Recent Submissions

 • Thumbnail

  ติดตามประเมินผลการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-04-04)

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • type-icon

  การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้าประจำปี 2565 

  รณรงค์ จันใด (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-02-10)

  เข้าดูเนื้อหาได้ที่ https://www.kpi.ac.th/knowledge/research/data/1318
 • Thumbnail

  จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำผลการประเมินยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) พ.ศ. 2560 - 2564 และยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT พ.ศ. 2565 - 2570 

  ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-01-30)

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • Thumbnail

  ติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาสตรีคนพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 (ระยะสิ้นสุดแผน) 

  รณรงค์ จันใด (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-01-20)

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • type-icon

  กิจกรรมวิจัยและวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment – SIA) และการประเมินมูลค่าการลงทุนเชิงสังคม (SROI) จากการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

  เศรษฐภูมิ บัวทอง (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-01-18)

  องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้ดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism : CBT) เพื่อพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นให้มีศักยภาพมากขึ้นและเกิดความยั่งยืน โดยในปี พ.ศ. 2564 อพท. มีเป้าหมายในการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (SIA) และมูลค่าผลตอบแทนจากการลงทุนทางสังคม (SROI) จากการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ โดยเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากการศึกษาวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้เกิดการติดตามประเมินผลที่ต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจำนวน 5 พื้นที่กรณีศ...
 • Thumbnail

  การประเมินผลโครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

  โมไนยพล รณเวช (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-01-16)

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • Thumbnail

  ติดตามประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

  วีรชัย อโณทัยไพบูลย์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-01-13)

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • Thumbnail

  การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 

  อุดม รัฐอมฤต (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-01-13)

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • Thumbnail

  การประเมินก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพื้นที่ระดับจังหวัด 

  วาสินี วรรณศิริ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-01-09)

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • type-icon

  จ้างประเมินความพึงพอใจ ความผูกพันและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

  พงษ์เทพ สันติกุล (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-01-06)

  โครงการประเมินความพึงพอใจ ความผูกพันและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินความพึงพอใจ ความผูกพัน การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ 2) รับฟังข้อเสนอแนะต่อแนวทางดำเนินงานด้านการสร้างความเข้าใจ สร้างความผูกพัน สร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ การประเมินทำโดยการสำรวจความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายด้วยแบบสอบถามออนไลน์ประกอบด้วย แบบสอบถามความพึงพอใจ ที่ออกแบบโดยใช้กรอบแนวคิดการ...
 • Thumbnail

  จ้างสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลชุมชน โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวาง 

  สุปรีดี ฤทธิรงค์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-01-03)

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • type-icon

  การพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน เพื่อพัฒนากำลังแรงงานอย่างยั่งยืน 

  ธีระ สินเดชารักษ์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-12-23)

  สถานการณ์การจ้างงานในประเทศไทยมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงอัตราการว่างงานของแรงงานในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี การสร้างหลักประกันทางสังคมให้กับแรงงานไทยจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ด้วยเหตุนี้ จึงนำมาสู่การศึกษาเพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานเพื่อการพัฒนาแรงงานอย่างยั่งยืนนี้มีวัตถุประสงค์หลักสำคัญ คือ 1) เพื่อพัฒนา/ขยายสิทธิประโยชน์การว่างงานแต่เดิมที่มีให้ครอบคลุมการประกันการจ้างงานด้วย 2) เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นทางเลือก ทั้งในการกำหนดแหล่งที่มา รูปแบบการจ่ายเงินส...
 • Thumbnail

  ศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงประเภทบริการสาธารณะเพื่อความมั่นคง 

  พรรษา รอดอาตม์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-12-15)

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • type-icon

  จ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านกิจการโทรคมนาคม 

  รัชฎา คงคะจันทร์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-12-15)

  ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศให้สามารถเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนความสำเร็จจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่ง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม มีบทบาทในการขับเคลื่อนกลไกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากิจการโทรคมนาคม ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) ที่ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ได้กำหนดไว้ ที่ผ่านมา กสทช. ดำเ...
 • type-icon

  สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการประปาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2565 

  อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-12-14)

  โครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นโครงการศึกษาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบัน กลุ่มประชาชนที่คาดว่าน่าจะเป็นลูกค้า กปภ. ในอนาคต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็นสำรวจ คือ ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ความภักดี ทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ การบริการ ภาพลักษณ์และความรับผิดชอบสังคมของ กปภ. เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศ มาพิจารณากำหนดทิศทางและกลยุทธ์การขยายตัวของพันธกิจให้ส่งเสริมความยั่งยืนขององค์กร ตลอดจนกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ...
 • type-icon

  การทบทวนวรรณกรรมและสำรวจอัตราน้ำหนักในกลุ่มสถานประกอบกิจการตัวอย่างงานวิจัยการศึกษาอัตราน้ำหนักที่ลูกจ้างสามารถทำงานได้และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

  นริศ เจริญพร (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-12-07)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยน้ำหนักยกสูงสุดที่อนุญาตให้คนงานหนึ่งคนทำการขนส่งสิ่งของด้วยแรงกายได้อย่างปลอดภัย ซึ่งประเทศไทยได้สัตยาบันในอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 127 (C127: Maximum Weight Convention, 1967) เป็นอนุสัญญาว่าด้วยน้ำหนักสูงสุดที่อนุญาตให้คนงานคนหนึ่งทำการขนส่งสิ่งของด้วยแรงกาย ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่การยก (lifting) การขนย้าย (carrying) และการวางสิ่งของ (putting down or lowering) รวมถึงทำการสำรวจลักษณะงานยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของในอุตสาหกรรมตัวอย่าง 5 สถานประกอบการ ...
 • type-icon

  การใช้ศักยภาพของอุดมศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับการเรียนรู้และการทำงานสำหรับผู้สูงอายุ 

  แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-11-09)

  ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ โดยในปี พ.ศ. 2562 สถานการณ์สัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น และประชากรวัยทำงานที่ลดลง ทำให้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนประชากรวัยแรงงาน ส่งผลให้ประชากรวัยแรงงานมีภาวะกดดันในการสร้างผลิตภาพให้กับประเทศมากขึ้นเพื่อรักษาผลิตภาพในภาพรวมให้เท่าเดิม วัตถุประสงค์และขอบเขตของงานศึกษาประกอบด้วย 1) ศึกษาลักษณะและความต้องการด้านการทำงานของผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ที่เป็นแรงงานนอกระบบที่เจาะลึกถึงกลุ่มผู้สูงอายุในแต่ละกลุ่มที่มีบริบทที่แตกต่างกัน 2) ศึกษาความต้องการและการวางแผนการทำงานเมื่อเข้าสู่วัยสูงอ...
 • type-icon

  ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำ Multiplier ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

  พงษ์ธร วราศัย (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-11-02)

  โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบหรือคุณูปการของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่อเศรษฐกิจในภาพรวมโดยครอบคลุมถึงคุณูปการทางตรง (Direct Impact) ที่วัดจากมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ตามรหัสอุตสาหกรรม TSIC 4 หลัก และคุณูปการทางอ้อม (Indirect Impact) ผ่านการวิเคราะห์และจัดทำตัวทวีคูณ (Multipliers) ที่ครอบคลุมถึงตัวทวีคูณต่อผลผลิต (Output Multipliers) ตัวทวีคูณต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP Multipliers) และตัวทวีคูณต่อรายได้ (Income Multipliers) ผลการศึกษาผลการศึกษาคุณูปการของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทางตรง (Direct Impact) ที่มีต่อระบบเศรษฐ...
 • type-icon

  จัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 

  อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-10-26)

  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาชุดสื่อการสอนทางคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาด้วยตนเอง เพื่อใช้สาธิตเนื้อหาเกี่ยวกับเรขาคณิตและทฤษฎีกราฟ
 • Thumbnail

  จ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช.สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2564 

  ชยกฤต อัศวธิตานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-09-27)

  รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 • View more