Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   โครงการศึกษาเพื่อวางระบบบัญชีและการควบคุมภายในขององค์กรมหาชน : กรณีศึกษาสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

   สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2000)

   องค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบใหม่ เป็นองค์กรอิสระซึ่งจัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน รายได้ขององค์การมหาชนมาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล การเก็บค่าธรรมเนียมจากการให้บริการ การรับบริจาค และรายได้อื่น ๆ ซึ่งประเภทของรายรับจะมีลักษณะที่แตกต่างเช่น เงินสด เช็ค และเงินโอน ดั้งนั้นการจัดทำนโยบาย การบัญชีตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไปจึงมีความเหมาะสม สำหรับรูปแบบการบริหารงานขององค์การ เพื่อแสดงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินขององค์การ ...