Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

    บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ; ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์; จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต (2015-10-12)

    ในประเทศไทย โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตและอันดับสองของความพิการ ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากกว่า สองหมื่นล้านบาทต่อปีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาและชดเชยจากความพิการ ในการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนั้น ควรเริ่มต้นเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และทำอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากการขาดนักกายภาพบำบัดและอุปกรณ์กายภาพบำบัด ทำให้การฟื้นฟูสภาพร่างกายผู้ป่วยไม่ค่อยได้ผล ดังนั้น อุปกรณ์ที่ออกแบบให้ทำงานได้ง่ายและช่วยแบ่งเบาภาระของของนักกายภาพบำบัดจึงเป็นที่ต้องการอย่างมาก ในแผนงานวิจัยนี้ แบ่งออกเป็นสองโครงการวิจัยคือ ...