Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  สำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร การไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2560 

  จิรพล สังข์โพธิ์; ชยกฤต อัศวธิตานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้จัดทำโครงการสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร การไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2560 โดยมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน การสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กฟน. ประจำปี 2560 ประกอบด้วยการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลแยกตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 1) การสำรวจข้อมูลจากลูกค้าและประชาชนทั่วไปจำนวน 4,729 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ และแบบสอบถามกระดาษซึ่งแยกสุ่มผู้ตอบตามพื้นที่สำนักงานของ กฟน. ประกอบด้วย การไฟฟ้านครหลวงเขต ...
 • type-icon

  สำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร การไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2561 

  จิรพล สังข์โพธิ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

  เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังในการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสารของการไฟฟ้านครหลวงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ในปี 2561 ผู้วิจัยได้ทำการสำรวจข้อมูลจากผู้ใช้บริการภายในและภายนอกโดยทำการรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณ อีกทั้งยังเก็บข้อมูลจากผู้กำกับนโยบาย ผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวง ผู้ส่งมอบและจากคู่ค้าที่ดำเนินงานร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงโดยทำการวบรวมข้อมูลใจเชิงคุณภาพ ข้อมูลจากการสำรวจพบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสารอยู่ที่ร้อยละ 74.74 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับพอใจมาก ...