Now showing items 1-2 of 2

  • type-icon

   จ้างที่ปรึกษาทางเทคนิคด้านการบำรุงรักษาระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร 

   ธีรยุทธ โหรานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

   เนื่องด้วยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้จัดโครงการระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร ในปีงบประมาณ 2558 เพื่อให้ สทภอ. สามารถใช้งานระบบฯ ได้ต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นในการบำรุงรักษาระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งาน ของ สภทอ. ที่ปรึกษาได้ทําการศึกษาวิเคราะห์และบำรุงรักษาระบบโดย มีวัตถุประสงค์ทั้งหมด 3 หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 1). เพื่อบำรุงรักษาระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISAgro) ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 2). เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการใช้เทคโนโลยี โดยป้องกันไม่ให้เ ...
  • type-icon

   ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการ e-Commerce พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการยกระดับศักยภาพในการค้าออนไลน์ 

   ธีรยุทธ โหรานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-07-03)

   จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการ e-Commerce พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการยกระดับ ศักยภาพในการค้าออนไลน์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศและนำไปสู่เป้าหมายในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นองค์ประกอบในการขับเคลื่อนประเทศไทย ให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมีเป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ ...