Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งองค์กรทางธุรกิจเพื่อให้บริการเชิงพาณิชย์ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

  วิทวัส รุ่งเรืองผล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2013)

  Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization) or GISTDA has missions to provide information service, geo-informatics information and information obtain from Remote Sensing Satellite. This mission is according to “Two-Pronged Grand Strategy”, which aims for both societal benefit and financial benefit that require a business network alliance with both domestic organization and international organization by being their business agent, building THEOS satellite ground station in aboards and provide total solution service. ...
 • type-icon

  จัดทำระบบแสดงผลวิเคราะห์ในเชิงนโยบาย (Policy Impact) 

  นิจ ตันติศิรินทร์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  ภาคตะวันออกเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งในด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และอัญมณี โดยภาคตะวันออกนั้นเป็นฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทยมาหลายทศวรรษ ดังนั้นการใช้ประโยชน์ที่ดินในภูมิภาคจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงสี่ทศวรรษที่ผ่านมา มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โรงงานกลั่นน้ำมันและท่อก๊าซธรรมชาติ นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมแล้วยังมีการเปลี่ยนแปลงการที่ดินในภาคการเกษตร โดยการเปลี่ยนแปลงภายใต้กา ...