Now showing items 1-3 of 3

  • type-icon

   การจัดทำองค์ความรู้ผลงานประดิษฐ์คิดค้น เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเผยแพร่ 

   พรจิต สมบัติพานิช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

   “โครงการจัดทำองค์ความรู้ผลงานประดิษฐ์คิดค้น เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการเผยแพร่” ที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส่งเสริมให้เผยแพร่สู่สายตาผู้ที่สนใจ และประชาชนทั่วไป 2) เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สนใจ และประชาชนทั่วไปได้นำเอาผลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ และ 3) เพื่อกระตุ้นให้นักวิจัย นักประดิษฐ์ เยาวชน และนักเรียน เกิดความต้องการที่จะสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ จากการดำเนินง ...
  • type-icon

   จัดทำองค์ความรู้ผลงานประดิษฐ์คิดค้น เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ 

   พรจิต สมบัติพานิช; Sombutphanich, Pornchit (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ดำเนินงานในการส่งเสริมและพัฒนาการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมให้แก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษาในสายอาชีวศึกษาทั่วประเทศ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝัง และกระตุ้นให้มีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ สามารถต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ โครงการจัดทำองค์ความรู้ผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ในครั้งนี้ เป็นการรวบรวมผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนและนักศึกษาในสายอาชีวศึกษาทั่วประเทศ โดยการจัดทำวีดิทัศน์สรุปขั้นตอน/วิธีการ และการใช้งานของผลงานสิ่งป ...
  • type-icon

   ศิลปะแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธสู่ทางแห่งรักสำหรับเยาวชนที่ประสบความยากลำบาก 

   มนตรี สิระโรจนานันท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

   การจัดการความรู้เรื่อง “ศิลปะแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธสู่ทางแห่งรักสำหรับเยาวชนที่ประสบความยากลำบาก” ที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ หาแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันเชิงจริยธรรมและคุณธรรมให้กับเยาวชนในสังคมไทยเป็นหลัก โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเยาวชนที่ประสบปัญหาความยากลำบากได้มีภูมิคุ้มกันเชิงคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างศักยภาพความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานให้กับเครือข่ายแม่ชีไทยพัฒน์ โดยใช้ศิลปะแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ภายใต้การนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและผลงานศึกษาที่เกี่ ...