Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   จ้างที่ปรึกษาทางเทคนิคด้านการบำรุงรักษาระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร 

   ธีรยุทธ โหรานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

   เนื่องด้วยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้จัดโครงการระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร ในปีงบประมาณ 2558 เพื่อให้ สทภอ. สามารถใช้งานระบบฯ ได้ต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นในการบำรุงรักษาระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งาน ของ สภทอ. ที่ปรึกษาได้ทําการศึกษาวิเคราะห์และบำรุงรักษาระบบโดย มีวัตถุประสงค์ทั้งหมด 3 หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 1). เพื่อบำรุงรักษาระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISAgro) ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 2). เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการใช้เทคโนโลยี โดยป้องกันไม่ให้เ ...