Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   ศึกษาความเป็นไปได้และจัดทำแนวทางสู่การต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ 

   เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-11-12)

   สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ“สพภ.” เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน ส่งเสริม และสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และธุรกิจชีวภาพด้วยการใช้สหวิทยาการเพื่อยกระดับ และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกทั้งมีแนวทางการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมในยุคโลกาภิวัฒน์ นอกจากนี้แล้ว เนื่องจากปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นมีความสลับซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว การแก้ปัญหาจึงจำเป็นต้องมีความรอบคอบโดยคำนึงถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน ต้องมีความรอบรู ...