Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    พัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา 

    ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

    โครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษามีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ประการแรก เพื่อพัฒนาแนวทางการรายงานและวิธีการจัดเก็บข้อมูลการเงินของสถานศึกษาให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน ประการที่สอง วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของสถานศึกษาจากข้อมูลการเงินที่สถานศึกษารายงาน และประการที่สาม จัดทำตัวชี้วัดเพื่อประเมินความเสี่ยง และความโปร่งใสในด้านการเงินของสถานศึกษา การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายอย่างเป็นระบบ เป็นปัจจุบัน และมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนจะเป็นประโยชน์ในการกำกับติดตามการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มธรรมาภิบาล ...