Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   ทดแทนตำแหน่ง ปี 2558 

   สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

   การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากรคุณภาพ (Talent) ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติสำหรับบุคคลคุณภาพ (Talent) กระบวนการในคัดเลือกและสรรหาบุคลากรคุณภาพที่จำเป็นในทุกตำแหน่งงานตามแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งจัดทำแนวทางการจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) และแผนสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อสร้างประสบการณ์ การประเมินและติดตามผลการบริหารจัดการ