Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   พัฒนาข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

   สมคิด เลิศไพฑูรย์; สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำ “โครงการพัฒนาข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” เพื่อให้ผู้บริหารในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความรู้ความสามารถที่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับทิศทางการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะและพัฒนาขีดความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ต้องมีความรู้ ความสามารถ ...