Now showing items 1-10 of 10

  • Thumbnail

   Final report payment strategic directions 

   Pichet Durongkaveroj; Arnat Leemakdej; Pradit Withisuphakorn; Preecha Vijitthammaros; Waranon Dilok-kunanan; Monchaya Mitpaibul; Chaiyuth Padungsaksawat (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2001)
  • type-icon

   การขับเคลื่อนกองทุนด้านการพัฒนาสังคมในประเทศไทย 

   อัญมณี บูรณกานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-03-20)

   การศึกษาเรื่อง “การขับเคลื่อนกองทุนด้านการพัฒนาสังคมในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 3 ประการ ประการที่ 1 เพื่อศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนด้านการพัฒนาสังคมที่เหมาะสมในประเทศไทย ประกอบด้วย กองทุนคุ้มครองเด็ก กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กองทุนผู้สูงอายุ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประการที่ 2 เพื่อศึกษาบทเรียนการบริหารจัดการกองทุนด้านการพัฒนาสังคมในประเทศไทยที่จัดตั้งโดยภาครัฐในต่างประเทศ และประการที่ 3 เพื่อเสนอรูปแบบทางเลือกในการบริหารจัดการกองทุนด้านการพัฒนาสังคมประเทศไทย ...
  • type-icon

   การวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของประเทศและข้อเสนอแนะการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

   ภาวิน ศิริประภานุกูล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

   การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของรัฐบาล ถือเป็นกิจกรรมสำคัญของฝ่ายนิติบัญญัติ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายนิติบัญญัติมักมีเวลาไม่มากนักในการพิจารณาข้อเสนอการจัดสรรงบประมาณของฝ่ายบริหารประเทศ โดยเฉพาะในวาระที่ 1 ซึ่งเป็นการกำหนดวงเงินงบประมาณรวม และวงเงินหลัก อาทิ วงเงินงบรายจ่ายประจำ วงเงินงบรายจ่ายลงทุน การชำระคืนต้นเงินกู้ เป็นต้น รายงานฉบับนี้ต้องการวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของประเทศเพื่อให้ฝ่ายนิติบัญญัติสามารถใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลในวาระที่ 1 ได้ การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณภายใต้รายงานฉบับนี้คำนึงถึง ...
  • type-icon

   การสำรวจอสังหาริมทรัพย์ค้างขายทอดตลาดเพื่อพัฒนาระบบการบริหารสินทรัพย์ของกรมบังคับคดี 

   ชวนัสถ์ เจนการ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-08-27)

   โครงการวิจัยชิ้นนี้เป็นความร่วมมือกับกรมบังคับคดีในการศึกษาเพื่อผลักดันแนวคิดการนำสินทรัพย์ด้อยค่าที่ค้างขายทอดตลาดเป็นเวลานานมาเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพย์สินให้เกิดขึ้นโดยทำการสำรวจทรัพย์ค้างขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีเกินกว่า 10 ปีขึ้นไปซึ่งเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ในการวิจัยครั้งนี้ได้สำรวจทรัพย์ค้างการขายทอดตลาดจำนวน 3,028 ตัวอย่างจากทรัพย์ค้างขายทอดตลาดเกินกว่า 10 ปีขึ้นไปทั้งหมด 18,585 รายการ ผลการสำรวจพบว่าปัญหาที่ทำให้อสังหาริมทรัพย์ค้างการขายทอดตลาดเป็นเวลานานที่น่าสนใจ ได้แก่ ทรัพย์ผู้ประกันวางศาลซึ่งเ ...
  • type-icon

   จัดตั้งหน่วยธุรกิจหรือบริษัทในเครือเพื่อตอบสนองการลงทุนในต่างประเทศ 

   แก้วตา โรหิตรัตนะ; Rohitratana, Kaewta (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

   As Thailand are preparing for the coming of ASEAN Community in 2015, I-EA-T, as a state enterprise under the Ministry of Industry, has to prepare itself to respond to opportunities and threats that may arise. Considering country and industrial factors that influences businesses such as labour costs, land limitation, and government policy in ASEAN connectivity; Thai entrepreneurs are enforced to adapt their businesses by switching or expanding their production bases to neighbour countries. I-EA-T realizes these dynamic reforms and believes that ...
  • type-icon

   จัดทำแผนทางเดินสายอาชีพและแผนสืบทอดตำแหน่งของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 

   กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

   Since the establishment of the organization, The Deposit Protection Agency (DPA) has developed many systems in order to strengthen the efficiency and the stability of the country’s depository system. In order to accomplish the missions effectively and efficiently and to be able to deal with any unexpected circumstance, DPA needs to attract, develop and maintain high quality human capital by preparing career path and succession plans for the staff to have sufficient experiences that will help DPA accomplish its vision, mission, objectives and ...
  • Thumbnail

   ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย : โครงการศึกษาลู่ทางการลงทุนในประเทศแทนซาเนีย เอธิโอเปียและบอตสวานา : รายงานฉบับสมบูรณ์ 

   ไว จามรมาน; ชาญ ชูประสิทธิ์; Ngov, Honest Prosper; บุหลันฉาย อุดมอริยทรัพย์; ปานบุลิน ทิพนาค; กาญจนาภรณ์ (อินทปันตี) เลิศลอย; สมัชญา บุญชูสวัสดิ์; ชัชวาลย์ มาเพชร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2010)
  • Thumbnail

   ประเทศสาธารณรัฐบอตสวานา : โครงการศึกษาลู่ทางการลงทุนในประเทศแทนซาเนีย เอธิโอเปียและบอตสวานา : รายงานฉบับสมบูรณ์ 

   ไว จามรมาน; ชาญ ชูประสิทธิ์; Ngovi, Honest Prosper; บุหลันฉาย อุดมอริยทรัพย์; ปานบุลิน ทิพนาค; กาญจนาภรณ์ (อินทปันตี) เลิศลอย; สมัชญา บุญชูสวัสดิ์; ชัชวาลย์ มาเพชร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2010)
  • type-icon

   วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรูปร่างแบบรายงานต้นทุนบริการของโรงพยาบาล 

   ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-10-09)

   ข้อมูลต้นทุนการรักษาพยาบาลเป็นข้อมูลหนึ่งที่มีความสำคัญในการใช้บริหารองค์กร บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนบริหารแผนงานสุขภาพทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ การรวบรวมข้อมูลต้นทุนการรักษาพยาบาลส่วนใหญ่ในอดีตมักทำเป็นการศึกษาวิจัยและมีความยากลำบากในการจัดทำมาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะระบบการรวบรวมข้อมูลภายในองค์กรที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีความแตกต่างกันไปและไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้รายงานต้นทุนที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหาร งานศึกษานี้ศึกษาเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต้นทุนค่ารักษาพยาบาลในอดีต โครงสร้างการรายงานขององค์กรหรือหน่ว ...
  • type-icon

   ศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต กิจการโทรคมนาคมอย่างเป็นระบบ 

   สมคิด เลิศไพฑูรย์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2013)

   The study project of “Systematic collecting Excise Tax in Telecommunication” objectives is to understand the principles of collecting, the collecting method, and the benefit of collecting excise tax. The study of success cases in the foreign countries will also be included in the report. The research methodology will be in both qualitative and quantitative such as literature review, field data collection, conferences, seminars, and brainstorming. The result was composed of many areas of study. First, industrial structure in the telecommunications, ...