Recent Submissions

 • type-icon

  Clustered water characterization 

  กิตติพงศ์ ไชยนอก (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-04-28)

  งานวิจัยนี้ได้ศึกษาลักษณะของกลุ่มน้ำโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ต่างๆ ประกอบด้วย ออกซิเจนนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี (17O-NMR), ฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (FT-IR), อินดักทีฟ คับเปิล พลาสมา แมสสเปกโตรเมตทรี (ICP-MS) และไอออนโครมาโตกราฟี (IC) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มน้ำที่เกิดจากการเติมหินออบซิเดียนไป โดยวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 17O-NMR ผลการศึกษาพบว่า การเติมหินออบซิเดียนจะไปลดความกว้างของพีค (FWHM) สำหรับน้ำที่ผ่านการบำบัดและปริมาตรของกลุ่มโมเลกุลของน้ำ นอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบความสามารถในการละลายน้ำและการผลิตไฮโดรเจน (H2) ...
 • type-icon

  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร 

  ประภัสสร์ วังศกาญจน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-04-20)

  โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560 โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ มีเป้าหมายที่สำคัญเพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ และเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนักในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กรเพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ทางโรงเ...
 • type-icon

  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 

  วรรัตน์ ปัตรประกร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-03-06)

  โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคใต้ เพื่อให้การใช้พลังงานของโรงเรียนฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนฯ ได้รับการสนับสนุนเปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานผ่านกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในปีงบประมาณ 2560 โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ทางโรงเรียนฯได้ทำการเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นเดิมไปเป็นเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงชนิดระบาย ความร้อนด้วยอากาศ แบบ MAGNETIC BEARING ขนาด 170 ตัน เครื่องปรับ...
 • type-icon

  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ 

  ประภัสสร์ วังศกาญจน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-02-26)

  โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560 โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ มีเป้าหมายที่สำคัญเพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ และเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนักในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กรเพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ทางโ...
 • type-icon

  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ - โรงเรียนเทพศิรินทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

  ประภัสสร์ วังศกาญจน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-02-20)

  โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560 โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ มีเป้าหมายที่สำคัญเพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ และเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนักในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กรเพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ทางโรงเรี...
 • type-icon

  ที่ปรึกษาประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2554 ส่วนงานที่ 1 

  พรทิพย์ พิมลสินธุ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2013)

  An assessment of Public Communication and Promotion Strategy of Renewable Energy Project was carried out. Samplings had been derived from two methods of data collection consisting of 1) quantitative data collection, 1,105 samples being chosen from 549 organization officers, private entrepreneurs, investors and financial workers, 373 state enterprises and local administrative offices and 183 mass media, and 2) qualitative data collection, interviewing in-depth with 80 chief officers of local administrative offices, public organizations, entrepre...
 • type-icon

  ที่ปรึกษางานวิจัยประเมินเบื้องต้นในการเพิ่มความบริสุทธิ์ของไบโอเอธานอลด้วยตัวดูดซับชีวมวล 

  นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2013)

  A purification of ethanol solution was studied using adsorption in vapor phase. Rice straw and molecular sieves 3A were studied as adsorbents. It was investigated by evaporation of ethanol solution at 80oC and passing through a dynamic packed-column (0.9 cm dia. And 38 cm long). The column was controlled at 80, 85, and 90oC. It was found that rice straw as received was unable to increase the purity of ethanol compared to molecular sieves 3A in any cases. Moreover, column temperatures of 80 and 85oC showed suitably in term of ethanol purificati...