาคบังคับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องได้รับการประเมินเป็นประจำทุกปีไม่ใช่โครงการประกวดเพื่อรับรางวัล จึงทำให้ LPA เป็นการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศที่มีความต่อเนื่อง สามารถสะท้อนจุดอ่อนในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง อันจะทำให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกำหนดแนวทาง...
 • View more