Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   สำรวจความพึงพอใจของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) ประจำปี 2558 

   สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ; Kulvisaechana, Somboon (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

   งานวิจัยการประเมินความพึงพอใจของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) ประจำปี 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการศึกษาไปปรับปรุงแก้ไขและวางแผนการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต โดยศึกษาด้วยระเบียบวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อให้ข้อมูลทั้งกว้างและลึกในรูปแบบการสัมภาษณ์ตัวต่อตัวกับกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งได้แก่ พนักงานของ DCAP (16 ราย) และ ลูกค้าของ DCAP (14 ราย) ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด ในระดับที่มาก ...