Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   พัฒนาศักยภาพของบุคลากรหลักสูตรสร้างพลังแห่งปัญญาและศึกษาดูงาน ณ ประเทศกัมพูชา 

   ภาวิน ศิริประภานุกูล; Siriprapanukul, Pawin (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

   องค์การสุราฯ ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อสร้างพลังแห่งปัญญา สร้างจิตสำนึกที่ดี ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล พัฒนาทางด้านจิตใจให้กับบุคลากร เพื่อสร้างจิตสำนึกรักองค์กร การบริหารเชิงพฤติกรรม ทัศนคติเชิงบวก ปรับเปลี่ยนจิตใจให้มีความกระตือรือร้น มีความรักในทีม หน่วยงาน และทุ่มเทเพื่อองค์กร เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ (Mission) ขององค์การสุราฯ ในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและองค์กรให้เป็นเลิศ สร้างความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจได้ ดังนั้นจึงควรมีการจัดฝึกอบรมแก่บุคลากรเพื่อให้ผลที่กล่าวข้างต้นเกิดขึ้นได้จริง 1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.1 ...