Now showing items 110-129 of 217

  Subject
  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร [2]
  จัดเก็บข้อมูลการเงินของสถานศึกษา [1]
  ช่วงพยากรณ์บูตสแตรปอย่างง่าย [1]
  ซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส [2]
  ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ [1]
  ฐานข้อมูลความคิดเห็นประชาชน [1]
  ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ [1]
  ดัชนีชี้วัด [1]
  ดัชนีชี้วัดแหล่งเรียนรู้ [1]
  ตลาดน้ำมันหล่อลื่น [1]
  ตลาดสินค้าออนไลน์ [1]
  ติดตั้งเครื่องมือและพัฒนา [1]
  บรรจุภัณฑ์ [1]
  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [1]
  บำรุงรักษาระบบ [1]
  ประมวลผลการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข [1]
  ประเทศไทย [1]
  ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [1]
  ปรับปรุงสถิติข้อมูลสารสนเทศด้านครอบครัว [1]
  ปรับปรุงแผนแม่บท [1]