Now showing items 1-9 of 9

  • type-icon

   จ้างที่ปรึกษาประเมินผลตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ ตัวชี้วัดที่ 1.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

   พรทิพย์ พิมลสินธุ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

   The assessment per the official endorsement of the Public Relations Department, the indicator at 1.1 with percentage of the target audience’s awareness and understanding of the national strategy and policy of the government, has the following objectives of the research: (1) The recognition and understanding of the national strategy and policy of the government, media and public relations department of communication channels, both central and regional levels, targeting both domestic residents and foreigners residing in the country. (2) To study ...
  • type-icon

   รณรงค์เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

   พรจิต สมบัติพานิช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-05)

   สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำโครงการรณรงค์เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบขึ้นในช่วงเดือนมกราคม 2558 – สิงหาคม 2558 ที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ ดังนี้ เพื่อการรณรงค์เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในกลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเผยแพร่สื่อบุคคลที่เป็นต้นแบบหรือตัวแบบที่ดีของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการครองตน ครองคน ครองงาน เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ ความเข้าใจ และประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และเพื่อให้ข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ...
  • type-icon

   ประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

   ชยกฤต อัศวธิตานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-07-03)

   โครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลคุณภาพของเนื้อหารายการที่มีการนำเสนอทางช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ได้จัดทำขึ้นเพื่อ ให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลจากการประกอบการ และให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ดังกล่าว ทั้งด้านป้องกัน ส่งเสริม สนับสนุน ลงโทษ และกระตุ้นจิตสำนึกของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ตลอดจนการเพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ถูกต้องแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยผ่านขบวนการประเมินผลจากผู้มีส่วนได้เสียจากการประกอบการ ...
  • type-icon

   ประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 

   ประไพพิศ มุทิตาเจริญ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-10-29)

   โครงการที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อเสริมสร้างและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ด้านเศรษฐกิจการลงทุนของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับในฐานะแหล่งลงทุนชั้นนำและแข่งขันได้ของภูมิภาคอาเซียน และเอเซีย 1) เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย 3) เพื่อหากลยุทธ์ รูปแบบ และวิธีการใหม่ๆ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 4) เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ นโยบายด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของรัฐบาล ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจการลงทุน ...
  • type-icon

   ศึกษาและพัฒนาต้นแบบผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

   พรรษา รอดอาตม์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-12-28)

   โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงเพื่อประโยชน์สาธารณะมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาสถานภาพและการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการประเภทบริการสาธารณะและบริการชุมชน 2. เพื่อศึกษาเกณฑ์ต้นแบบสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้งประเภทบริการสาธารณะและประเภทบริการชุมชนมาเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินและคัดเลือกสถานีวิทยุต้นแบบ 3. เพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของสถานีวิทยุกระจายเสียงประเภทบริการสาธารณะและประเภทบริการชุมชนในประเทศไทย 4. เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้กับบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ...
  • type-icon

   ประเมินประสิทธิภาพการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมายต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร ปีงบประมาณ 2564 

   สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-03-31)

   โครงการประเมินประสิทธิภาพการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมายต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร ปีงบประมาณ 2564 เป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจพฤติกรรม การรับรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเป้าหมาย อันนำมาสู่การปรับปรุงและพัฒนาวางแผนการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับองค์กรมากยิ่งขึ้นต่อไป โดยการดำเนินงานในครั้งนี้ ที่ปรึกษาได้ประเมินประสิทธิภาพการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ 1) ภายในองค์กร ประกอบด้วย ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างชั่วคราว (ระยะยาว ...
  • Thumbnail

   จัดทำแบบประเมินผลการเข้าถึงและจำนวนผู้ชมรายการโทรทัศน์ ระยะที่ 5 

   พรทิพย์ พิมลสินธุ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-09-10)

   ตามเอกสารแนบ
  • Thumbnail

   จ้างดำเนินการศึกษาและพัฒนาสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ระยะที่ 2 

   ระวีวรรณ ทรัพย์อินทร์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-10-04)

   รายละเอียดตามไฟล์แนบ
  • Thumbnail

   จ้างที่ปรึกษาแผนงานพัฒนาช่องทางสื่อวิทยุสาธารณะต้นแบบ 

   พรรษา รอดอาตม์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-10-04)

   รายละเอียดตามไฟล์แนบ