Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2565 

   สุวรรณ จันทิวาสารกิจ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-09-10)

   กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีปีงบประมาณ 2565 เป็นกิจกรรมฯ ที่มุ่งเน้นในการเพิ่มทักษะการใช้เครื่องดิจิทัล โดยกิจกรรมฯครั้งนี้เลือกใช้โปรแกรม Microsoft Power BI เป็นเครื่องมือในการประมวลผลข้อมูล และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานหลายมุมมองสำหรับผู้บริหารซึ่งส่งผลทำให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อมูลขององค์กรที่มีอยู่มาทำรายงานในรูปแบบ visualization ทำให้ช่วยตัดสินใจในการบริหารธุรกิจ อีกทั้งยังสามารถช่วยลดต้นทุนหรือเพิ่มยอดขาย และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในธุรกิจประเภทเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเครื่องมือดิจิทัล ...