Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   จ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2557 

   สัญญา มิตรเอม; Mitaim, Sanya (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

   สำนักงานประกันสังคม (สปส) เป็นองค์กรชั้นนำในการให้บริการทางด้านประกันสังคมของประเทศ โดยมีภารกิจสำคัญที่จะต้องบริหารจัดกำรกองทุนและครอบคลุมกำรให้บริการผู้ประกันตนทั่วประเทศการที่จะบรรลุผลตำมเป้าหมายองค์กรว่า “…จะต้องมีการบริหารองค์กรที่ดีมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วประเทศมีบุคลากรที่มีทักษะสูงและมีการบริหารกองทุนที่มีประสิทธิภาพ…” สปส. จึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเข้ามาเป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานฯ การจ้างคณะที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานประกันสังคมถือได้ว่าเป็ ...