Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   จ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   ชัยวัฒน์ อุตตมากร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-03-31)

   กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้พัฒนาระบบและข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทั้งด้านการเจรจาการค้า การบริหารจัดการภายในองค์กร การติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และบริการประชาชน โดยมีแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ ปี พ.ศ. 2560 - 2564 ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นกรอบแนวทางการดำเนินการ รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ ปี พ.ศ. 2560 - 2564 ของกระทรวงพาณิชย์ ...