Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   ประสานงานจัดการความรู้งานวิจัยภายใต้กรอบสังคมคุณภาพและความมั่นคงเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย 

   ภาคภูมิ ทิพคุณ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-08-27)

   โครงการประสานงานจัดการความรู้งานวิจัยภายใต้กรอบสังคมคุณภาพและความมั่นคงเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายมีวัตถุประสงค์และภารกิจกิจที่สำคัญ 2 ประการคือ 1. ประสานงานสนับสนุนทุนวิจัยตามความต้องการของฝ่ายนิติบัญญัติ (สภาผู้แทนราษฎร/วุฒิสภา) และฝ่ายบริหารราชการแผ่นดิน (กระทรวง/กรม) และ 2. จัดการความรู้จากงานวิจัยในกรอบสังคมคุณภาพและความมั่นคง พร้อมทั้งจัดทำเอกสารความรู้เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย โดยมีกรอบระยะเวลาการดำเนินงานระหว่าง 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 30 เมษายน 2565 ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาโครงการ ...