Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   พัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อรองรับการเป็นเมืองที่มีศักยภาพเด่นเพื่อเชื่อมโยงสู่อาเซียน 

   นครินทร์ เมฆไตรรัตน์; Mektrairat, Nakharin (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

   โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อรองรับการเป็นเมืองที่มีศักยภาพเด่น เพื่อเชื่อมโยงสู่อาเซียน เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา วิเคราะห์ศักยภาพ สภาพปัญหาและอุปสรรคของระบบบริหารจัดการจังหวัดในด้านต่าง ๆ รวมถึงศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับรูปแบบและการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีของความเป็นเมืองสำคัญที่มีศักยภาพ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดรูปแบบ และแนวทางวิธีการพัฒนาระบบบริหารจัดการ รวมถึงกลไกการขับเคลื่อนจังหวัดให้สามารถดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ และ 2) กำหนดรูปแบบการพัฒนาโครงสร้างและระบบบ ...